Rola otoczenia biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarki. Przykład Wielkopolski

Autor

  • Joanna Dominiak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.7

Słowa kluczowe:

innowacyjność, otoczenie biznesu, przedsiębiorczość, usługi dla biznesu, Wielkopolska

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka funkcjonowania otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim i jego wpływu na rozwój przedsiębiorczości oraz innowacyjności gospodarki. Analiza ta uwzględnia zarówno podaż usług otoczenia biznesu, jak i popyt tworzony przez przedsiębiorstwa korzystające z tych usług. Artykuł powstał na podstawie badań terenowych przeprowadzonych na obszarze województwa wielkopolskiego. Ze względu na fakt, że instytucje i firmy otoczenia biznesu lokalizowane są przede wszystkim w dużych miastach, badania ankietowe prowadzone były w: Poznaniu, Koninie, Kaliszu, Lesznie i powiecie poznańskim. W analizie strony popytowej otoczenia biznesu (przedsiębiorstw) uwzględniono także powiaty: słupecki, kaliski, pleszewski. Badanie ankietowe dotyczyło z jednej strony funkcjonowania instytucji i firm otoczenia biznesu, a z drugiej strony - zapotrzebowania na usługi otoczenia biznesu ze strony przedsiębiorstw. W szczególności badanie zmierzało do: 1. analizy funkcjonowania instytucji i firm otoczenia biznesu, zakresu świadczonych przez nie usług i zasięgu ich oddziaływania oraz 2. identyfikacji natężenia i zakresu relacji występujących między przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu. Artykuł prezentuje wyniki projektu badawczego: „Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (N N306 791940), a realizowanego w Zakładzie Analizy Regionalnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Biogram autora

Joanna Dominiak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Joanna Dominiak, dr, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół roli innowacyjności w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy, wpływu otoczenia biznesu na rozwój regionów oraz przemian w strukturze usług

Bibliografia

Aydalot, P., Keeble, D. (1988). High technology industry and innovative environments: The European expierence. London: Routledge.

Beyers, W.B., Lindahl, D.P. (1996). Explaining the Demand for Producer Services: Is Cost-Driven Externalisation the Major Factor?. Papers in Regional Science, 75(3), 351–374.

Burdecka, W. (2004). Instytucje otoczenia biznesu, Badania własne. Warszawa: PARP.

Chojnicki, Z. (1999). Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego. Koncepcje i założenia teoretyczne. W: Z. Chojnicki (red.), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 355–380.

Cichowski, L. (1996). Rola inkubatorów – ośrodkow przedsiębiorczości w rozwoju innowacji w gospodarce w okresie transformacji systemowej. W: K.B. Matusiak, K. Zasiadły, T. Broczkowski, M. Pietraszewski (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, 157–166.

Coffey, W.J., Drolet, R., Polese, M. (1996). The intrametropolitan location of high order services: Patterns, factors and mobility in Montreal. Papers in Regional Science, 75.3, 293–324.

Dominiak, J. (2006). Struktura i organizacja otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Doloreux, D. (2002). What we should know about regional systems of innovation. Technology in Society, 24, 243–263.

Fritsch, M. (2001). Co-operation in regional innovation systems. Regional Studies, 35.4, 297–307.

Garczarczyk, J., Szortyka, S. (2001). Rozwój sektora usług finansowych w Polsce w latach 1990–2001. W: J. Garczarczyk (red.), Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990–2001. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury. Zeszyty Naukowe AE, 37.

Gorzelak, G., Jałowiecki, B., Herbst, M., Roszkowski, W. (1999). Transformacja systemowa z perspektywy Dzierzgonia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gorzelak, G., Kozak, M., Roszkowski, W. (1998). Regional development agencies in Poland. W: Ch. Damborg, M. Danson, H. Halkier (red.), Regional Policy and Development Series 21, Regional Studies Association. London, 104–124.

Gulda, K. (2000). Centra transferu technologii w Polsce. W: J. Guliński, B.M. Marciniec, Innowacje: podaż, popyt, instrumenty transferu, finansowanie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 35–40.

Guliński J., Marciniec, B. (red.) (1999). Parki naukowe i technologiczne. Polska perspektywa. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Guzik, R., Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A. (2002). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Małopolsce. W: Z. Gorka, A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Krakow, 69–84.

Guzik, R., Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A. (2003). Regionalne zróżnicowanie usług dla biznesu w województwie małopolskim. Maszynopis.

Hausner, J., Kudłacz, T., Szlachta, J. (1997). Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski, Studia, KPZK PAN, 106.

Jewtuchowicz, A. (1996). Powstawanie środowiska i sieci innowacji. Teorie i rzeczywistość. W: K.B.

Matusiak, K. Zasiadły, T. Broczkowski, M. Pietraszewski (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, 59–74.

Karpińska-Mizielińska, W. (1999). Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju sektora prywatnego. Oceny przedsiębiorców. W: Instytucje infrastruktury rynkowej w kreowaniu przedsiębiorczości lokalnej. Fundacja Promocji Rozwoju im. E. Lipińskiego. Warszawa, 99–120.

