Produkcja filmowa a zachęty finansowe na tle polityki audiowizualnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.192.4

Słowa kluczowe:

polityka audiowizualna, produkcja filmowa, zachęty finansowe

Abstrakt

Zachęty finansowe dla branży filmowej są popularną strategią rozwoju gospodarczego wdrażaną przez wiele państw i regionów na świecie. Jednym z podstawowych argumentów za wdrażaniem tego typu zachęt jest kształtowanie optymalnych warunków sprzyjających inwestycjom ze środków zewnętrznych, co może tworzyć efekt mnożnikowy wzmacniający lokalną gospodarkę. W Polsce system wsparcia produkcji audiowizualnej, tzw. zachęt finansowych, jest regulowany Ustawą o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, Dz.U. 2019, poz. 50). W ramach tego rozwiązania możliwy jest zwrot kosztów produkcji, które zostały poniesione w Polsce, w wysokości 30% polskich kosztów kwalifikowalnych (art. 14, Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku…; https://pisf.pl/zachety -informacje/, 2023, 9 listopada). Celem artykułu jest eksploracja mechanizmu zachęt finansowych w polityce audiowizualnej na przykładzie wsparcia podmiotów produkcji filmowej w Polsce.

Biogram autora

Katarzyna Kopeć - Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Kopeć, dr nauk o zarządzaniu, absolwentka zarządzania kulturą (Hochschule Zittau/Gőrlitz, Uniwersytet Jagielloński). Obecnie adiunkt w Instytucie Kultury UJ. Badawczo zajmuje się m.in. polityką kulturalną, zwłaszcza społeczno- kulturowymi kontekstami finansowania kultury (monografie Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Rola publicznego finansowania w kształtowaniu rynku książki w Polsce) oraz społeczno -ekonomicznym wpływem dziedzictwa kulturowego.

 

Bibliografia

Bakker, G. (2008; 2023, 10 listopada). The Economic History of the International Film Industry, EH.Net Encyclopedia. Pozyskano z: http://eh.net/encyclopedia/the -economic -history -of -the-international -film -industry/

Bradbury, J. Ch. (2000). Do movie production incentives generate economic development?. Contemporary Economic Policy, 38(2), 327–342. https://doi.org/10.1111/coep.12443

Bondebjerg, I., Novrup Redvall E., Higson, A. (2015). European cinema and television. Cultural policy and everyday life. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Bordman, E. (2018). Finding ‘Hollywood’: Using State Film Incentive Programs to Select the Right Location for a Production. Entertainment, Arts and Sports Law Journal, 29(3), 40‒46.

Button, P. (2019). Do Tax Incentives Affect Business Location and Economic Development? Evidence from State Film Incentives. Regional Science and Urban Economics, 77, 315‒339. https://doi. org/10.1016/j.regsciurbeco.2019.06.002

Canarias ZEC (2023, 10 listopada). Pozyskano z: https://canariaszec.com/

Chałubińska -Jantkiewicz, K., Kakarenko, K., Sobczak, J. (2020). Prawo filmowe. Warszawa: Wolters-Kluwer.

Chartrand, H.H., McCaughey, C. (2010; 2023, 10 listopada). The arm’s length principle and the arts: an international perspective past, present and future. Pozyskano z: https://www.americansforthearts. org/sites/default/files/ArmsLengthArts_paper.pdf

Christopherson, S., Rightor, N. (2010). The Creative Economy as ‘Big Business’. Evaluating State Strategies to Lure Film Makers. Journal of Planning Education and Research, 29(3). 336‒352. https://doi.org/10.1177/0739456X09354381

Ciantar, C. (2015; 2023, 10 listopada). Film finance in the European Union: Malta in perspective. Pozyskano z https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/91040

Creative Economy. Report. (2008; 2023, 10 listopada). The Challenge of Assessing the Creative Economy: Towards Informed Policy Making . Nowy Jork -Genewa: UN–UNCTAD. Pozyskano z: https:// unctad.org/publication/creative -economy -report-2008-challenge -assessing -creative -economy-towards -informed

Creative Europe programme strands. (2023, 10 listopada). Pozyskano z: https://culture.ec.europa.eu/ creative -europe

Fenwick, J. (2017). The Eady Levy. The envy of most other european nations. Runaway productions and the British Film Fund in the early 1960s. W: The Routledge Companion to British Cinema History, I.Q. Hunter, L. Porter, J. Smith (eds). Nowy York: Routledge.

Film Relief. (2022; 2023, 10 listopada). Pozyskano z: https://www.revenue.ie/en/companies -and-charities/reliefs -and -exemptions/film -relief/index.aspx

Global Film Production Incentives – A White Paper. (2019; 2023, 10 listopada). Olsberg SPI. Pozyskano z: https://static1.squarespace.com/static/5f7708077cf66e15c7de89ee/t/602837e6b347b32cf0c7f-4cd/1613248490949/Olsberg -SPI -Global -Incentives -White -Paper -Final-2019-06-04.pdf

Goto, K. (2017). Why Do Governments Financially Support the Creative Industries?. W: Tax incentives for the creative industries, S. Hemels, K. Goto (red.), Singapur: Springer.

