Czynniki kształtujące intencje i zachowania przedsiębiorcze Ukraińców

Autor

  • Anna Czaplińska Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.17

Słowa kluczowe:

intencje i zachowania przedsiębiorcze, normy społeczno-kulturowe, proces przedsiębiorczy, Ukraina

Abstrakt

W literaturze przedmiotu relatywnie dużo jest opracowań na temat intencji i zachowań przedsiębiorczych oraz charakterystyk wybranych czynników indywidualnych, a zwłaszcza postaw przedsiębiorczych. Stosunkowo mało miejsca natomiast poświęca się na analizę wszystkich czynników indywidualnych, które pozostają ze sobą w interakcji. Chodzi o wzajemne oddziaływanie na siebie subiektywnych norm, postrzeganej kontroli zachowania oraz postaw przedsiębiorczych. W teorii planowanego zachowania I. Ajzena (1991) stanowią one bazę, a może również granicę intencji przedsiębiorczych, przy czym pozostają jednocześnie pod wpływem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych procesu przedsiębiorczego, których zasadnicze zróżnicowanie dotyczy krajowych układów przestrzennych, ale czasem także regionalnych i lokalnych. W świetle powyższego celem artykułu jest identyfikacja czynników indywidualnych kształtujących intencje i zachowania przedsiębiorcze Ukraińców. Za szczególnie istotną przyjęto próbę eksplikacji postaw przedsiębiorczych w kontekście obowiązujących norm społeczno-kulturowych w Ukrainie na tle wybranych państw europejskich. Prezentowane wyniki w różnych układach przestrzennych odzwierciedlają trudną i złożoną sytuację społeczno-gospodarczą i polityczną panującą w Ukrainie, co można tłumaczyć szeregiem czynników egzo- i endogenicznych, w tym silnym zróżnicowaniem kulturowym kraju, kondycją ekonomiczną ukraińskich rodzin oraz stosunkiem obywateli do procesu przedsiębiorczego.

Biogram autora

Anna Czaplińska - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Anna Czaplińska, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Jej zainteresowania badawcze są związane z problematyką geografii społecznej i kulturowej, w tym z krajobrazem kulturowym, procesami akulturacji oraz kulturowymi uwarunkowaniami kreowania marketingu terytorialnego.

Bibliografia

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. W: J. Kuhn, J. Beckman (red.), Action-control: From cognition to behavior. Heidelberg: Springer, 11–39.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–221.

Amway Global Entrepreneurship Report. (2015). Pozyskano z: https://www.amwayglobal.com/wp-content/uploads/2017/09/ager_2015_report.pdf

Amway Global Entrepreneurship Report. (2016). Pozyskano z: https://www.amwayglobal.com/wp-content/uploads/2017/09/ager_2016_publication.pdf

Amway Global Entrepreneurship Report. (2018). Pozyskano z: https://www.amwayglobal.com/wp-content/uploads/2018/05/Ager_2018_Brochure_Color.pdf

Crisp, R.J., Turner, R.N. (2015). Psychologia społeczna. Warszawa. Wydawnictwo PWN.

Grzegorzewska-Mischka, E. (2010). Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGH.

Kavetskyy, I., Czapliński, P. (2020). Marka narodowa i jej implikacje dla procesu przedsiębiorczego (przypadek Ukrainy). Przedsiębiorczość – Edukacja, 16 (w druku).

Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4, 12–16.

Łuczka, T., Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15, 27–47.

Moczydłowska, J., Pacewicz, I. (2007). Przedsiębiorczość. Rzeszów: WO FOSZE.

Nijkamp, P. (2003). Entrepreneurship In a Modern Network Economy. Regional Studies, 37(4), 398–400.

Pawlak, A. (2018). Determinanty intencji przedsiębiorczych młodzieży – studium porównawcze Polski i Finlandii. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Piróg, D. (2014). Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 306–315.

Rachwał, T., Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 405–415.

Sadowska, M. (2017). Przedsiębiorczość indukowana a rozwój działalności gospodarczej. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.

Safin, K. (2002). Zarządzanie małą firmą. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Sarchynska, T. (red.) (2019). Statystychnyy shchorichnyk Czernivetskoi oblasti za 2018 rik. Chernivtsi: Derzhawna sluzhba statystyky Ukrainy.

Zbierowski, P. (2014). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań. Horyzonty Wychowania, 13, 51–63.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Czaplińska, A. . (2020). Czynniki kształtujące intencje i zachowania przedsiębiorcze Ukraińców. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 212–224. https://doi.org/10.24917/20833296.161.17