Przedsiębiorczość imigrantów w państwach UE i krajach OECD

Autor

  • Małgorzata Kosała Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.24

Słowa kluczowe:

migracja, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość imigrantów

Abstrakt

Uwarunkowania rozwoju współczesnej gospodarki wiążą się z procesami globalizacyjnymi. Jednym z kluczowych elementów takiej gospodarki są migracje. Decyzja o emigracji wymaga przełamania wielu barier, podjęcia ryzyka. Wyzwaniem staje się funkcjonowanie w nowych warunkach społeczno-gospodarczych, gdzie każde podjęte działanie nacechowane jest innowacyjnością. Można postawić tezę, że działania takie wymagają od emigrantów rozwiniętych zachowań przedsiębiorczych. Połączenie zjawisk, takich jak migracje i przedsiębiorczość, a w konsekwencji analiza przedsiębiorczości imigrantów staje się interesującym polem badawczym. Celem głównym opracowania jest analiza zjawiska przedsiębiorczości wśród imigrantów oraz określenie istotnych obszarów dla dalszych prac badawczych. W ramach tak określonego celu poruszono zagadnienia odnoszące się do zachowań przedsiębiorczych oraz problematyki migracji. Dla potrzeb realizacji celu wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu. Odczuwa się pewien niedosyt w zakresie prowadzonych badań, szczególnie pogłębionych, kompleksowych. W niektórych krajach (np. Grecja) można zauważyć wyższy wskaźnik samozatrudnienie wśród rdzennych mieszkańców, natomiast w innych (np. Polska) wśród imigrantów. Można przypuszczać, że na taki obraz mają wpływ z jednej strony bariery przedsiębiorcze dla emigrantów (kapitał, ograniczenia formalno-prawne), a z drugiej skłonność rodzimych mieszkańców do prowadzenia własnej firmy. Powstaje pytanie, na ile te różnice są wynikiem zachowań przedsiębiorczych, ograniczeń formalno-prawnych, wymuszonej przedsiębiorczości. Poznanie motywów migracji wśród przedsiębiorców imigrantów, z uwzględnieniem narodowości imigrantów oraz branży, w której działają w poszczególnych krajach, pozwoliłoby na formułowanie precyzyjnych wniosków.

Biogram autora

Małgorzata Kosała - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Małgorzata Kosała, dr, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki procesów innowacyjnych, potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, uwarunkowań innowacyjności, kreatywności, zarządzania oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest autorką ponad 40 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego brała udział w wielu pracach badawczych.

Bibliografia

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179−211.

Biuletyn Migracyjny (2016, 15 stycznia). Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pozyskano z: http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl

Clark, W.A.V. (1986). Human migration. Scientific Geography Series, 7.

Domurat, A. (2011). Przedsiębiorczość a kreatywność i innowacyjność. W: A. Strzałecki (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie. Badania. Zastosowania praktyczne. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.

Drucker, P. (1991). Innowacja i przedsiębiorczość – praktyka i zasady. Warszawa: PWE.

Gibb, A.A. (1990). Enterprenurship and intrapreneurship – exploring the differences. W: R. Donckels, A. Miettinen (red.), New findings and perspectives in Entrepreneurship. Aldershot: Awebury Gower Publishing Group, 33−67.

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer.

Holobinko, A. (2012). Theoretical and methodological approaches to understanding human migration patterns and their utility in forensic human identification cases. Societies, 2, 42−62. DOI: 10.3390/ soc2020042

Internetowa encyklopedia PWN (2015, 17 grudnia). Pozyskano z: http://www.encyklopedia.pwn.pl

IOM (2015). World migration report 2015, migrants and cities: New partnerships to manage mobility. France: International Organization for Migration.

Kahanec, M., Zimmermann, K. (2011). High-skilled immigration policy in Europe. DIW Berlin: Discussion Papers, 1096. DOI: 10.2139/ssrn.1767902

Konieczna-Sałamatin, J. (red.). (2015). Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne. Warszawa: Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja „Nasz Wybor”.

Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, 13(2), 317−340.

Kosała, M., Pichur, A. (2008). Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej wśród młodego pokolenia – wybrane aspekty. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 347−354.

Lucassen, J., Lucassen, L., Mannin, P. (red.). (2010). Migration history in world history: Multidisciplinary approaches. Leiden and Boston: Brill.

Marucci, M., Montedoro, C. (2010). L’integrazione degli immigrati tra politiche attive del lavoro e politiche sociali: esperienze ed eccellenze in quattro regioni italiane. Strumenti ISFOL, 6. W: The missing Entrepreneurs 2015: Policies for self-employment and Entrepreneurship. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264226418-en

Ndofor, H., Priem, R. (2011). Immigrant Entrepreneurs, the ethnic enclave strategy, and venture performance. Journal of Management, 37(3), 790−818.

OECD (2010a). Entrepreneurship and migrants. Report by the OECD working party on SMEs and Entrepreneurship. Paris: OECD Publications.

OECD (2010b). Open for business: migrant Entrepreneurship in OECD countries. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264095830-en

OECD (2015). . PThe missing Entrepreneurs 2015: Policies for self-employment and Entrepreneurshiparis: OECD Publishing.

Piasecki, B. (1997). Przedsiębiorczość i mała firma – teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Naukowe UŁ.

Targalski, J., Kosała, M., Pichur, A. (2007). Postawy przedsiębiorcze wśrod studentow kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie – analiza wyników badań. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 90−100.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 246−257.

Wach, K. (2015a). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość − Edukacja, 11, 24−36.

Wach, K. (2015b). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(7/3), 25−40.

Włoch, R. (2015). Przegląd literatury przedmiotu i badań empirycznych. W: J. Konieczna-Sałamatin (red.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne. Warszawa: ISEE, Fundacja „Nasz Wybór”, 17−60.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Kosała, M. (2016). Przedsiębiorczość imigrantów w państwach UE i krajach OECD. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 326–339. https://doi.org/10.24917/20833296.12.24