Ocena płynności finansowej w przedsiębiorstwie uwagi terminologiczne i metodologiczne

Autor

  • Andrzej Kuciński Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.182.11

Słowa kluczowe:

płynność finansowa, płynność finansowa statyczna, przedsiębiorstwo, wskaźniki płynności finansowej

Abstrakt

Płynność finansowa stanowi kluczowy obszar oceny działalności przedsiębiorstwa. Posiadanie płynności finansowej jest niezbędne dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania podmiotu gospodarczego na rynku. Jednocześnie płynność finansowa musi być nieustannie monitorowana i poddawana ocenie, a do tego celu wykorzystywane są przede wszystkim statyczne wskaźniki płynności finansowej. Za cel artykułu przyjęto wykazanie niejednoznaczności terminologicznych przy definiowaniu istoty i pojęcia płynności finansowej, zobrazowanie problemu odnoszącego się do kwestii pomiaru płynności finansowej w związku z występującymi rozbieżnościami konstrukcyjnymi oraz definicyjnymi wskaźników statycznej płynności finansowej oraz ukazanie trudności oceny płynności finansowej w związku z prezentowanymi różnymi wartościami normatywnymi wskaźników. W opracowaniu wykorzystano jako główną metodę badawczą krytyczną analizę literatury. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w literaturze poświęconej zagadnieniu płynności finansowej występuje wiele niejednoznaczności o charakterze terminologicznym, konstrukcyjnym, a także interpretacyjnym dotyczących wskaźników finansowych, które wykorzystywane są przy pomiarze i ocenie płynności finansowej. Wyeliminowanie tych problemów przyczynia się do uzyskania jakościowo lepszej informacji na temat kształtowania się płynności finansowej w jednostce gospodarczej.

Biogram autora

Andrzej Kuciński - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Andrzej Kuciński, dr, adiunkt w katedrze Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Zainteresowania badawcze autora koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki związanej z płynnością finansową przedsiębiorstw, kondycją finansową przedsiębiorstw i modeli predykcji bankructwa.

Bibliografia

Bednarski, L., Waśniewski, T. (red.). (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Burzykowska, M. (2006). Rozważania o zdolności płatniczej, płynności finansowej i wypłacalności przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 200, 79–90.

Cicirko, T. (red.). (2010). Podstawy zarządzania płynnością finansów przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Gabrusewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Gąsiorkiewicz, L. (2002). Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Gos, W. (2004). Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości. Warszawa: Difin.

Grabowska, M. (2017). Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.

Jerzemowska, M. (red.). (2004). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.

Kitowski, J. (2012). Metodyczne aspekty oceny płynności finansowej w ujęciu statycznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 50, 283–293.

Kreczmańska-Gigol, K. (red.). (2020). Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Płynność strukturalna, płynność potencjalna, zdolność płatnicza. Warszawa: Difin.

Krzeczewski, B., Krzeczewska, O., Pastusiak, R. (2017). Problemy metodologiczne w ocenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej na przykładzie spółek giełdowych. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 15(1), 63–80.

Kuciński, A. (2021). Możliwości wykorzystania analizy płynności finansowej do oceny zdolności płatniczej oraz zagrożenia kontynuacji działania na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych Zakładów Mięsnych Henryk Kania SA. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(1), 44–55.

Kuciński, A. (2018a). Statyczna ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczne. Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice. Quarterly Journal, 2(25), 93–104.

Kuciński, A. (2018b). Wypłacalność przedsiębiorstwa z punktu widzenia płynności finansowej i zadłużenia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(4/1), 119–131.

Kusak, A. (2006). Płynność finansowa: analiza i sterowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Lipski, M. (2014). Wewnętrzna i zewnętrzna rezerwa płynności w zarzadzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa. W: J. Grzywacz (red.), Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce. Uwarunkowania, zarządzanie płynnością, ryzyko. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Maślanka, T. (2013). Zakłócenia metodologiczne w ocenie bieżącej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw. Zarządzanie i Finanse, 2(2), 255–264.

Michalski, G. (2010). Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Michalski, G. (2004). Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Warszawa: CeDeWu.

Niemiec, A. (2014). Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 79(135), 57–69.

Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Olchowicz, I., Tłaczała, A. (2008). Rachunkowość finansowa w przykładach według Ustawy o rachunkowości i MSR. Warszawa: Difin.

Sierpińska, M., Jachna, T. (2004)., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stępień, K. (2013). W poszukiwaniu ładu terminologicznego: zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 908, 93–102.

Śnieżek, E. (1999). Przepływy pieniężne ex post ex ante. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Śnieżek, E., Wiatr, M. (2015). Przepływy pieniężne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Walczak, M. (red.) (2007). Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.

Waśniewski, T., Skoczylas, W. (1996). Kierunki analizy w zarządzaniu finansami firmy. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu.

Wędzki, D. (2019). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego. Łódź: Wydawnictwo Nieoczywiste.

Wędzki, D. (2009). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Wskaźniki finansowe. Charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metod ich oceny. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa – przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Kuciński, A. . (2022). Ocena płynności finansowej w przedsiębiorstwie uwagi terminologiczne i metodologiczne. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2), 180–191. https://doi.org/10.24917/20833296.182.11