Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa

Autor

  • Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rozwoju Organizacji https://orcid.org/0000-0001-9062-5984
  • Krzysztof Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rozwoju Organizacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.172.3

Słowa kluczowe:

komunikacja marketingowa, komunikacja z rynkiem, małe przedsiębiorstwa, media społecznościowe

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest analiza wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa. Dla zrealizowania celu dokonano systematycznego przeglądu literatury w bazach Scopus i Google Scholar opublikowanych w latach 2018-2021 w języku angielskim. Uzupełniająco przeprowadzono tradycyjny przegląd literatury zarówno polskiej, jak i zagranicznej, raportów oraz danych statystycznych. Dodatkowo przeprowadzono badania własne, które miały charakter badań ankietowych - sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze wykorzystano autorski kwestionariusz zawierający metryczkę oraz pytania zamknięte. Odpowiedzi od respondentów zebrano metodą CAWI. Wnioski, które wyciągnięto, są następujące: najczęściej badane przedsiebiorstwa komunikują się z rynkiem poprzez portal społecznościowy Facebook, następnymi wskazynymi przez respondentów środkami komunikacji były Messenger i Instagram, w małym stopniu w komunikcji z rynkiem małe przedsiębiorstwa wykorzystywały aplikację WhatsApp oraz serwis YouTube, natomiast nie korzystały ze Snapchatu i WeChatu. Wartością dodaną artykułu są implikacje dla małych przedsiębiorstw związane z podejmowaniem lepszych decyzji dotyczących wykorzystywania mediów społecznościowych (social marketingu) w komunikacji z rynkiem.

Biogramy autorów

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rozwoju Organizacji

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Ekonomii, Katedra Rozwoju Organizacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z konkurencyjnością organizacji, konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw, rozwojem organizacji, miast i regionów, zarządzaniem zmianami oraz systemami ICT. Jest autorką i współautorką około 36 artykułów, 25 rozdziałów w monografiach, napisała 2 podręczniki. Uczestniczyła w 46 konferencjach w kraju i za granicą. Jest laureatką 16 nagród i wyróżnień Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia: naukowe indywidualne, jak również zespołowe oraz osiągnięcia dydaktyczne. Finalistka plebiscytu Mentorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku 2020.

Krzysztof Firlej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rozwoju Organizacji

Krzysztof Firlej, prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Ekonomii, Katedra Rozwoju Organizacji. Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Rozwoju Organizacji, kierownik Instytutu Ekonomicznego. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują takie dziedziny ekonomii, jak działalność polskiego i międzynarodowego przemysłu spożywczego, globalizacja, gospodarka światowa, zarządzanie przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami, strategie przedsiębiorstw spożywczych w świetle wspólnej polityki rolnej oraz agrobiznes na światowych rynkach.

Bibliografia

Arrigo, E., Liberati, C., Mariani P. (2021). Paolo Social Media Data and Users ‘ Preferences: A Statistical Analysis to Support Marketing Communication. Big Data Research, 24. Retrieved from: https://www.x-mol.com/paperRedirect/1347335212817862656

Ashley, C., Tuten, T. (2014). Creative Strategies in Social Media Marketing: An Exploratory Study of Branded Social Content and Consumer Engagement, Psychology & Marketing, 32(1), 15–27. https://doi.org/10.1002/mar.20761

Bojanowska, A. (2018). Działania MŚP w mediach społecznościowych w świetle badań ich aktywności. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19, 175–187.

Cheng, G., Cherian, J., Sial, M.S., Mentel, G., Wan, P., Álvarez-Otero, S. Saleem, U. (2021). The Relationship between CSR Communication on Social Media, Purchase Intention, and E-WOM in the Banking Sector of an Emerging Economy. JTAECR, 16, 1025–1041.

Chu, S.C., Deng, T., Cheng, H. (2020). The role of social media advertising in hospitality, tourism and travel: a literature review and research agenda. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(11), 3419–3438. https://doi.org/10.1108/IJCHM-05-2020-0480.

