Promocja szkoły w środowisku jako kompetencja kierownicza w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Autor

  • Marzena Hajduk-Stelmachowicz Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Katedra Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.151.7

Słowa kluczowe:

organizacja i zarządzanie oświatą, promocja, przedsiębiorczość, szkoła

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja znaczenia promocji szkoły w środowisku jako ważnej kompetencji dyrektorów (szczególnie tych podejmujących pracę po raz pierwszy). W związku z powyższym podjęto się w nim przedstawienia istoty promocji jako procesu. Wskazano cele promocji szkoły oraz dokonano typologizacji odbiorców działań promocyjnych. Zaprezentowano wybrane narzędzia promocji, które mogą być skutecznie używane przez osoby odpowiedzialne za organizację i zarządzanie placówką oświatową. Ponadto uporządkowano i wskazano instrumenty komunikacji marketingowej możliwe do wykorzystania podczas konstruowania tzw. planów promocji szkoły. Dla realizacji celu pracy dokonano analizy literatury. Zastosowano badanie typu desk research, metodę case study oraz benchmarking. Ustalono, że właściwie prowadzona promocja szkoły w środowisku powinna być dynamicznym procesem opartym na pętli podwójnego uczenia się. Oddziałuje ona bowiem na różne grupy interesariuszy na zasadzie sprzężenia zwrotnego. W pracy przyjęto następującą hipotezę badawczą: z perspektywy zarządzających promocja powinna stanowić sekwencję działań systemowych (na realizację których zapewnione są odpowiednie zasoby), celowych i zaplanowanych, opartych na odpowiednio dobranych metodach i formach skierowanych do zdefiniowanych odbiorców (zarówno do klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych)

Biogram autora

Marzena Hajduk-Stelmachowicz - Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Katedra Ekonomii

Marzena Hajduk-Stelmachowicz, dr, Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Czynny nauczyciel dyplomowany. Specjalizuje się w problematyce przedsiębiorczości, implementacji metod i technik zarządzania (zarówno na poziomie zarządzania strategicznego, jak i operacyjnego) w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji dotyczących rozwoju regionalnego i lokalnego, jakości, ekoinnowacji, zarządzania energią, przedsiębiorczości. Inicjowała i koordynowała projekty wdrożenia innowacyjnych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach. Była członkiem Panelu Celów Strategicznych do spraw kreowania kultury innowacyjnej mieszkańców regionu w ramach wdrażania Regionalnej Strategii Rozwoju województwa podkarpackiego.

Bibliografia

Argyris, M., Schön, D. (1974). Theory in Practice. Increasing professional effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass.

Bartnik, M. (2007). Skuteczna reklama. Jak reklamować, żeby sprzedać. Warszawa: Wydawnictwo Flashbook.

Buczak, A. (2016). Nauka obroni się sama…? Czyli współczesny marketing w szkolnictwie. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 37(1).

Budzińska, G., Klimka, M. (2012). Coaching w procesie uczenia się przez całe życie. CLLL. Pozyskano z: http://www.adam-europe.eu/prj/6832/prd/8/5/POLSKA%20Coaching%20for%20Career%20 Learning.pdf

Domaradzka-Grochowalska, Z. (2015). Wspomaganie szkół i przedszkoli. Coaching, mentoring i inne formy pracy. Materiały szkoleniowe, Warszawa: ORE. Pozyskano z: http: //www.coachfederation.org/intcoachingweek/about‐coaching/ file:///C:/Documents%20and%20Settings/TEST/Moje%20 dokumenty/Downloads/Wspomaganie_szkol_i_przedszkoli_coaching_mentoring_i_inne_formy_ pracy.pdf

Drapińska, A. (2011). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: PWN.

Gańko, T. (2006). Wspomaganie szkół i placówek oświatowych w zakresie budowania jakości w edukacji. Meritum, 2(2), 35–38.

Gawrecki, L. (2008). Promowanie szkoły jako instytucji świadczącej usługi edukacyjne. Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, 6, 9–11.

Grupa, R. (2012). Satysfakcja pozakupowa i dysonans pozakupowy jako czynniki determinujące reakcje konsumenckie. Społeczeństwo i Edukacja, Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 1, 483–494.

