Działania przedsiębiorcze odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią COVID-19

Autor

  • Adam Damrath Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.182.9

Słowa kluczowe:

bezrobocie, kryzys, polityka gospodarcza, przedsiębiorczość, rynek pracy

Abstrakt

W 2020 r. świat nieoczekiwanie nawiedziła pandemia COVID-19. Zmiany, które zaszły w jej trakcie, miały bardzo szeroki zasięg. W trosce o zdrowie i życie obywateli wiele państw wprowadziło szereg regulacji. Jednocześnie na reakcje poszczególnych jednostek w odpowiedzi na pandemię wpłynęły nie tylko regulacje państwowe związane ze stosowaniem przymusu, ale również indywidualne decyzje dotyczące troski o własne zdrowie. Problemy dotknęły wiele gospodarek, co w efekcie wpłynęło również negatywnie na rynek pracy. W obliczu trudnej sytuacji rządy poszczególnych krajów zdecydowały się na wsparcie przedsiębiorstw w celu utrzymania istniejących miejsc pracy, gdyż sytuacja osób świadczących pracę zależy w istotnej mierze od samych przedsiębiorców, którzy, posiadając określone zasoby, podejmują decyzje dotyczące ich wykorzystania. Celem artykułu jest przedstawienie głównych symptomów kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i wybranych zmian, które nastąpiły w jej konsekwencji w sektorze przedsiębiorstw.

Biogram autora

Adam Damrath - Uniwersytet Gdański

Adam Damrath, mgr, doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył wcześniej studia magisterskie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na przedsiębiorczości, edukacji w zakresie przedsiębiorczości, finansowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorstw, rynku pracy oraz bankowości.

Bibliografia

Al-Omoush, K.S., Simón-Moya, V., Sendra-García, J. (2020). The impact of social capital and collaborative knowledge creation on e-business proactiveness and organizational agility in responding to the COVID-19 crisis. Journal of Innovation & Knowledge, 5(4), 279–288.

Bergami, M., Corsino, M., Daood, A., Giuri, P. (2022). Being resilient for society: evidence from companies that leveraged their resources and capabilities to fight the COVID‐19 crisis. R&D Management, 52(2), 235–254.

Bieńkowska, J. (2013). Psychospołeczne bariery zaspokajania potrzeb pracowników. Diagnozowanie sytuacji pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Boone, L., Haugh, D., Pain, N., Salins, V. (2020). Tackling the fallout from COVID-19. W: R. Baldwin, B.W. di Mauro (eds), Economics in the time of COVID-19. London: CEPR Press, 37–44.

Brem, A., Viardot, E., Nylund, P.A. (2021). Implications of the coronavirus (COVID-19) outbreak for innovation: Which technologies will improve our lives?. Technological forecasting and social change, 163, 120451. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120451

Casson, M. (2010). Entrepreneurship – theory, networks and history. London: Edward Elgar Publishing.

Ćwikliński, A. (2015). Wybrane aspekty edukacji globalnego świata. W: A. Ćwikliński, M. Przybyła, W.A. Ćwikliński, M. Przybyła (red.), Teorie a implikacje praktyczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 13–44.

Drucker P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dziurski, P., Mierzejewska, W. (2022). Struktura portfela innowacji dużych przedsiębiorstw w Polsce przed globalną pandemią i w czasie jej trwania. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 184, 89–100.

Furmanek, W. (2008). Zarys humanistycznej teorii pracy (z perspektywy pedagogiki pracy). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Grabowska-Powaga, A. (2020). The role of social capital in economic activities in Poland in the period of global crisis. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 64(7), 37–45.

GUS. (2020). Aktywność ekonomiczna ludności Polski – II kwartał 2020 r. Warszawa.

Ketchen, Jr, D.J., Craighead, C.W. (2020). Research at the intersection of entrepreneurship, supply chain management, and strategic management: Opportunities highlighted by COVID-19. Journal of Management, 46(8), 1330–1341.

Kwiatkowski, E. (2002). Bezrobocie: podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Lisowska, R., Ropęga, J. (2016). Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

López Peláez, A., Erro-Garcés, A., Pinilla García, F.J., Kiriakou, D. (2021). Working in the 21st Century. The Coronavirus Crisis: A Driver of Digitalisation, Teleworking, and Innovation, with Unintended Social Consequences. Information, 12(9), 377.

Łukasiewicz, A. (2022). Konsekwencje ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 dla transportu pasażerskiego. Studia BAS, (1), 85–108.

Markiewicz, R. (2019). Kryzys w kryzysie. Psychologiczny wymiar pandemii. Polish Journal of Public Health, 129(4), 138–140.

Marshall, A. (1925). Zasady ekonomiki. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.

OECD. (2020). OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis. Paris: OECD Publishing.

Oleszczyk, A. (2022). Szanse młodych na „covidowym” rynku pracy. W: K. Białożyt-Wielonek (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19. Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 91–112.

Pawłowski, A. (2020). Covid-19, Environmental Engineering and the End of the World as We Know it. Problemy Ekorozwoju, 15(2), 7–14.

Płonka, M., Skurska, E., Staszkiewicz, A. (2021). Zmiany na rynku pracy w pierwszym roku po rozpoczęciu pandemii COVID-19 w Polsce. W: E. Sobczak (red.), Współczesne trendy w gospodarce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 27–37.

Say, J.B. (1960). Traktat o ekonomii politycznej. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Schumpeter, J.A. (1991). The Economics and Sociology of Capitalism, Princeton: Princeton University Press.

Shehzad, K., Xiaoxing, L., Kazouz, H. (2020). COVID-19’s disasters are perilous than Global Financial Crisis: A rumor or fact?. Finance Research Letters, 36, 101669. https://doi.org.10.1016/j.frl.2020.101669

Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Stradomski, M., Schmidt, K. (2020). Secular stagnation and COVID-19. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 64(4), 199–212.

Turoń, K., Kubik, A. (2021). Business innovations in the new mobility market during the COVID-19 with the possibility of open business model innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(3).

Zahra, S.A. (2021). International entrepreneurship in the post Covid world. Journal of World Business, 56(1). https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101143

Zioło, Z. (2013). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 10–33.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Damrath, A. (2022). Działania przedsiębiorcze odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2), 147–157. https://doi.org/10.24917/20833296.182.9