Staże zagraniczne a subiektywna ocena poziomu umiejętności praktycznych uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących się w zawodach technicznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.192.9

Słowa kluczowe:

kompetencje personalne i społeczne, staże zagraniczne, uczniowie techników, umiejętności praktyczne

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wpływu uczestnictwa uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących się w zawodach technicznych w stażach zagranicznych na ich subiektywną ocenę poziomu umiejętności praktycznych. Hipoteza badawcza sformułowana na potrzeby niniejszej pracy brzmi: Staże zawodowe mają istotny wpływ na subiektywną ocenę poziomu umiejętności praktycznych uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących się w zawodach technicznych. W artykule przeprowadzono subiektywną ocenę poziomu umiejętności praktycznych uczniów przed rozpoczęciem stażu zagranicznego oraz po jego zakończeniu. Badaniami objęto uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach odbywających staże w Walencji (Hiszpania) w latach 2020–2022. W zagranicznych stażach uczestniczyło łącznie 106 uczniów reprezentujących następujące kierunki kształcenia zawodowego: technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec oraz technik transportu kolejowego. Znaczna większość badanych uznała, iż uczestnictwo w stażu zagranicznym przyczyniło się do podniesienia poziomu jej umiejętności praktycznych niezbędnych w ramach wybranego zawodu. Zdaniem uczniów udoskonalone zostały najważniejsze umiejętności bezpośrednio związane z wybranym przez nich kierunkiem kształcenia. Uczestnicy staży poszerzyli własne kompetencje personalne i społeczne oraz podnieśli poziom języka angielskiego w obszarze specjalistycznego słownictwa zawodowego. Ta forma kształcenia praktycznego jest więc doskonałym elementem edukacji w technicznych szkołach ponadpodstawowych.

Biogram autora

Anna Iwacewicz-Orłowska - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Anna Iwacewicz ‑Orłowska, dr, prof. WANS, Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, Wydział Nauk Ekonomicznych. Autorka jest zatrudniona na stanowisku dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych prowadzi prace badawcze z zakresu problematyki zrównoważonego rozwoju, dysproporcji dochodowych oraz nierówności społecznych. Jest autorką licznych publikacji krajowych i zagranicznych oraz uczestnikiem konferencji naukowych oraz staży w instytucjach zagranicznych.

Bibliografia

Cymańska -Grabowska, B., Chorąży, D., Fabiański, A., Kordyś, W. (2021). Modelowy program praktycznej nauki zawodu odnoszący się do stażu uczniowskiego, Warszawa. Pozyskano z: https://kuratorium.kielce.pl/wp -content/uploads/2022/03/zalacznik-1-technik -hotelarstwa.pdf

Drogosz -Zabłocka, E., Stasiowski, J. (2019). Kształcenie zawodowe w Polsce – przemiany, organizacja, efekty. W: Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy, U. Sztanderska, E. Drogosz -Zabłocka (red.), Seria Naukowa, t. 9, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 66–101.

Gates, L. (2014). The impact of international internships and short -term immersion programs. New Directions for Student Services, 146, 33–40.

Iwacewicz -Orłowska, A. (2021). Motywy i korzyści z uczestnictwa w zagranicznych praktykach zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 17(2), 137–150.

Maj -Waśniowska, K. (2017). Niestabilność warunków funkcjonowania systemu oświaty w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 485, 262–276.

Matthews, J., Lawley, M. (2011). Student satisfaction, teacher internships, and the case for a critical approach to international education. Discourse: studies in the cultural politics of education, 32(5), 687–698.

Pinto, L.H., Pereira, P.C. (2019). ‘I wish to do an internship (abroad’)’: Investigating the perceived employability of domestic and international business internships. Higher Education, 78, 443–461.

Sitek, M., Stasiowski, J. (2022). Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu kształcenia zawodowego w Polsce. Bilans reform 1989–2022. Studia BAS, 2, 71–93.

Szczechowiak, E. (2018). Nowa podstawa programowa szkół ponadpodstawowych a oczekiwania pracodawców względem ich absolwentów. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 16, 99–109.

Van Mol, Ch. (2017). Do employers value international study and internships? A comparative analysis of 31 countries. Geoforum, 78, 52–60.

Xiaochi, Z. (2012). Discussion on international internship and intercultural competence from a perspective of higher educational internationalization – A case study of the program work and travel USA. Cross ‑Cultural Communication, 8(5), 62–66.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-31

Jak cytować

Iwacewicz-Orłowska, A. (2023). Staże zagraniczne a subiektywna ocena poziomu umiejętności praktycznych uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących się w zawodach technicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 19(2), 130–143. https://doi.org/10.24917/20833296.192.9