Pomiar wdrażania koncepcji przedsiębiorczego uniwersytetu

Autor

  • Izabela Czaja Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
  • Tomasz Kafel Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.12

Słowa kluczowe:

HEInnovate (kwestionariusz), kompetencja, ; metoda studium przypadku, przedsiębiorczość;, przedsiębiorczy uniwersytet

Abstrakt

Uniwersytet przedsiębiorczy jest koncepcją opisywaną w związku z określeniem roli edukacji, badań naukowych, transferu wiedzy i współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego i kulturowego, którego podstawą powinna stać się szeroko rozumiana przedsiębiorczość. Koncepcja ta staje się szczególnie istotna, ponieważ przedsiębiorczość wskazana została jako jedna z głównych kompetencji na europejskim rynku pracy, co nakłada na edukację obowiązek kształtowania postaw przedsiębiorczych ludzi w całym procesie edukacyjnym. Głównym celem artykułu jest popularyzacja koncepcji przedsiębiorczego uniwersytetu oraz kwestionariusza HEInnovate, który jest narzędziem służącym do oceny poziomu przedsiębiorczości jednostek szkolnictwa wyższego. W artykule przedstawiono analizę przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) przygotowaną na podstawie badań bezpośrednich (wywiady, obserwacje uczestniczące) oraz pośrednich (przegląd dokumentacji). Metodą badawczą wybraną w celu określenia poziomu przedsiębiorczości w ośmiu wyselekcjonowanych wymiarach działalności uniwersytetu jest kwestionariusz HEInnovate. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród sędziów wartościujących omówione zostały z odniesieniem do wzorcowego modelu przedsiębiorczego uniwersytetu. Wskazane zostały obszary przedsiębiorczości UEK, które wymagają podjęcia działań usprawniających, prowadzących do tworzenia środowiska sprzyjającego kształtowaniu postaw przedsiębiorczych wewnątrz instytucji szkolnictwa wyższego (HEI), jak i w relacjach zewnętrznych (lokalnych, krajowych i międzynarodowych).

Biogramy autorów

Izabela Czaja - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Izabela Czaja, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji. Doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe i badawcze obejmują obszary związane z tematyką działalności gospodarczej, takie jak: przedsiębiorczość, ekonomia ewolucyjna, mikroekonomia, historia myśli ekonomicznej, prawne i podatkowe uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, modelowanie rozwoju małej i średniej firmy, innowacje, innowatyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, dynamika rozwoju sektora prywatnego, sektor MŚP w Polsce i na świecie.

Tomasz Kafel - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania

Tomasz Kafel, dr hab., prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zarządzaniu organizacjami non-profit oraz zarządzaniu strategicznym, metodach twórczego myślenia oraz metodologii organizacji i zarządzania.

Bibliografia

Acs, Z.J., Braunerhjelm, P., Audretsch, D.B., Carlsson, B. (2009). The knowledge spillover theory of entrepreneurship. Small Business Economics, 32(1), 15–30.

Agrawal, A. (2006). Engaging the inventor: exploring licensing strategies for university inventions and the role of latent knowledge. Strategic Management Journal, 27(1), 63–79.

Altmann, A., Ebersberger, B. (red.) (2013). Universities in Change Managing Higher Education Institutions in the Age of Globalization. Springer.

Andrews, D., Nicoletti, G., Timiliotis, Ch. (2018). Digital technology diffusion: A matter of capabilities, incentivesorboth? OECD Economics Department Working Papers, 1476.

Borch, O.J., Rasmussen, E. (2010). University capabilities in facilitating entrepreneurship: A longitudinal study of spin-off ventures atmid-range universities. Research Policy, 39(5).

Carayannis, E.G., Barth, T.D., Campbell, D.F. (2012). The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1(2). doi: https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2

Clark, B.R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Oxford: Pergamon Press.

Clark, B.R. (2004a). Delineating the Character of the Entrepreneurial University. Higher Education Policy, 17, 355–370.

Clark, B.R. (2004b). Sustaining Change in Universities. Society for Research into Higher Education, Open University Press.

Czaja, I., Kafel, T. (2019). Implementation of the entrepreneurial university concept at the Cracow University of Economics. W: A. Ujwary-Gil, N. Potoczek (Eds.), Organizations in the Face of Growing Competition in the Market. Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, 17–34.

Czakon, W. (2006). Łabędzie Poppera – case studies w badaniach nauk o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 9, 9–12.

Ćwiklicki, M., Pilch, K. (2018). Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 376, 23–35.

Debackere, K., Veugelers, R. (2005). The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links. Research Policy, 34(3), 321–342.

Dębowski, H., Stęchły, W. (2019). Kształcenie dla przyszłości a kompetencje przekrojowe. W: Chmielecka E., Kraśniewska N. (red.), Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia, Warszaw: Polish Rector Foundation.

Drucker, P. (1986). Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles, Pan Books, William Heinemann, London.

Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (1999). The Future Location of Research and Technology Transfer, The Journal of Technology Transfer, 24(2–3), 111–123.

European Commission (2003). The role of the universities in the Europe of knowledge. COM(2003) 58 final, Brussels.

