Metody badań edukacji przedsiębiorczej

Autor

  • Angelika Andrzejczyk Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.26

Słowa kluczowe:

edukacja, edukacja przedsiębiorcza, metody badawcze, przedsiębiorczość

Abstrakt

Inwestycje w edukację, jak wynika z wielu badań, przynoszą korzyści materialne zarówno jednostkom, jak i społeczeństwu, jednakże ciągle otwartą kwestią pozostaje, które rodzaje edukacji najsilniej wpływają na postawy przedsiębiorcze, będąc istotnymi determinantami wzrostu gospodarczego. Ważne z tego punktu widzenia jest prowadzenie badań w tym zakresie. Zauważyć jednocześnie należy, że istnieje wiele metod badawczych stosowanych w badaniach edukacji i przedsiębiorczości. Jednym z istotnych problemów dotychczasowych badań przedsiębiorczości oraz relacji przedsiębiorczość - edukacja jest niemożność porównywania ich wyników. Badacze z rożnych krajów stosują rożne miary przedsiębiorczości i edukacji. Ich lepsza znajomość może istotnie przyczynić się do opracowania skutecznych programów nauczania przedsiębiorczości. Niniejszy artykuł ma zatem na celu charakterystykę metod badania związków edukacji i przedsiębiorczości. Przegląd dotyczy artykułów napisanych na podstawie badań z rożnych, dostępnych autorce źródeł, wydanych w okresie 2012-2015, uzupełnionych o przegląd literatury w tym zakresie .

Biogram autora

Angelika Andrzejczyk - Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Angelika Andrzejczyk, mgr, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania. Od początku kształcenia na poziomie uczelni wyższej związana z Uniwersytetem w Białymstoku. W 2014 r. uzyskała stopień magistra ekonomii i rozpoczęła studia doktoranckie. Głównym zainteresowaniem jest przedsiębiorczość. Laureatka „Diamentowego Grantu”, w ramach którego realizuje projekt pt. „Wpływ edukacji na rozwój postaw przedsiębiorczych”.

Bibliografia

Bończak-Kucharczyk, E., Herbst, K., Chmura, K. (2015, 27 grudnia), Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. PARP. Pozyskano z: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/93/Lokalne.pdf

Brajer-Marczak, R., Marciszewska, A. (2008). Czynniki warunkujące przedsiębiorczość studentów Dolnego Śląska. Problemy Zarządzania, 1, 170–180.

Brajer-Marczak R., Marciszewska, A. (2012). Postawy przedsiębiorcze studentów wrocławskich uczelni wyższych – wyniki badań. Problemy Zarządzania, 10, 1(36), 144–160.

Brzozowski, T.T. (2012). Przedsiębiorczość jako postawa wobec innych i świata w kontekście procesu budowania płaszczyzny dla dialogu interdyscyplinarnego. Perspektywa pedagogiczno-kulturowa. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 115–126.

Chen, S., Hsiao, H., Chang, J., Chou, C., Chen, C., Shen, C. (2015). Can the entrepreneurship course improve the entrepreneurial intentions of students?. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(3), 557–569.

Dembińska, A. (2012). Metody jakościowe w badaniu przedsiębiorczości. W: Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość. Źrodła i uwarunkowania psychologiczne, Warszawa: Difin, 214–215.

Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność, Warszawa: Difin.

Entrepreneurship Education at School in Europe. National Strategies, Curricula and Learning Outcomes, 5 (2016, 3 stycznia). Pozyskano z: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_ reports/135en.pdf

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość, Warszawa: Wolters Kluwer business.

Jamka, B. (2012). Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Warszawa: Difin.

Jensen, T.L. (2014). A holistic person perspective in measuring entrepreneurship education impact.

Social entrepreneurship education at the Humanities. The International Journal of Management Education, 12, 349–364.

Kaczmarek, M. (2014). Cechy osobowości jako predyktor motywacji i efektywności działań przedsiębiorcy. Problemy Zarządzania, 12, 1(45), 175–190.

Kida, G. (2012). Kreowanie postaw przedsiębiorczych studentów w ramach zajęć z forum integracji społeczno-gospodarczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Problemy Zarządzania, 10, 1(36), 2, 194–219.

McClure K. R. (2015). Exploring Curricular Transformation to Promote Innovation and Entrepreneurship: An Institutional Case Study, Innovative Higher Education. Innovative Higher Education, 40(5), 429–442.

Mroz, T., Siwińska, M. (2013). Słownik terminow ogolnej teorii kształcenia, Legnica: PWSZ Legnica, 11.

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Warszawa: C.H. Beck.

Roszkowska-Mądra, B., Parfieniuk, A., Studnicki, M. (2014). Poglądy młodzieży akademickiej studiow ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju. OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 6(72), 219–220.

Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217.

Stevenson, H.H., Jarillo, J.C., (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11, 17–27.

Wach, K. (2012). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 120–127.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246–257.

Węcławska D., Zadura-Lichota P. (2010; 2016, 31 lipca). Wpływ edukacji na postawy przedsiębiorcze i przygotowanie młodych Polaków do prowadzenia działalności gospodarczej. W: A. Wilmańska, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 173–188. Pozyskano z: https://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/9282.pdf

Zimnoch, K. (2012). Edukacja jako priorytet polityki społecznej i najważniejszy czynnik rozwoju społecznego. W: Kotlorz D., Rączaszek A. (red.), Polityka edukacyjna wobec rynku pracy, Katowice: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 53–62.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Andrzejczyk, A. (2016). Metody badań edukacji przedsiębiorczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 352–363. https://doi.org/10.24917/20833296.12.26