Zasada szalonego patchworku – efektuacja jako inspiracja do kształtowania relacji i postaw biznesowych

Autor

  • Beata Krawczyk-Bryłka Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Michał Tomczak Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Katarzyna Stankiewicz Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Paweł Ziemiański Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.18

Słowa kluczowe:

edukacja przedsiębiorcza, efektuacja, networking, przedsiębiorczość, relacje biznesowe

Abstrakt

Jedną z zasad efektuacyjnego podejścia do przedsiębiorczości jest zasada szalonego patchworku (crazy quilt), która dotyczy budowania relacji z otoczeniem biznesowym. Zgodnie z nią przedsiębiorca powinien korzystać z kontaktów z osobami z otoczenia, zbudowanych jeszcze przed założeniem firmy, a także aktywnie kształtować nowe relacje w środowisku, w którym firma działa. Silny networking i znajomość wielu osób pozwalają na czerpanie inspiracji i wspólne poszukiwanie nowych szans biznesowych. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, których celem była ocena, na ile polscy przedsiębiorcy korzystają z zasady szalonego patchworku podczas realizacji celów swoich firm. Sprawdzono również, na ile studenci kierunku menedżerskiego doceniają wartość tej zasady, planując założenie własnej działalności gospodarczej. Wobec niewielkiego dorobku polskich badaczy dotyczącego efektuacji, zrealizowane badanie jest ważnym elementem budowania zasobów wiedzy z tego zakresu. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, studenci okazali się w swoich przekonaniach bardziej zgodni z tradycyjnym, czyli przyczynowym (a nie efektuacyjnym) sposobem myślenia ze względu na wyraźną tendencję do rywalizowania, a nie kooperacji z konkurentami firmy. Efektem badań jest opracowanie katalogu rozwiązań, które powinny być włączone do procesu edukacji przedsiębiorczej, by uwrażliwiać obecnych i przyszłych przedsiębiorców na wartość budowanych relacji, a także wartości biznesowych w oparciu o stosunki interpersonalne z otoczeniem.

Biogramy autorów

Beata Krawczyk-Bryłka - Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Beata Krawczyk-Bryłka, dr, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Psycholog, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt w Katedrze przedsiębiorczości i prawa gospodarczego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących zarządzania zespołami wirtualnymi, zarządzania zaufaniem w zespołach, psychologicznych aspektów przedsiębiorczości oraz zespołów przedsiębiorczych. Kierownik projektu NCN: „Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces”. Quality Lead filaru People management & personal development na studiach MBA Politechniki Gdańskiej, w latach 2008–2012 prodziekan ds. kształcenia. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Michał Tomczak - Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Michał T. Tomczak, dr nauk społecznych, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności kompetencji pracowników oraz technologii wspomagających integrację osób ze spektrum zaburzeń autystycznych w cyfrowym środowisku pracy. Koordynator Zespołu ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów PG, kierownikiem Studiów Podyplomowych Menedżer HR oraz Zarządzanie Samorządem Terytorialnym. Kierownik i wykonawca w kilku projektach finansowanych z Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Autor artykułów w czasopismach naukowych, rozdziałów w monografiach, raportów z badań oraz podręcznika z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Katarzyna Stankiewicz - Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Katarzyna Stankiewicz, dr, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Psycholog, dr nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki zarządzania zespołami zróżnicowanymi, psychologicznych uwarunkowań efektywności pracy zespołów i psychologicznych aspektów przedsiębiorczości.

Paweł Ziemiański - Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Paweł Ziemiański, dr, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Psycholog, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przedsiębiorczych zespołów, przedsiębiorczego poczucia samoskuteczności oraz efektuacji jako sposobu podejmowania decyzji przez indywidualnych przedsiębiorców oraz tych, którzy działają w zespołach. Zajmuje się także psychologicznymi aspektami sprawowania władzy w organizacjach.

Bibliografia

Cieślik, J. (2015). Jaka polityka przedsiębiorczości? Alert, 4, 1–5.

Cieślik, J., Skala, A. (2016). Nowe tendencje w kształceniu innowacyjnych przedsiębiorców. Horyzonty Wychowania, 15(34), 309–322. doi: 10.17399/HW.2016.1534018.

Daniel, N.B. (2008). The Art of the Handmade Quilt. New York/London: Sterling Publishing Company.

Duliniec, E. (2017). Efektuacja, marketing przedsiębiorców i wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, 9, 83–89.

Galkina, T., Chetty, S. (2015). Effectuation and Networking of Internationalizing SMEs, Management International Review, 55, 647–676. doi: 10.1007/s11575-015-0251-x.

Galkina, T., Lundgren-Henriksson, E.L. (2017). Coopetition as an entrepreneurial process: Interplay of causation and effectuation. Industrial Marketing Management, 67, 158–173. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.09.004

Günzel-Jensen, F., Robinson, S. (2017). Effectuation in the undergraduate classroom: three barriers to entrepreneurial learning. Education + Training, 59(7/8), 780–797. doi: 10.1108/ET-03-2016-0049

Jones, C., Matley, H., Penalula,K., Penalula, A. (2014). Claiming the future of enterprise education. Education + Training, 56(8/9), 764–775. doi: 10.1108/ET-06-2014-0065

Kerr, J., Coviello, N. (2019). Formation and Constitution of Effectual Networks: A systematic Review and Synthesis. International Journal of Management Reviews, 21, 370–397. doi: 10.1111/ijmr.12194

Krawczyk-Bryłka, B., Stankiewicz, K., Tomczak, M., Ziemiański, P. (2018). Modele mentalne przedsiębiorczości: wskaźniki efektuacyjne vs kauzalne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. XIX(10/II), 215–229.

Murdock, K., Varnes, C.J. (2018). Beyond Effectuation: Analysing the Transformation of Business Ideas into Ventures Using Actor-network Theory. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 24(1), 256–272. doi: 10.1108/IJEBR-01-2017-0039.

Sarasvathy, S. (2001). Toward Causation and Effectuation : A Theoretical Shift From Inevitability to Economic Entrepreneurial Contingency. The Academy of Management Review, 26(2), 243–263. doi: 10.2307/259121

Read, S., Sarasvathy, S., Dew, N., Wiltbank, R. (2016). Effectual entrepreneurship. London: Routledge.

Sarasvathy, S.D. (2008). Effectuation: Elements of entrepreneurial expertise. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Sarasvathy, S.D., Dew, N. (2003). Effectual Networks: A pre-commitment approach to bridging the gap between opportunism and trust. https://www.effectuation.org/wp-content/uploads/2016/06/aom-03-effectual-networks-1.pdf

Sarasvathy, S.D., Dew, N. (2005). New market creation through transformation. Journal of evolutionary economics, 5(15), 533–565. doi: 10.1007/s00191-005-0264-x

Singh, J, Davidson, J. (2016). Learning Patchwork – traditional patchwork techniques. Mendon Cottage Books. UK: Edward Elgar.

Yrjönkoski, K., Suominen, A. (2018). Effectuation as a frame for networking decisions – the case of a Finnish information technology start-up. Proceedings-of-International-Workshop-on-Softwareintensive-Business-Start-ups-Ecosystems and Platforms (SiBW). Espoo, Finland, 230–244.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-25

Jak cytować

Krawczyk-Bryłka, B. ., Tomczak, M. ., Stankiewicz, K. ., & Ziemiański, P. . (2020). Zasada szalonego patchworku – efektuacja jako inspiracja do kształtowania relacji i postaw biznesowych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 225–236. https://doi.org/10.24917/20833296.161.18

Inne teksty tego samego autora