Badanie efektywności programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości na podstawie studium przypadku Politechniki Warszawskiej – komunikat z badań

Autor

  • Agnieszka Skala Politechnika Warszawska Wydział Transportuj

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.27

Słowa kluczowe:

edukacja, efektywność, kwestionariusz, przedsiębiorczość, szkolnictwo wyższe, weryfikacja

Abstrakt

Od około dekady podejmowane są w Polsce coraz liczniejsze inicjatywy w zakresie nauczania przedsiębiorczości, także na uczelniach wyższych (w tym technicznych). W literaturze przedmiotu edukacja przedsiębiorczości jest tematem dobrze rozpoznanym, zwłaszcza pod kątem projektowania programów nauczania. Istnieje jednak luka w wiedzy o efektywności programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, a przeprowadzenie badań pod tym kątem stanowi wyzwanie pod względem metodycznym. Głównym celem badań omówionych w artykule jest stworzenie i przetestowanie autorskiego kwestionariusza umożliwiającego weryfikację programu edukacyjnego w zakresie przedsiębiorczości i stanowiącego podstawę dla przeprowadzenia długoletnich, porównywalnych badań w tym zakresie. Ich przedmiotem są programy edukacyjne, metody ich wdrażania oraz postawy przedsiębiorcze wykazywane przez absolwentów. Omawiany w pracy autorski program edukacyjny realizowany jest w Politechnice Warszawskiej od 2007 r., zaś obecnie podejmuje się inicjatywy służące ocenie jego wpływu na kariery zawodowe jego absolwentów. Źródłem danych dla rozważań są wyniki dwóch pilotażowych badań ankietowych przeprowadzonych na uczestnikach zajęć (studentach). Wyniki te pozwoliły wstępnie określić strukturę badania właściwego i brzmienie pytań oraz sugerowanych odpowiedzi. Obecnie ankieta jest podzielona na cztery części: ocenę zajęć, badanie stosunku do samozatrudnienia, ocenę szans i zagrożeń związanych z prowadzeniem firmy oraz określenie uwarunkowań rodzinnych. Z pewnością brakuje jeszcze sposobu na uchwycenie efektów edukacji w postaci przejawiania inicjatyw ambitnych, szczegolnie cennych. Na tym aspekcie będą skoncentrowane dalsze poszukiwania i badania

Biogram autora

Agnieszka Skala - Politechnika Warszawska Wydział Transportuj

Agnieszka Skala, dr, Politechnika Warszawska. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka SGH, adiunkt na Politechnice Warszawskiej, współzałożycielka Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest SPIN. Prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości w Politechnice Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego. Pracuje naukowo w obszarze przedsiębiorczości wysokiej techniki i gospodarki cyfrowej oraz edukacji przedsiębiorczości. Członek Rady Programowej Fundacji Startup Poland. Absolwentka pierwszej edycji Lean LaunchPad Educators Program na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Organizatorka pierwszej edycji Startup Weekend NEXT w Polsce. Autorka case studies o polskich startupach w branży e-biznesu. Wspiera wartościowe inicjatywy edukacyjne na styku nauki, techniki i biznesu w Polsce.

Bibliografia

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179–211.

Ajzen, I. (2002). Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological considerations. Pozyskano z: http://chuang.epage.au.edu.tw/ezfiles/168/1168/attach/20/pta_41176_7688352_57138.pdf

Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality, and behavior. McGraw-Hill Education (UK).

Blank, S. (2013). Why the lean start-up changes everything. Harvard Business Review, 91(5), 63–72.

Blank, S., Dorf, B. (2012). The startup owner’s manual. K&S; Ranch.

Charney, A., Libecap, G. D. (2000). Impact of entrepreneurship education. Kansas City, MO: Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership.

Cieślik, J. (2008). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim. Pozyskano z: http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIa/5.pdf

Cieślik, J. (2014a). Iluzje innowacyjnej przedsiębiorczości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 4–16.

Cieślik, J. (2014b). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa.

Cieślik, J., Guliński J., Matusiak K., Skala-Poźniak A. (2011). Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2010). A guide to teaching practice. Routledge.

Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57(6), 14–27.

Fairlie, R., Robb, A. (2007). Families, Human Capital, and Small Business: Evidence from the Characteristics of Business Owners Survey. Industrial and Labor Relations Review, 60(2), 225–245.

Fayolle, A., Lassas-Clerc, N. (2006, September). Essay on the nature of entrepreneurship education. In International Conference Entrepreneurship in United Europe-Challenges and Opportunities.

Feliniak, U. (2007). Przygotowanie absolwentow szkoł do kariery zawodowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 210, 85–106.

Gabała, J. (2005). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 145–152.

Gaweł, A., Pietrzykowski, M. (2015). Edukacja przedsiębiorczości w postrzeganiu przedsiębiorczości i kształtowaniu intencji przedsiębiorczych. Problemy Zarządzania, 13, 1(51), t. 2. 41–55.

Gibb, A.A. (1993). Enterprise culture and education understanding enterprise education and its links with small business, entrepreneurship and wider educational goals. International small business journal, 11(3), 11–34.

Guzman, J., Linan, F. (2005; 2015, 10 maja). Perspectives On Entrepreneurial Education: A Us-Europe Comparison. Jean Monnet European Studies Centre Universidad Antonio de Nebrija. Pozyskano z: http://www.nebrija.com/jeanmonnet/pdf/guzman-linian.pdf

Henrekson, M., Sanandaji, T. (2014). Small business activity does not measure entrepreneurship. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(5), 1760–1765.

Herreid, C. F., Schiller, N.A. (2013). Case studies and the flipped classroom. Journal of College Science Teaching, 42(5), 6–66.

Jeruszka. U. (red.) (2001). Metody badania losow i karier absolwentow szkol zawodowych. Warszawa: IPiSS.

Jeruszka. U. (2006). Metody badania jakości kształcenia w szkołach wyższych. Polityka Społeczna, 8.

Jeruszka. U. (2011). Efektywność kształcenia w szkołach wyższych. Polityka Społeczna, 1.

Kuckertz, A, (2013). Entrepreneurship Education – Status Quo and Prospective Developments. Journal of Entrepreneurship Education, 16. 59–71. Pozyskano z: http://ssrn.com/abstract=1862295; http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.1862295

Kuckertz, A. (2013; 2015, 10 maja). What’s Hot in Entrepreneurship Research in 2013? The 1st of a Series of Annual Trend Surveys. Universitat Hohenheim, Hohenheim, Niemcy. Pozyskano z: https://entrepreneurship.uni-hohenheim.de/uploads/media/What_s_hot_in_Entrepreneurship_ Research_2013_03.pdf

Kuratko, D.F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: Development, trends, and challenges. Entrepreneurship theory and practice, 29(5), 577–598.

Linan, F. (2007). The role of entrepreneurship education in the entrepreneurial process. Handbook of Research in Entrepreneurship Education, 230.

Marszałek, A. (2012). Analiza postaw przedsiębiorczych wśrod studentow. E-mentor, 3(45), 25–34.

Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.

Pirog, D. (2014). Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 306–315.

Pirog, D. (2015) Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 364–376.

Reis, E. (2011). The Lean Startup. New York: Crown Business.

Richert-Kaźmierska, A. (2011). Przedsiębiorczość jako przedmiot nauczania na wyższej uczelni – wyzwania merytoryczne i metodyczne. E-mentor, 2, 39.

Rubacha, K. (2013). Standardy badań społecznych. Problematyzowanie praktyki edukacyjnej. Przegląd Badań Edukacyjnych, 1(16), 43–51.

Skala, A. (2015). Przedsiębiorczość – wyzwanie dla edukacji. W: Pustuła, A., Majczyk, J., Darecki, M. (red). Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 7–27.

Strykowski, W. (1997). Problematyka badawcza technologii kształcenia. Neodidagmata XXIII, 31-41.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246–257.

Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10–23.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Skala, A. (2016). Badanie efektywności programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości na podstawie studium przypadku Politechniki Warszawskiej – komunikat z badań. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 364–377. https://doi.org/10.24917/20833296.12.27