Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego

Autor

  • Celina Grażyna Gabińska Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.4

Słowa kluczowe:

kapitał ludzki, obszary wiejskie, uwarunkowania rozwoju

Abstrakt

Rozwój społeczno-gospodarczy powoduje ciągłe zmiany w strukturze i hierarchii czynników determinujących ewoluowanie gospodarek. Dotyczy to także obszarów wiejskich. W każdym regionie kraju mogą występować różnice w poziomie rozwoju gospodarczego i jakości życia jego mieszkańców. Wynika to m.in. z posiadanych zasobów ludzkich oraz ich jakości i funkcji, które pełnią w życiu społecznym. Jednym z najistotniejszych czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu jest kapitał ludzki. Jego rola i zasoby są uwarunkowane nie tylko wielkością populacji, lecz także wiedzą, przedsiębiorczością, kreatywnością, zdolnościami, zdrowiem i innymi podobnymi cechami. Rozwój czynnika ludzkiego stanowi istotny kierunek działania w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych na obszarach wiejskich województwa podlaskiego. W dobie rozwiniętej komputeryzacji, technologii i innowacji, aby sprostać wyzwaniom przyszłości, konieczne staje się wykorzystywanie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich jako najcenniejszego kapitału każdego przedsiębiorstwa XXI wieku. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kluczowych uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich wojewodztwa podlaskiego.

Biogram autora

Celina Grażyna Gabińska - Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania

Celina Grażyna Gabińska, doktorantka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania. Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół rozwoju przedsiębiorczości, kształcenia, rozwoju zasobow ludzkich w przedsiębiorstwach na obszarach wiejskich.

Bibliografia

Bank Danych Lokalnych GUS (2015, 27 sierpnia). Pozyskano z: www.stat.gov.pl Bański, J. (2008). Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. Studia Obszarów Wiejskich, 14, 31–39.

Barro, R.J., Sala-i-Martin, X. (2004). Economic growth. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Barro, R.J., Lee, J.W. (2011; 2015, 10 czerwca). A New Data Set of Educational Attainment in the World. Pozyskano z: http://www.barrolee.com/papers/Barro_Lee_Human_Capital_Update_2011Nov.pdf

Becker, G.S. (1960). An Economic Analysis of Fertility. W: G.B. Roberts (red.), Demographic and Economic Change in Developed Countries. Universities-National Bureau, 209–240.

Becker, G.S. (1993). Human capital, A theoretical and empirical analysis, with special reference to education, Third edition, Chicago – London: Chicago University Press.

Blang, M. (1976). The empirical status of human capital theory: a slightly jaundiced survey. American Economic Association. Journal of Economic Literature, 14(3), 829–830.

Cichy, K. (2005). Kapitał ludzki w modelach i teoriach wzrostu gospodarczego. Zeszyty Studiów Doktoranckich, 23, 37–41.

Czaja, Z. (2011). Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. „Optimum”. Studia Ekonomiczne, 1, 128–136.

Denison, E.F. (1962). The Sources of Growth in the US. New York: Committee for Economic Development.

Domański, S.R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: PWN.

Fitz-Enz, J. (2001). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Krakow: Oficyna Ekonomiczna.

Freinkel, J. (2012; 2015, 10 czerwca). The role of hyaluronan in wound healing. Pozyskano z: http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22891615

Heffner, K., Rosner A. (2005). Czynniki rozwoju obszarów wiejskich – rola małych miast. W: A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, Warszawa: Wyd. IRWiR PAN, 229–330.

http://www.pops.up.podlasie.pl/index.php/strony/9844.html Janc, K. (2003). Rola nauki i techniki we wspołczesnym świecie. W: H. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, Opole: PTG UO, 311–317.

Janc, K., Czapiewski, K.Ł. (2014). Polaryzacja zagadnień edukacyjnych na Mazowszu wyzwaniem rozwoju obszarów wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 156, 335- 357.

Kaleta, A. (2009). Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju. Warszawa: Wyd. FAPA.

Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przedłożyć strategię na działanie. Warszawa: PWN.

Krol, H., M., Ludwiczyński, A. (red.) (2006). Kapitał ludzki organizacji. W: H. Krol, M. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: PWN, 111– 119.

Lukas, R. (1988; 2015, 10 czerwca). Interannual fluctuations of the Mindanao Current in feed from sea level. Pozyskano z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/JC093iC06p06744/full

Łukasiewicz, G. (2009). Kapitał ludzki w organizacji pomiar i sprawozdawczość. Warszawa: PWN.

Mankiw, N.G., Romero, D. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 107, 407–438.

Mincer, J. (1958). Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy, 66(4), 30–36.

Przyszczypkowski, K. (2002). Partnerstwo edukacyjne jako forma kapitału społecznego w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa: PWN.

Roczniki Statystyczne GUS z lat 2003–2014. GUS (2015, 10 czerwca). Pozyskano z: www.stat.gov.pl

Roczniki Demograficzne GUS z lat 2003–2014. GUS (2015, 10 czerwca). Pozyskano z: www.stat.gov.pl

Romer, P. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 96, 71–102.

Schultz, T.W. (1962). Reflections on investment in man. Journal of Political Economy, 70, 1–8.

Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodow, Warszawa: PWN Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 (2015, 27 sierpnia). Pozyskano z: http://www.strategia.wrotapodlasia.pl/pl/ps2/var/resources/154/248/4/srwp_2020_1.pdf

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym.

Raport podsumowujący. (2012). Agrotec Polska Sp. z o.o. & Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Zioło, Z. (2010). Rola zasobów intelektualnych, kapitału ludzkiego i społecznego w procesach rozwoju obszarów wiejskich. W: W. Kamińska, K. Heffner (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN T. CXXVI, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Gabińska, C. G. (2016). Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 52–67. https://doi.org/10.24917/20833296.12.4