Friedman, J., Silberman J. (2003). University Technology Transfer: Do Incentives, Management, and Location Matter?, The Journal of Technology Transfer, 28(1), 17–30.

Gibb, A., Haskins, G., Hannon, P., Robertson, I. (2009). Leading the Entrepreneurial University. Meeting the entrepreneurial development needs of high er education institutions.

Gibb, A.A. (2013a). Developing the Entrepreneurial University of the Future. Key Challenges, Opportunities and Responses. OECD, Paris.

Gibb, A.A. (2013b). Enterprise In Education. Educating Tommorows Entrepreneurs.

Gjerding, A.N., Wilderom, C.P.M., Cameron, S.P.B., Taylor, A., Scheunert, K.J. (2006). Twenty Practices of an Entrepreneurial University. Higher Education Management and Policy, 18(2), 76–103.

Glachant, J.M, Haywood, J., Zorn, A. (2018). Higher Education in the Digital Age. Moving Academia Online. Elgar Publishing, Cheltenham.

Haller, E., Stott, L. (2010). Studium przypadku – poradnik. Kraków: Wydawnictwo Spektrum.

HEInnovate (2018). The Entrepreneurial and Innovative Higher Education Institution. A Review of the Concept and Its Revelance Today.

Hytti, U., Blackburn, R., Laveren, E. (2018). Entrepreneurship, Innovation and Education. Frontiers in European Entrepreneurship Research. Elgar Publishing, Cheltenham.

Jørgensen, T., (2019). Digital skills – Where universities matter, Learning and Teaching Paper. The European University Association, 7.

Kafel, T., (2014). Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych. Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 235.

Kusio, T., (2019). Więzi relacyjne uczelni z biznesem. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Kwiek, M. (2015). Academic Entrepreneurialism and Changing Governance in Universities. Evidence from Empirical Studies.

Makieła, Z.J., (2017). Model Uniwersytetu Trzeciej Generacji XXI wieku – przedsiębiorczy, innowacyjny uniwersytet. Folia Oeconomica Cracoviensia, PAN, LVIII, 23–38.

Matejun, M. (2012). Metoda studium przypadku – egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 7.

Meyer-Guckel, V., Klier, J., Kirchherr, J., Winde, M. (2019). Futureskills: Strategische Potenziale für Hochschulen, Discussion Papier, 3.

Mizerek, H., (2017). Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

OECD. (2012). Edukacja w skrócie 2012: Wskaźniki OECD. Paryż: OECD Publishing.

Olearnik, J., Pluta-Olearnik, M. (2015). Entrepreneurial University – From Ideas to Reality. Optimum. Studia Ekonomiczne, 5(77), 110–120.

Pluta-Olearnik, M. (red.). (2009). Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem. Warszawa: Difin.

Rachwał, T. (red.). (2019). Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych. Seria Naukowa, t. 5. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Segrera, L. (2010). Trends and Innovations in Higher Education Reform: Worldwide, Latin America and in the Caribbean, University of California, Berkley. Research & Occasional Paper, Series: CSHE.12.10.

Seliga, R., Sułkowski, Ł. (2016). Przedsiębiorczy uniwersytet – zastosowanie zarządzania strategicznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444, 478–489.

Shane, S.A. (2004). Academic entrepreneurship: University spinoffs and health creation. Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA. Elgar Publishing.

Shattock, M. (2010). The Entrepreneurial University: An Idea for Its Time. London Review of Education, 8(3), 263–271.

Sporn, B. (1996). Managing University Culture: An Analysis of the Relationship Between Institutional Culture and Management Approaches. Higher Education, 32(1), 41–61.

Sporn, B. (2001). Building Adaptive Universities: Emerging Organisational Forms Based on Experiences of European and US Universities. Tertiary Education and Management, 7, 121–134. doi: https://doi.org/10.1023/A:1011346201972

Sułkowski, Ł. (2014). Który model uniwersytetu?, Głosy w dyskusji. Przegląd Socjologiczny, 63(3), 67–70.

Watson, D. (2010). Universities’ Engagement with Society. W: B. Mc Gaw, P. Peterson, E. Baker (red.), The International Encyclopedia of Education. Elsevier.

Weerd-Nederhof, P. (2001). Qualitative Case Study Research. The Case of a PhD Research Project on Organising and Managing New Product Development Systems. Management Decision, 39(7), 513–538.

Williams, G. (1992). Changing Patterns of Finance in Higher Education. Buckingham: Open University Press.

Wissema, J.G. (2009). Towards the Third Generation University. Managing the University in Transition. Edward Elgar Publishing.

Yin, R.K. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych: projektowanie i metody. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Yin, R.K. (2009). Case Study Research. Design and Methods. Sage Publications.

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.UE 2018/C 189/01

Zioło, Z. (2016). Zarys uwarunkowań kształtowania przedsiębiorczego uniwersytetu, Horyzonty Wychowania, 15(35), 29–54.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Czaja, I. ., & Kafel, T. . (2020). Pomiar wdrażania koncepcji przedsiębiorczego uniwersytetu. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 144–158. https://doi.org/10.24917/20833296.161.12