E-turystyka natywna szansą rozwoju przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych

Autor

  • Małgorzata Luc Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  • Magdalena Tejwan-Bopp E-Tourism Native Open Services (ETNOS)
  • Clemens Bopp E-Tourism Native Open Services (ETNOS)
  • Jacek Bogusław Szmańda Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.18

Słowa kluczowe:

e-turystyka, portal internetowy, społeczności lokalne, turystyka natywna, turystyka zrównoważona

Abstrakt

Turystyka natywna jako indywidualna, niesformalizowana i niezinstytucjonalizowana forma zwiedzania świata należy do grupy współczesnych nurtów rozwoju turystki, takich jak turystyka zrównoważona, etniczna czy turystyka powolna. Ten rodzaj uprawiania turystki ma m.in. za zadanie wspieranie rozwoju gospodarczego lokalnych społeczności i nawiązuje do polityki propoor turyzmu. Przydatnym narzędziami dla obsługi turystyki natywnej są narzędzia informatyczne powszechnie wykorzystywane w e-turystyce. Połączenie założeń stosowanych w turystyce natywnej i narzędzi wykorzystywanych w e-turystyce może stać się podstawą dla opracowania internetowych systemów informacji w zakresie e-turystyki natywnej. Pozwoliłyby one na zaspokojenie potrzeb i rozwój zainteresowań wyspecjalizowanych turystów indywidualnych i ułatwiłyby rozpowszechnienie ofert lokalnych dostawców rożnego typu, niszowych usług turystycznych. Celem artykułu jest oparta na studium przypadku charakterystyka idei e-turystyki natywnej i jej relacji do innych form turystyki zrównoważonej. Ponadto autorzy przedstawili zasady funkcjonowania portalu ETNOS - jednego z portali internetowych pionierskich w zakresie e-turystyki natywnej, który umożliwi m.in. rozpowszechnienie tej nie nowej, lecz istotnie zmodyfikowanej propozycji turystyki

Biogramy autorów

Małgorzata Luc - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Małgorzata Luc, dr, adiunkt w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autorka lub współautorka przeszło 80 publikacji naukowych z zakresu zmian środowiska geograficznego, geoinformatyki, geoarcheologii, geoekologii oraz zarządzania krajobrazem. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na metodach wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju głownie w krajobrazie i turystyce, analizach środowiska geograficznego dla celów rozwoju energetyki pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz badaniach georóżnorodności.

Magdalena Tejwan-Bopp - E-Tourism Native Open Services (ETNOS)

Magdalena Tejwan-Bopp, mgr geografii, podróżnik. Zawodowo od 20 lat prowadzi biuro turystyczne w Norymberdze (Niemcy), które organizuje wyjazdy turystyczne głownie do Polski. Interesuje się również turystyką aktywną i zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań do aktywowania uboższych regionów świata. Jest współautorem przewodnika turystyki kajakowej Polen – Kaschubische Schweiz z cyklu „Wasserwandern in Europa”.

Clemens Bopp - E-Tourism Native Open Services (ETNOS)

Clemens Bopp, mgr inż. elektronik, podrożnik. Obecnie pracuje w firmie Siemens w Norymberdze. Jego pasją jest komunikacja. Jako krótkofalowiec (identyfikacja: DL2GAN) ma kontakt z każdym zakątkiem świata, co wykorzystuje w swoich podróżach. Jest także współautorem przewodnika turystyki kajakowej Polen – Kaschubische Schweiz z cyklu „Wasserwandern in Europa”

Jacek Bogusław Szmańda - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii

Jacek Bogusław Szmańda, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dr hab. nauk o Ziemi w zakresie geografii. Absolwent geografii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor ponad 150 publikacji naukowych. Specjalista w badaniach sedymentologicznych osadow czwartorzędowych i geomorfologii fluwialnej. Jego zainteresowania naukowe wiążą się także z problematyką analizy i kształtowania krajobrazu, a ostatnio też ze zrównoważoną turystyką.

Bibliografia

Aue, S. (2008). Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS). Eine neue form politischer Partizipation.

Bachelor Thesis. Universitat Siegen. Grin – Verlag fur akademische Texte.

Beeton, S. (2006). Community development through tourism. Cilligwood: Landlinks Press.

Buhalis, D. (2003. eTurism: information technology for strategic tourism management. Prentice Hall.

Butler, R.W. (1999). Sustainable Tourism: a state of the art review. Tourism Geographies, 1(1), 7–25.