Fine, A., Grönroos, C. (2009). Rethinking marketing communication: From integrated marketing communication to relationship communication. JOMC, 15, 179–195. https://doi.org/10.1080/13527260902757654

Gruszka, A. (2020, 20 stycznia). Chatboty, Social Media, Messenger Marketing – statystyki, które powinieneś znać w 2020 roku. Pozyskano z: https://kodabots.com/blog/chatbot-statystyki/

Gupta, S., Pansari, A., Kumar, V. (2018). Global Customer Engagement. Journal of International Marketing, 26, 4–29. https://doi.org/10.1509%2Fjim.17.0091

Gyenge, B., Máté, Z., Vida, I., Bilan, Y., Vasa, L. (2021). A New Strategic Marketing Management Model for the Specificities of E-Commerce in the Supply Chain. JTAECR, 16, 1136–1149. https://doi.org/10.3390/jtaer16040064

Hänninen, N. Karjaluoto, H. (2017). The effect of marketing communication on business relationship loyalty. Marketing Intelligence & Planning, 35, 458–472. https://doi.org/10.1108/MIP-01-20160006

James, R.J.E., Bradley, A. (2021). The Use of Social Media in Research on Gambling: a Systematic Review. Curr Addict Rep, 8, 235–245. https://doi.org/10.1007/s40429-021-00364-w

Janczewska, D. (2018). Orientacja marketingowa jako kierunek wsparcia konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość z Zarządzanie, 19, 9–21.

Heath, R.L., Johansen, W., Ju, I. (2018). Marketing Communication. In: R.L. Heath, W. Johansen (eds). The International Encyclopedia of Strategic Communication. https://doi.org/10.1002/9781119010722.iesc0102

Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53, 59–68. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003

Kijewska, J. Mantura, W. (2017). Istota komunikacji marketingowej i promocji oraz koncepcja klasyfikacji form komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Handel Wewnętrzny, 6(371), 132–141.

Kozioł, K., Rudawska, I. (2007). Are we Facing a Global Consumer? Folia Oeconomica Stetinensia, 6, 88–97. https://doi.org/10.2478/v10031-007-0004-5

Kumar, V., Mirchandani, R. (2012). Increasing the ROI of Social Media Marketing. MIT Sloan Management, 54(1), 55. Retrieved from: https://sloanreview.mit.edu/article/increasing-the-roi-of-social-media-marketing/

Li, F., Larimo, J., Leonidou, L.C. (2020). Social media marketing strategy: definition, conceptualization, taxonomy, validation, and future agenda. Journal of the Academy of Marketing Science, 49, 51–70. https://doi.org/10.1007/s11747-020-00733-3

Lijuan, B., Xiangbin, Y. (2021). Impact of social media capability on firm performance: new evidence from China. Asian Business & Management. http://dx.doi.org/10.1057/s41291-021-00156-0

Lisiński, M. (2016). Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, 4, 11–19.

Luther, B.W., Nobmann, N., Winter, H., Erdelt, T., Haensel, P.A. (2017). The Modelling and Assessment of Online Customer Interaction. Customer Journeys and Churning. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3404493

Łuczka, T. (2009). Internet as the development factor of small and medium-sized enterprises in the conditions of internationalization and globalization. In: J. Przybysz (ed.), Creation of Social Capital. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 141–156.

Marušić, T., Vranesevic, T. (2021). Challenges of navigating brands through social media Izazovi u upravljanju markama prisutnima na društvenim medijima iz perspektive marketing menadžera: marketing managers point of view. Ekonomski Pregled, 72(3), 413–430. http://dx.doi.org/10.32910/ep.72.3.4

Mattelart, A. (2001). Teorie komunikacji: krótkie wprowadzenie. Warszawa: PWN.

