Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji samorządowych

Autor

  • Jolanta Zawora Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomiki i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.29

Słowa kluczowe:

inwestycje samorządowe, partnerstwo publiczno-prywatne

Abstrakt

Włączenie partnerów prywatnych do realizacji zadań publicznych przyczynia się przede wszystkim do zwiększenia efektywności gospodarowania w sektorze publicznym oraz przyspieszenia rozwoju jednostek terytorialnych. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest narzędziem wspomagającym rozwój infrastrukturalny, przy jednoczesnym ograniczaniu wielkości wydatków publicznych. Od początku 2009 r., w którym zawarto pierwsze umowy w formule PPP, głównymi inicjatorami projektów pozostają jednostki samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest ocena wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w latach 2009-2019. W artykule zwrócono również uwagę na bariery, które ograniczają rynek PPP w Polsce. Inicjatorem PPP w Polsce są przede wszystkim samorządy szczebla lokalnego, które realizowały najwięcej projektów w dziedzinie infrastruktury transportowej. Najbardziej aktywne były podmioty publiczne położone w regionach najlepiej rozwiniętych gospodarczo. Bariery, które ograniczają rynek PPP, występują najczęściej w obszarze: instytucjonalnym, finansowym, prawnym, postawy oraz wiedzy i umiejętności. W przezwyciężaniu barier niezbędne jest zwiększanie wiedzy w zakresie projektów PPP w celu upowszechnienia współpracy publiczno-prywatnej jako nowoczesnego sposobu realizacji zadań publicznych.

Biogram autora

Jolanta Zawora - Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomiki i Zarządzania

Jolanta Zawora, dr, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomiki i Zarządzania. Jej zainteresowania badawcze obejmują dziedziny ekonomii i finansów i koncentrują się na finansach samorządu terytorialnego w następujących kwestiach: ocena sytuacji finansowej samorządów oraz identyfikacja czynników determinujących zróżnicowanie regionalne ich potencjału finansowego, analiza niezależności finansowej samorządów i ich zdolności do rozwoju, efektywność wydatków budżetowych samorządu terytorialnego.

Bibliografia

Czempas, J. (2004). Inwestycje gminne – zakres i pomiar. W: Polska samorządność w integrującej się Europie. Szczecin: Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Delmon, J. (2011). Public-Private Partnership Projects in Infrastructure. An Essential Guide for Policy Makers. The World Bank.

Filipiak, B., Dylewski, M. (2015). Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008–2013. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 867–877.

Hajdys, D. (2014). Partnerstwo publiczno-prywatne a polityka inwestycyjna samorządów. Finanse Komunalne, 3, 49–56.

Hausner, J. (red.). (2013; 2019, 20 października). Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce. Pozyskano z: https://docplayer.pl/1608173-Raport-o-partnerstwie-publiczno-prywatnym-w-polsce.html

Jachowicz, A. (2015). Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych. Warszawa: Difin.

Kołodziej-Hajdo, M. (2018). Analiza i ocena działalności inwestycyjnej polskich gmin przez pryzmat ich zadłużenia w aspekcie wykorzystania środków unijnych. Współczesna Gospodarka, 9(1), 67–78.

Kozłowski, W. (2012). Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Warszawa: Difin.

Lissowski, O. (2012). Partnerstwo publiczno-prywatne i świadczenie usług publicznych. Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze.

Łukomska-Szarek, J. (2015). Ocena działalności inwestycyjnej gmin w województwie śląskim. W: D. Zarzecki (red.), Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 495–508.

Mapa barier rozwoju projektów PPP w Polsce w ocenie partnerów biznesowych. (2019, 28 października). Pozyskano z: http://docplayer.pl/7156847-Www-pwc-com-mapa-barier-rozwoju-projektow-pppw-polsce-w-ocenie-partnerow-biznesowych.html

Moszoro, M. (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Paczoski, A. (2014). Charakterystyka funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. W: G. Wrzeszcz-Kamińska, I. Ścibiorska-Kowalczyk (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne. Wybrane zagadnienia. Dobrzeń Wielki: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 51–69.

Partnerstwo publiczno-prywatne. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź. (2009). Praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Partnerstwo publiczno-prywatne: zagrożenia i bariery. (2019, 20 października). Pozyskano z: https://www.rp.pl/artykul/1142824-Partnerstwo-publiczno-prywatne--zagrozenia-i-bariery.html

Pilecki, B. (2019). Infrastruktura społeczna i jej znaczenie w rozwoju regionalnym. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Raport rynku PPP. (2019, 20 października). Pozyskano z https://www.ppp.gov.pl/media/system/slowniki/Raport-z-rynku-PPP-I-i-II-kw-2019.pdf

Rozwój PPP w Polsce wymaga zwiększenia liczby projektów rządowych. (2019, 20 października). Pozyskano z: https://sobieski.org.pl/rozwoj-ppp-w-polsce-wymaga-zwiekszenia-liczby-projektow-rzadowych/

Rutkowski, J. (red.). (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szafran, J. (2013). Kierunki i zakres stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 47(1), 189–199.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. nr 169, poz. 1420, z późn. zm.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2019, poz. 1445.

Wolniakowska, K., Ławińska, O. (2017). Partnerstwo publiczno-prywatne jako droga rozwoju sektora publicznego oraz przedsiębiorstw w Polsce w latach 2009–2016. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 114, 601–616.

Zawora, J., Kogut-Jaworska, M., Jachowicz, A. (2017). Działalność inwestycyjna gmin w Polsce. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”.

Zawora, J., Zawora, P. (2019). Determinanty finansowe realizacji inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2013–2018. Finanse Komunalne, 11–12, 7–17.

Zawora, J., Zawora, P. (2014). Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania działalności inwestycyjnej samorządów lokalnych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40, 324–333.

Zimny, A. (2008). Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-23

Jak cytować

Zawora, J. . (2020). Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji samorządowych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 369–380. https://doi.org/10.24917/20833296.161.29