Cleverdon, R., Kalisch, A. (2000). Fair Trade In Tourism. International Journal of Tourism Researche, 2, 171–187.

Cohen, E. (1972). Towards a sociology of international tourism. Social Research, 39(1), 164–182.

Czarnecki, A., Luc, M. (2001; 2015, 29 października). Potential input of tourism into economic sustained development in the area of the Baltic Sea – case study of the lower Vistula, Żuławy, Vistula Basin and Elbląg Channel (Poland), Baltic 2001, a regional, IT-based environment conference for the Baltic, organized as part of BEIDS. Pozyskano z: http://www.beids.de/baltic2001/opening.html

Dickinson, J., Lumsdom, L. 2010. Slow travel and Tourism. London: Eathscan.

Ernst&Young (2015, 3 lipca). LOHAS. Lifestyle Of Health And Sustainability. Pozyskano z: https:// www2.eycom.ch/publications/items/2008_lohas/2008_ey_LOHAS_e.pdf Gardner, N. (2015, 29 października), A manifesto for slow travel. Pozyskano z: http://www.hiddeneurope.co.uk/a-manifesto-for-slow-travel

Gaworecki, W.W. (1982). Ekonomika i organizacja turystyki. Warszawa: PWN.

Hunter, C. (1997). Sustainable tourism as an adaptive paradigm. Annals of Tourism Research, 24(4), 850–867.

Hunter, C., Green, H. (1995). Tourism and the environment a sustainable relationships? London: Routledge.

Internetowy słownik języka polskiego PWN, hasło: Etnos. (2015, 29 października). Pozyskano z: http://sjp.pwn.pl/sjp/etnos;2557154

Kowalczyk, M. (2013). Turystyka zrownoważona w małych miastach w świetle badań ankietowych. Człowiek i Środowisko, 37(1–2), 83–96.

Lubowiecki-Vikuk, A.P., Paczyńska-Jędrycka, M. (2010). Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Luc, M. (2015), Approaches in Sustainable‘Landscaping’ – A Geographical Perspective. W: M. Luc, U. Somorowska, J.B. Szmańda (red.), Landscape Analysis and Planning – Geographical Perspective. Springer Geography, 201–216.

Łobożewicz, T., Bińczyk, G. (2001). Podstawy turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

McIntosh, R.W., Goeldner, C.R. (1990). Tourism principles, practices and philosophies. New York: John Wiley.

Mika, M. (2014). Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Wydawnictwo IGiGP UJ.

Nelson, V., Barry, P. (2009). The Last Ten Years: A Comprehensive Review of the Literature on the Impact of Fairtrade. Greenwich: Natural Resources Institute.

Ostrowski, S. (1968). Ruch turystyczny w Polsce. Warszawa: Sport i Turystyka.

Pawlicz, A. (2012). E-turystyka. Warszawa: PWN.

Ray, P., Anderson, R. (2000). The Cultural Creatives. How 50 million people are changing the world. New York: Three RiversPress.

Smith, V.L. (1996). Indigenous Tourism: The Four H’s. W: R.W. Butler, T. Hinch (red.), Tourism and Indigenous Peoples. London: International Thomson Business Press, 283–307.

Spenceley, A., Meyer, D. (2012). Tourism and poverty reduction, theory and practice in less economicaly develop countries. Journal of Sustainable Tourism, 20(3), 297–317.

Stabler, M.J. (1997). Tourism and sustainability: principles to practice. Wallingforde: CAB International.

Wheller, B. (1993). Sustaining the ego. Journal of Sustainable Tourism, 1(2), 121–129.

Williams, P.W., Steward, J.K. (1997). Aboriginal tourism development: Assesing latend demand for France. The Journal of Tourism Studies, 8(1), 25–41.

World Tourism Organization. (1993). Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners. Madrid: WTO.

Zeppel, H. (1998). Land and Culture: Sustainable Tourism and Indigenous Peoples. W: C.M. Hall, A.A. Lew (red.), Sustainable Tourism: A Geographic Perspective. New York: Longman, 60–74.

Torres-Delgado, A., Palomeque, F.L. (2014). Measuring sustainable tourism at the municipal Level. Annals of Tourism Research 49, 122–137.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Luc, M., Tejwan-Bopp, M., Bopp, C., & Szmańda, J. B. (2016). E-turystyka natywna szansą rozwoju przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 245–255. https://doi.org/10.24917/20833296.12.18