Znaczenie edukacji w zakresie przedsiębiorczości

Autor

  • Alina Błaszczyk XII Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.151.2

Słowa kluczowe:

edukacja, ekonomia w praktyce, nauczyciel, podstawy przedsiębiorczości, reforma edukacji

Abstrakt

Celem podjętych rozważań jest analiza literatury z zakresu badań nad edukacją ekonomiczną i przedstawienie postawy uczniow wobec przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W artykule omowiono dotychczasowe badania nad stosunkiem uczniow, nauczycieli i rodzicow do tego przedmiotu po jego wprowadzeniu do szkoł ponadgimnazjalnych. Zaprezentowane zostały w nim rownież wyniki badań ankietowych dotyczące umiejętności przedsiębiorczych, przeprowadzonych w pięciu liceach ogolnokształcących zrożnicowanych profilowo w wojewodztwie łodzkim w roku szkolnym 2017/2018. Zrożnicowanie profilowe szkoł pozwala zauważyć posiadanie innych umiejętności przedsiębiorczych u uczniow oraz wykorzystanie edukacji ekonomicznej w przyszłości. Według uczniow podstawy przedsiębiorczości mają niską rangę w szkole, ponieważ nie jest to przedmiot maturalny. Ze względu na niską świadomość ekonomiczną Polakow (Klapper, 2015) rozwijanie wiedzy ekonomicznej powinno trwać przez całe życie i rozpocząć się jak najwcześniej. Najlepiej, aby wdrażane było już w szkole podstawowej, a następnie w szkole ponadpodstawowej. Wskazane byłoby, aby ekonomia była jednym z przedmiotow do wyboru na maturze, wowczas ten przedmiot miałby większą rangę.

Biogram autora

Alina Błaszczyk - XII Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego

Alina Błaszczyk, mgr, doktorantka na Wydziale Zarządzania, w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Łodzkim oraz nauczycielka (podstaw przedsiębiorczości, matematyki, informatyki) w XII Liceum Ogolnokształcącym w Łodzi. Koordynator wojewodzki SIGG, certyfikowany trener w zakresie edukacji rynku kapitałowego. Od 2004 r. jej zainteresowania naukowe związane są z elektronicznymi platformami edukacyjnymi oraz kreowaniem postaw przedsiębiorczych wśrod uczniow szkoł ponadgimnazjalnych w świetle kompetencji poszukiwanych przez pracodawcę.

Bibliografia

Bartman, K. (2008; 2018, 20 sierpnia). Matura z przedsiębiorczości za siedem lat. Pozyskano z: http:// praca.gazetaprawna.pl/wywiady/95660,matura_ z_przedsiebiorczosci_za_siedem_lat

BIK. (2017, 20 kwietnia). Świadomość finansowa – słaby punkt młodych Polaków. Pozyskano z: http:// media.bik.pl/informacje-prasowe/352565/swiadomosc-finansowa-slaby-punkt-polakow

Dąbrowski, M. (2011). Ekonomia w praktyce – nowy przedmiot nauczania. E-mentor, 4(41).

Dąbrowski, M. (2012). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości a rozwój gospodarczy. Optimum. Studia ekonomiczne, 3(57), 159–172.

Gorski, J. (2016). Alfabetyzacja ekonomiczna, czyli znaczenie świadomości ekonomicznej. Bezpieczny Bank, 3.

Klapper, L., Lusardi, A., van Oudheusden, P. (2015). Financial Literacy Around the World: Insights from the Standard & Poor’s Services. Global Financial Literacy Survey.

Komisja Wspolnot Europejskich. (2006). Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich: Realizacja wspólnotowego planu lizbońskiego. Rozbudzenie ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie. Pozyskano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0033&from=SL

Kuklińska, K., Moranowski, P. (2009). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości oczami nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Raport z badań. Pozyskano z: www.file/C:Users/nicon/ Dowlands/Raport%20badan.pdf

Kurek, Z. (2001). Przedsiębiorczość. Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Olsztyn: Wydawnictwo OWSIZ.

Makieła, Z., Rachwał, T. (2007). Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik metodyczny. Warszawa: Nowa Era.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2018, 12 listopada). Podstawa programowa z podstaw przedsiębiorczości. Pozyskano z: https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Podstawyprzedsiebiorczosci

Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w szkole: programy, strategie. Raport Komisji Europejskiej. (2012). EURYDICE, Komisja Europejska. Pozyskano z: https://eurydice.org.pl/wp-content/ uploads/2017/01/PL_Entrepreneurship-Education.pdf

Osuch, E., Osuch, W. (2005). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 195–202.

Osuch, W. (2012). Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich szkół – szansa i oczekiwania. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 37–46.

Rachwał, T. (2009). Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawiona przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu oświaty), Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 349–372.

Raport zbiorowy z badań środowisk szkolnych w zakresie realizacji edukacji ekonomicznych w polskich szkołach ponadgimnazjalnych. (2005). Warszawa: CODN.

Tracz, M. (2015). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniow i nauczycieli – studium porównawcze. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 391–400.

Wachowiak, P., Dąbrowski, M., Majewski, B. (red.). (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Wieczorek, S., Rec, W. (2018). Program poprawy świadomości ekonomiczno-finansowej Polaków: Rekomendacje zmian w systemie szkolnictwa obowiązkowego. Pozyskano z: https://oszczedzanienaetacie.pl/wp-content/uploads/2018/07/Raport-Program-poprawy-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bciekonomiczno- finansowej-Polak%C3%B3w_FEDK.pdf

Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10–23.

Ziółkowska-Weiss, K. (2014). Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Przydatność w życiu czy konieczność Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 366– 376.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-14

Jak cytować

Błaszczyk, A. (2019). Znaczenie edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 19–33. https://doi.org/10.24917/20833296.151.2