The Market Orientation of Local Governments as a Function of Entrepreneurship: a Theoretical Approach

Autor

  • Małgorzata Zdon-Korzeniowska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.19

Słowa kluczowe:

entrepreneurship of the city, entrepreneurship of the region, gmina entrepreneurship, market orientation of local governments, public management

Abstrakt

Nowadays, in conditions of globalisation, and simultaneously with tendencies to decentralise management at the level of states and regions, individual territorial units (cities, municipalities, regions) are forced to adopt a more proactive, market-oriented approach to development. This process requires constant analysis of the environment and response to emerging changes; consideration of the offers of the competition and customer’s expectations. The purpose of this article is to show a market approach to managing the development of territorial units as a function of entrepreneurship. In particular, to show the relationship between the market orientation of local governments and entrepreneurship. This is understood, on the one hand, as a process of identifying and using opportunities and on the other, as a process of creating new enterprises, where special attention is paid to the emerging idea of territorial units as entrepreneurs. The latter concept appears increasingly frequently in the literature and colloquial language. Market orientation is an expression of the entrepreneurship of local government. Its impact on entrepreneurship on a given territorial unit is a new and important research area that requires exploration. The paper is based on the theoretical discussion using selected literature on the subject.

Biogram autora

Małgorzata Zdon-Korzeniowska - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Małgorzata Zdon-Korzeniowska, PhD, assistant professor at the Department of Entrepreneurship and Spatial Management in the Institute of Geography of the Pedagogical University of Krakow. Her research interests include market orientation of local government, territorial marketing, management of tourism at a local and regional level, regional tourism products.

Bibliografia

Andres-Morawska, J., Rudolf, W. (2015). Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bednarczyk, M. (2001). Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. Warszawa–Kraków: PWN.

Borodako, K. 2006. Działalność promocyjno-informacyjna polskich powiatów w kontekście wspierania przedsiębiorczości na podstawie badań bezpośrednich. Samorząd Terytorialny, 4, 28–40.

Caruana, A., Ramaseshan, B., Ewing, M.T. (1997). Market orientation and organizational commitment in the Australian public sector. International Journal of Public Sector Management, 10(4), 294–303.

Carver, A., Molla, A., Sanchez, M. (2001). Antecedents and consequences of market orientation in public organizations. European Journal of Marketing, 35, 11–12.

Derlukiewicz, N., Mempel-Śnieżyk, A., Pilewicz, T., Zdon-Korzeniowska, M. (2018). Investment Offer as an Expression of Marketing Orientation of Polish Local Governments in the Context of their Investment Attractiveness. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(3), 98–115.

Hall, T., Hubbard, P. (1996). The Entrepreneurial City: New Urban Politics, New Urban Geographies? Progress in Human Geography, 20(2), 153–174.

Izdebski, H. (2007). Od administracji publicznej do public governance. Zarządzanie Publiczne, 1, 7–20.

Jaworski, B.J., Kohli, A.K. (1993). Market orientation: Antecedents and Consequences. Journal of Marketing, 57, 53–70.

Jessop, B. (2003). Governance and meta-governance. On reflexivity, requisite variety, and requisite irony. In: H.P. Bang (ed.), Governance as Social and Political Communication. Manchester: Manchester University Press, 101–116.

Jessop, B. (1998). The rise of governance and the risks of failure: the case of economic development. International Social Science Journal, 155, 29–46.

Jessop, B. (1997). The governance of complexity and the complexity of governance. In: A. Amin, J. Hausner (ed.), Beyond Markets and Hierarchy: Interactive Governance and Social Complexity. Chelmsford: Edward Elgar, 111–147.

Klasik, A. (2005). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Kluczowe pojęcia i metodologia. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 218, 7–22.

Kohli, A.K., Jaworski, B.J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54(2), 1–18.

Kowalik, I. (2010). Orientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.

Kowalik, I. (2011). Market orientation and its antecedents in the Polish local governments. International Journal of Public Sector Management, 24(1), 57–79.

Kożuch, B., Kożuch, A. (2013). Przedsiębiorczość w zarządzaniu samorządowym. Zarządzanie Publiczne, 2(22), 137–147.

Kuźniar, W. (2013). Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Landström, H. (2010). Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research. Heidelberg: Springer.

Levitt, T. (1980). Marketing Success Through Differentiation—of Anything. Business Harvard Review, January Issue.

Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Never, J.C., Slater, S.F. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20–35.

Oramus, M. (2016). Neoweberowskie państwo w kontekście globalnego kryzysu ekonomicznego. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 1(52), 37–55.

Osborne, S.P. (2006). New Public Governance. Public Management Review, 8(3), 377–387.

Osborne, S.P., (red.) (2010). New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. London: Routledge.

Pilewicz, T., Derlukiewicz, N., Mampel-Śniezyk, A., Zdon-Korzeniowska, M. (2018). Entrepreneurial Activity, Market Orientation, Investment Attractiveness and Transaction Costs for Enterprises in Local Development Context. Barometr Regionalny, 16(3), 109–119.

Pilewicz, T. (2012). Region jako organizacja przedsiębiorcza w zarządzaniu strategicznym. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 27–35.

Pilewicz, T. (2013). Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych regionów. Monografie i Opracowania. Szkoła Główna Handlowa, 594, 33–50.

Pilewicz, T. (2016). Entrepreneurial activities of gminas in creation of competitive advantages at regional investment markets: Entrepreneurial organization model. Entrepreneurship: Antecedents and Effects. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(2), 129–146.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 11, 37–49.

Pollitt, Ch., Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform. A Comparative Analysis – New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, 3 ed. Oxford: Oxford University Press.

Rodriguez, A.P., Pinho, J.C. (2011). The impact of internal and external market orientation on performance in local public organisations. Marketing Intelligence & Planning, 30(3), 284–306.

Rudolf, W. (2010). Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 245, 73–82.

Szromnik, A. (2006). Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne. W: Marketing terytorialny. T. Markowski (red.), TOM CXVI, Warszawa: PAN KPZK.

Szromnik, A. (2008). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wyd. II. Kraków: Wolters Kluwer.

Szromnik, A. (2012). Miasto przedsiębiorcze i innowacyjne w regionie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 98, 323–346.

Szumowski, W. (2014). Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji. Nauki o Zarządzaniu, 4(21), 86–98.

Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 11, 24–36.

Walker, R.M., Brewer, G.A., Boyne, G.A., Avellaneda, C.N. (2011). Market Orientation and Public Sector Performance: New Public Management Gone Mad? Public Administration Review, 71(5), 707–717.

Zdon-Korzeniowska, M. (2011). Przedsiębiorczość samorządów terytorialnych w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 7, 188–196.

Zheng, J. (2011). ‘Creative Industry Clusters’ and the ‘Entrepreneurial City’ of Shanghai. Urban Studies, 48(16), 3561–3582.

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Zdon-Korzeniowska, M. . (2020). The Market Orientation of Local Governments as a Function of Entrepreneurship: a Theoretical Approach. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 237–246. https://doi.org/10.24917/20833296.161.19