Keeble, D., Lawson, C., Moore, B., Wilkinson, F. (1999). Collective learning processes, networking and institutional thickness in Cambridge region. Regional Studies, 33.4, 319–332.

Keeble, D., Wilkinson, F. (1999). Collective learning and knowledge development in the evolution of regional clusters of high technology SME’s in Europe. Regional Studies 33.4, 295–303.

Klich, J., Poznańska, K. (1999). Ośrodki wspierania biznesu w regionie krakowskim – studium przypadku. W: J. Targalski (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. Materiały z konferencji naukowej. Krąków: Wydawnictwo AE w Krakowie, 253–265.

Kłosiński, K. (2000). Zmiany w strukturze wytwarzania usług rynkowych w latach 1990–1998. W: A. Lipowski (red.). Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990–1998 i projekcja do 2010, Warszawa: PAN, 175–209.

Kłosiński, K., Mongiało, D. (2005). Usługi biznesowe w Unii Europejskiej na przełomie wiekow. GUS Wiadomości Statystyczne, 12.

Kozłowski, R. (2000). Instytuty i jednostki badawczo-rozwojowe jako źrodła innowacji. W: J. Guliński, B.M. Marciniec (red.). Innowacje: podaż, popyt, instrumenty transferu, finansowanie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 35–40.

Krasicka, T. (1997). Rozwoj małych przedsiębiorstw i formy ich wspierania. W: E. Bittnerowa (red.). Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem ich dalszego rozwoju. Poznań, 97–108.

Kuszewski, T. (1999). Rozwój ekonomiczny regionu a instytucje otoczenia biznesu. W: W. Karpińska- -Mizielińska, T. Smuga (red.). Instytucje infrastruktury rynkowej w kreowaniu przedsiębiorczości lokalnej. Warszawa: Fundacja Promocji Rozwoju im. E. Lipińskiego, 7–28.

Lehner, P., TOdtling, F., Trippl, M. (2006). Innovation in knowledge intensive industries. The nature and geography of knowledge links. European Planning Studies, 14(8).

Matusiak, K.B. (1999). Infrastruktura przedsiębiorczości i transferu technologii w Polsce. W: J. Targalski (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, Kraków: Wydawnictwo AE.

Matusiak, K.B., Zasiadły, K. (2001). Stan, zasoby i kierunki rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w 2001 r. W: K.B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. SOOIIP Raport 2001. Poznań – Łódź, 9–20.

Meissner, J. (1999). Nowe rozwiązania instytucjonalne sprzyjające dynamizowaniu i wzrostowi efektywności gospodarki Poznania. W: R. Domański (red.). Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania cz. II. Biuletyn KPZK PAN, 187, 217–242.

Micek, G. (2003). Układ przestrzenny usług dla przedsiębiorstw w Krakowie. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 148–157.

Miedziński, M. (2001). Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa. Aspekty instytucjonalne regionalnych systemów innowacji. W: A. Kukliński (red.). Gospodarka oparta na wiedzy. Warszawa: KBN, 210–223.

Mikołajewicz, Z. (1997). Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionu opolskiego. Studia KPZK PAN 106, 107–122.

Moulaert, F., Todtling, F. (1995). The geography of advanced producer services in Europe, Progress in planning, 43, 101–105.

Nawrot, A. (1999). Bilans instytucji promocji rozwoju regionalnego i otoczenia biznesu w nowym układzie terytorialnym. Polska Regionów, 1, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk – Warszawa.

Nowosielska, E. (2000). Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992–1997: przemiany strukturalne i tendencje rozwoju. Dokumentacja Geograficzna, 17, Warszawa: IGiPZ PAN.

O’Farrell, P.N., Hitchens, D.M. (1990). Producer services and regional development: a review of some major conceptual policy and research issues. Environment and Planning A, 22, 1141–1154.

Pedersen, P.O. (1986). The role of business services in regional development – a new growth center strategy. Scandinavian Housing and Planning Research, 3, 167–182.

Pietrzyk, I. (2001). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przybylska, K. (2001). Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Kraków: Wydawnictwo AE.

Rogoziński, K. (2000). Usługi rynkowe. Poznań: Akademia Ekonomiczna.

Słodowa-Hełpa, M. (1998). Wpływ otoczenia biznesu na rozwój społeczno-gospodarczy województwa gorzowskiego. W: J.J. Parysek, B. Gruchman (red.). Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno- gospodarczego województwa gorzowskiego. Tom III. Koncepcje rozwoju. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 295–325.

Weltrowska-Jęch, J. (2008). Rozwój usług bankowości elektronicznej w Polsce. W: J. Dominiak (red.), Przemiany w sferze usług w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 65–75.

Werwicki, A. (1998). Zmiany paradygmatu geografii usług. Przegląd Geograficzny, 70(3–4), 249–267.

Wolfe, D.A., Gertler, M.S. (2000). Globalisation and economic restructuring in Ontario: From industrial heartland to learning regions?. European Planning Studies, 9(5), 575–592.

Woodward, R. (1999). Otoczenie instytucjonalne małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-01

Jak cytować

Dominiak, J. (2016). Rola otoczenia biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarki. Przykład Wielkopolski. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 98–113. https://doi.org/10.24917/20833296.12.7