Wioski tematyczne w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur jako przykład edukacji i przedsiębiorczości regionalnej

Autor

  • Majka Łojko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Polityki Gospodarczej
  • Kinga Lisowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.15

Słowa kluczowe:

dziedzictwo kulturowe, edukacja regionalna, przedsiębiorczość społeczna, wioski tematyczne

Abstrakt

Wioski tematyczne są przykładem jednej z niszowych form przedsiębiorczości społecznej, prowadzącej produkcję i usługi służące ożywieniu społeczno-gospodarczemu obszarów wiejskich oraz rozwojowi edukacji z zakresu dziedzictwa kulturowego. Województwo warmińsko-mazurskie ma zdecydowanie charakter rolniczy, a jego gospodarka wykazuje silne związki z zasobami naturalnymi, co sprzyja podejmowaniu działań opartych na lokalnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem tego typu inicjatyw. Celem artykułu jest zaprezentowanie zakresu i kierunków działań wiosek tematycznych na Warmii i Mazurach jako innowacyjnego elementu rozwoju przedsiębiorczości społeczeństwa wielopokoleniowego w upowszechnianiu i edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego tego regionu. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób wioski tematyczne jako przedsiębiorstwa społeczne poprzez różnorodne inicjatywy edukacyjno-kulturalne i usługi agroturystyczne mogą przyczynić się do pobudzenia i rozwoju gospodarki wiejskiej? w odniesieniu do konkretnych przykładów wykorzystania dziedzictwa kulturowego w rozwoju przedsiębiorczości w regionie. W artykule zastosowano kwerendę literatury przedmiotu oraz posłużono się metodą obserwacji uczestniczącej prowadzonej bezpośrednio w badanych wioskach. W celu zdiagnozowania potencjału rozwojowego i edukacyjnego warmińsko-mazurskich wiosek tematycznych przeprowadzono badania empiryczne z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu.

Biogramy autorów

Majka Łojko - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Polityki Gospodarczej

Majka Łojko, dr, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Polityki Gospodarczej. Zajmuje się problematyką naukowo-badawczą z obszaru ekonomii społecznej, rynku pracy i systemu pomocy społecznej. Autorka i współautorka publikacji naukowych, w tym monografii, raportów badawczych i artykułów z pogranicza polityki społecznej i ekonomii społecznej. W ramach Zespołu ds. Współpracy Nauki i Ekonomii Społecznej działającego przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa warmińsko-mazurskiego współrealizuje działania związane z promocją i upowszechnianiem wiedzy na temat sektora ekonomii społecznej w regionie Warmii i Mazur.

Kinga Lisowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

Kinga Lisowska, dr, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej. Zajmuje się problematyką naukowo-badawczą z zakresu: dziejów oświaty polskiej, edukacji regionalnej i pedagogiki chrześcijańskiej. Autorka i współautorka monografii oraz publikacji naukowych z dziejów oświaty i wychowania oraz dziedzictwa kulturowego regionu Warmii i Mazur. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie, odpowiedzialnym za upowszechnianie i edukację regionalną i obywatelską w województwie warmińsko-mazurskim.

Bibliografia

Czapniewska, G. (2018). Wioski tematyczne w procesie odnowy wsi pomorskich. Studia Obszarów Wiejskich, 49, 155–171. doi: 10.7163/SOW.49.10

Hełpa-Liszkowska, K. (2013). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(255), 5–18.

Malec-Kornajew, Ł., Kania, J. (2015). Sztuka na wsi. Alternatywne możliwości dla turystyki wiejskiej. W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 83–102.

Kłoczko-Gajewska, A., Markiewicz, O. (2018). Mechanizm rozprzestrzeniania się wiosek tematycznych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 80(3), 193–210. doi: 10.7366/wir032018/09

Idziak, M. (2019, 28 listopada). Wioski tematyczne w Polsce w latach 1997–2013. Pozyskano z: http://www.wioskitematyczne.org.pl/files/Wioski%20tematyczne%201997%20-%202013.pdf

Idziak, W. (2008). Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne. Koszalin: Alta Press.

Jankowski, D. (2019). Edukacja regionalna jako czynnik regionotwórczy. W: S. Dąbrowski, A. Kociszewski (red.), Regionalizm polski. Ciechanów: Wydawnictwo ZRTK, 90–112.

Kowalska, N. (2019). Wioski tematyczne jako przykład innowacji w turystyce na terenie pogórniczym. Turystyka Kulturowa, 4, 7–19.

Kozioł, L., Karaś, A. (2015). The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4(32), 19–29.

Legutko-Kobus, P. (2016). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju i specjalizacji regionów. Studia KPZK, 170, 140–157.

Loxley, J. (2007). Transformingor Reforming Capitalism: Towards a Theory of Community Economic Development. Halifax: Fernwood Publishing.

Łojko, M. (2011). Przedsiębiorczość agroturystyczna mieszkańców wsi szansą aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25, 463–473.

Pearce, J. (2003). Social Enterprise in Anytown. London: Calouste Gunbelkian Foundation.

Podołowski, G. (2011). Działalność agroturystyczna szansą rozwoju obszarów wiejskich. Turystyka i Rekreacja, 7(1), 115–124.

Purchla, J. (2011). Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny. Małopolskie Studia Regionalne, 1(21), 5–8.

Roman, M., Niedziółka, A. (2017). Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Sala, K. (2016). Wioski tematyczne jako przykład innowacyjności w turystyce wiejskiej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 30(2), 117–126.

Sowier-Kasprzyk, I. (2011). Promocja turystyki aktywnej na przykładzie gminy Mstów. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25, 141–154.

Wacięga, S. (2011). Przedsiębiorczość obywatelska w działalności wioski tematycznej. Folia Pomeranae Universitatis TechnologiaeStietinensis. Seria Oeconomica, 288(64), 81–90.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Łojko, M. ., & Lisowska, K. . (2020). Wioski tematyczne w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur jako przykład edukacji i przedsiębiorczości regionalnej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 184–197. https://doi.org/10.24917/20833296.161.15