Mirek, J. (2019; 2021, 20 stycznia). We Are Social: Cyfrowy wzrost w 2019 roku. Pozyskano z: https://www.mobiletrends.pl/raport-cyfrowy-wzrost-w-2019-roku/

Moliner, M.A., Monferrer Tirado, D., Estrada-Guillén, M. (2020). CSR marketing outcomes and branch managers’ perceptions of CSR. International Journal of Bank Marketing, 38, 63–85. https://doi.org/10.1108/IJBM-11-2018-0307

Mušanović, J., Dorčić, J., Baldigara, T. (2021). Sentiment analysis of social media content in Croatian hotel Industry. Zbornik Veleučilišta u Rijeci, 9, 37–57. https://doi.org/10.31784/zvr.9.1.3

Nuseir, M., Qasim, A. (2021). Investor relations in the era of social media: systematic literature review of social media as a strategic corporate disclosure tool. Journal of Financial Reporting and Accounting. http://dx.doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0160

Pawlak, J. (2016). Rola portalu społecznościowego Twitter w promocji mikro i małego przedsiębiorstwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5(83), 131–138. https://doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-12

Petrova, M., Sen, A., Yildirim, P. (2021). Social Media and Political Contributions: The Impact of New Technology on Political Competition. Management Science, 67, 2997–3021. https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3740

Pollák, F. Markoviˇc, P. (2021). Economic Activity as a Determinant for Customer Adoption of Social Media Marketing. Sustainability, 13, 3999. https://doi.org/10.3390/su13073999

Samiee, S. (2019). Reflections on global brands, global consumer culture and globalization. International Marketing Review, 36, 536–544. https://doi.org/10.1108/IMR-11-2018-0342

Siddiqui, M.S., Siddiqui, U.A., Khan, M.A., Alkandi, I.G., Saxena, A.K., Siddiqui, J.H. (2021). Creating Electronic Word of Mouth Credibility through Social Networking Sites and Determining Its Impact on Brand Image and Online Purchase Intentions in India. JTAER, 16, 1008–1024. https://doi.org/10.3390/jtaer16040057

Strokova, M. (2020; 2021, 20 stycznia). TOP 10 najważniejszych statystyk Facebooka dla marketerów w 2020 roku. Pozyskano z: https://blog.csgroup.pl/social-media/top-10-najwazniejszych-statystykfacebooka-dla-marketerow-w-2020-roku/

Sakya, S.M., Van Scoy, L.J., Garman, J.C., Miller, E.L., Snyder, B., Wasserman, E., Chinchilli, V.M., Surav, R.P.L. (2021). The impact of COVID-19-related changes in media consumption on public knowledge: results of a cross-sectional survey of Pennsylvania adults. Current Medical Research and Opinion, 37, 911–915. https://doi.org/10.1080/03007995.2021.1901679

Szymański, G. (2010). Marketing społecznościowy czynnikiem przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 55, 589–597.

Torelli, C.J., Stoner, J.L. (2019). Global consumer culture: Consequences for consumer research. International Marketing Review, 36, 587–592. https://doi.org/10.1108/IMR-11-2018-0316

Touchette, B., Schanski, M., Lee, S.E. (2015). Apparel brands’ use of Facebook: an exploratory content analysis of branded entertainment. Journal of Fashion Marketing and Management, 19(2), 107119. https://doi.org/10.1108/JFMM-04-2013-0051

Wang, R., Huang, Y. (2018). Communicating corporate social responsibility (CSR) on social media: How do message source and types of CSR messages influence stakeholders’ perceptions?. Corporate Communications: An International Journal, 23, 326–341. https://doi.org/10.1108/CCIJ-07-20170067

Wang, Y.Y., Wang, T., Calantone, R. (2021). The effect of competitive actions and social media perceptions on offline car sales after automobile. International Journal of Information Management, 56.

We Are Social, Hootsuite. (2020; 2021, 20 January). Digital in 2020: Global Overview. Retrieved from: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview

Wiktor, J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Warszawa: PWN.

Wodyński, W. (2007), Strategie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw przemysłowych, Współczesna Ekonomia, 1(3).

Social Media w Polsce 2021 – nowy raport. (2021, 4 marca). Pozyskano z: https://empemedia.pl/socialmedia-w-polsce-2021-nowy-raport/

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Gorzelany-Dziadkowiec, M., & Firlej, K. . (2021). Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(2), 36–50. https://doi.org/10.24917/20833296.172.3