Grand, J. (2006). Motion Picture Tax Incentives: There’s No Business Like Show Business. State Tax Notes, 791‒803.

Hemels, S., Goto, K. (2017). Tax incentives for the creative industries. Singapur: Springer.

Kasprzak, R. (2013). Przemysły kreatywne w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Kamon Consulting.

Katz, S. (2005; 2023, 10 listopada). The global success of production tax incentives and the migration of feature film production from the US to the World. CEIDR. Pozyskano z: https://www.yumpu.com/ en/document/read/8452872/the -global -success -of -production -tax -incentives -and -the -ceidr

Malyshev, A. (2010). Financing Film Through Aggressive Tax Incentives. A Losing Propositions for the States?. Media & Law Policy, 19(2), 229‒237.

Milla, J.T., Fontaine, G., Kanzler, M. (2016; 2023, 10 listopada). Public financing for film and television content. The state of soft money in Europe. European Audiovisual Observatory. Pozyskano z: https:// rm.coe.int/public -financing -for -film -and -television -content -the -state -of -soft -mon/16808e46df

Murschetz, P.C., Teichmann, R., Karmasin, M. (2018). Handbook for State Aid for Film. Finance, Industries and Regulation. Cham: Springer.

Olsberg, J., Barnes, A. (2014; 2023, 10 listopada). Impact Analysis of Fiscal Incentive Schemes Supporting Film and Audiovisual Production in Europe. European Audiovisual Observatory. Olsberg SPI.

Pozyskano z: https://rm.coe.int/impact -analysis -of -fiscal -incentive -schemes -supporting -film-and -audiov/16808e4506

Owens, M.F., Rennhoff, A.D. (2020). Motion picture production incentives and filming location decisions: a discrete choice approach. Journal of Economic Geography, 20(3), 679‒707. https://doi. org/10.1093/jeg/lby054

PISF. (2023, 10 listopada). Zachęty. Informacje. Pozyskano z: https://pisf.pl/zachety -informacje/

Rejestr wydanych certyfikatów potwierdzających spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego. Aktualizacja z dnia 23.05.2023. (2023, 10 listopada). Pozyskano z: https://pisf.pl/wp -content/uploads/2023/05/ REJESTR -CERTYFIKATOW_23.05.2023.pdf

Rejestr wsparcia finansowego na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Aktualizacja z dnia 31.10.2023 (2023, 10 listopada). Pozyskano z: https:// pisf.pl/wp -content/uploads/2023/11/REJESTR -WSPARCIA -FINANSOWEGO_31.10.2023.pdf

Steenblik, R.P. (1990; 2023, 10 listopada). A subsidy primer. Pozyskano z http://www.globalsubsidies.org/ subsidy -primer/ ASubsidyPrimer.php

Swenson, C.W. (2017). Preliminary Evidence on Film Production and State Incentives. Economic Development Quarterly, 31, 65‒80. https://doi.org/10.1177/0891242416674807

Thom, M. (2018). Lights, Camera, but no Action? Tax and Economic Development Lessons from State Motion Picture Incentive Programs. The American Review of Public Administration, 48, 33‒51. https://doi.org/10.1177/0275074016651958

Use the Enterprise Investment Scheme (EIS) to raise money for your company. (2023, 10 listopada). Pozyskano z: https://www.gov.uk/guidance/venture- capital -schemes- apply -for -the -enterprise-investment -scheme

What Factors Influence the Effectiveness of Business Incentives? Key policy and economic questions can inform evaluations of costs and benefits. (2019; 2023, 9 listopada). PEW Charitable Trusts. Pozyskano z: https://www.pewtrusts.org/en/research -and -analysis/issue -briefs/2019/04/what-factors -influence -the -effectiveness -of -business -incentives

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. UE, C326, 26.10.2012).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowanych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (Dz.U. 2019, poz. 309).

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (Dz.U. 2020 poz. 2376).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (Dz.U. 2021 poz. 2419).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. UE, C 202, 7.06.2016).

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz.U. 2019, poz. 50).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz.U. 2023 poz. 130).

Uzasadnienie do projektu Ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. (2018, 2023, 10 listopada). Pozyskano z: https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F8E0FC548DDCF046C12582 F3002943C8/%24File/2794.pdf

Pobrania

Opublikowane

2023-12-31

Jak cytować

Kopeć, K. (2023). Produkcja filmowa a zachęty finansowe na tle polityki audiowizualnej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 19(2), 59–70. https://doi.org/10.24917/20833296.192.4