Gębarowski, M. (2010). . Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowejGdańsk: Regan Press.

Gębarowski, M. (2012). Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych. Prace Instytutu Lotnictwa, 4(225).

Hajduk, M., Hajduk, E. (2004). Analiza wybranych modeli konkurencji kluczem do kształtowania przewagi polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich. W: J. Brdulak, M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Hajduk, M. (2005). Wpływ zasobów ludzkich na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Kijów: Ministerstwo Edukacji Narodowej Ukrainy.

Hajduk, E., Hajduk, M. (2005). Wybrane aspekty związane z wykorzystaniem Internetu w biznesie. W: A. Szewczyk (red.), Komputer – przyjaciel czy wróg?. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydawnictwo Printshop, 47–68.

Hall, H. (2007). Marketing w szkolnictwie. Warszawa: Wydawnictwo ABC Wolters Kluver Business.

Herbuś, I. (2016). Działania reklamowe – od komercji do kampanii społecznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej – Zarządzanie, 22, 93–100.

Jaworska, E. (2003). Public relations w Zespole Szkół Medycznych w Łańcucie. Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, 4, 10–11.

Kazimierowicz, M. (2010). „Promocyjna sprzedaż” szkoły. Nowa Szkoła, 9, 23–29.

Kotler, P. (2002a). Marketing, Management. Millenium Edition, Custom Edition for University of Phoenix, USA: Pearson Custom Publishing.

Kotler, P. (2002b). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kulmatycki, A. (2012). Szkoła a media. Część I. Specyfika mediów: metody pracy i oczekiwania. Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, 7.

Maciejczuk-Tytus, U. (2014). Kontakt – pseudorelacja – relacja w usługach edukacyjnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11(778), 24–31.

Michałowska, D.A. (2013). Komunikacja społeczna a komunikacja interpersonalna. Poznań. Pozyskano z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/6241/1/Komunikacja%20spo%C5%82eczna% 20a%20komunikacja%20interpersonalna.pdf

Orzechowska, L. (2010). Ku mądrej i atrakcyjnej szkole. Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, 12, 52–53.

Ożarek, G. (2007). Zarządzanie szkołą w społeczeństwie informatycznym. Meritum, 4(7), 18–23.

Pomianowska, M., Szczepkowska, K. (2013). Jakiego nauczyciela potrzebujemy, czyli czas rekrutacji. Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, 6, 45.

Sieńkowska, E. (2013). Do nastolatka przemów inteligentnie!, Marketing w praktyce, 2(180), 50–51.

Smoleń-Jajeśnica, Z. (2017). Metody i formy promocji szkoły. Materiały ze szkoleniowej Rady Pedagogicznej, ZSG w Krakowie. Pozyskano z: http://www.zsg1.pl/images/pliki/plikinauczyciele/ mifpsz.pdf

Tołwińska-Królikowska, E. (2015). Szkoła otwarta, czyli jaka?. Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, 10.

Walkiewicz, A. (2011). Logotyp – czym się różni od logo. Pozyskano z: http://jaksiepromowac.pl/2011/08/31/logotyp-czym-rozni-sie-od-loga/

Wojciechowski, P. (2014). Design thinking w edukacji. Marketing w Praktyce, 33.

Murawska, B., Szlom, A., Florencka, Z., Filipkowski, K., Czermak, S. (2013). Plan promocji Zespołu Szkół nr 6 na rok 2013/2014. Pozyskano z: http://www.jagiellonka.plock.pl/pdf/zespol/plan_prom_zs_6.pdf

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 – Prawo prasowe. Dz.U. 1984 r. nr 5, poz. 24 ze zm. Wschód Biznesu 2 (2017, 2 sierpnia). Skuteczny plan promocji. Pozyskano z: https://www.parp.gov.pl/ files/74/517/20358.pdf

Pobrania

Opublikowane

2019-06-14

Jak cytować

Hajduk-Stelmachowicz, M. (2019). Promocja szkoły w środowisku jako kompetencja kierownicza w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 88–99. https://doi.org/10.24917/20833296.151.7