Szkolenia międzynarodowe jako metoda pogłębienia umiejętności praktycznych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży gastronomicznej – studium przypadku Polski, Litwy i Łotwy

Autor

  • Anna Iwacewicz-Orłowska Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.182.4

Słowa kluczowe:

szkolenia międzynarodowe, kształcenie zawodowe, branża gastronomiczna, kompetencje zawodowe

Abstrakt

Artykuł ma na celu analizę wpływu szkoleń międzynarodowych przeznaczonych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach ponadpodstawowych na przykładzie branży gastronomicznej. Hipoteza postawiona w artykule brzmi: szkolenia międzynarodowe mają znaczny wpływ na pogłębienie umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 40 nauczycieli reprezentujących szkoły zawodowe o profilu gastronomicznym z Litwy, Łotwy oraz Polski. Wnioski z badań potwierdzają, iż kadra pedagogiczna ewidentnie potrzebuje szkoleń, które pozwoliłyby na poszerzenie posiadanej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych przede wszystkim zwrócili uwagę na fakt, że podstawową motywacją uczestnictwa w szkoleniu jest konieczność podniesienia kompetencji zawodowych w kontekście podstawy programowej szkół zawodowych o profilu gastronomicznym. Poza tym szkolenia w międzynarodowym zespole pozwalają na poznanie specyfiki kultury pracy i praktyk wykorzystywanych w różnych krajach. Należy dodać, że badania potwierdziły, iż zdaniem nauczycieli po szkoleniach nastąpił znaczny wzrost ich umiejętności zawodowych. Ma to wymierne przełożenie na późniejszą pracę z uczniami w szkole.

Biogram autora

Anna Iwacewicz-Orłowska - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Anna Iwacewicz-Orłowska, dr, prof. WSFiZ, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział Nauk Ekonomicznych. Autorka jest zatrudniona na stanowisku dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych realizuje prace badawcze z zakresu problematyki zrównoważonego rozwoju, dysproporcji dochodowych oraz nierówności społecznych. Jest autorką licznych publikacji krajowych i zagranicznych oraz uczestnikiem konferencji naukowych oraz staży w instytucjach zagranicznych.

Bibliografia

Drogosz-Zabłocka, E., Stasiowski, J. (2019). Kształcenie zawodowe w Polsce – przemiany, organizacja, efekty. W: U. Sztanderska, E. Drogosz-Zabłocka (red.), Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy, Seria Naukowa, t. 9. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 66–101.

Fazlagić, J. (2012). Jakość szkoleń dla polskich nauczycieli. E-mentor, 4, 69–76.

Geisler, R. (2018). Zapotrzebowanie na kwalifikacje w wybranych obszarach kształcenia zawodowego obszar turystyczno-gastronomiczny, branża hotelarsko-turystyczno-gastronomiczna. Kraków: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Iwacewicz-Orłowska, A. (2021). Motywy i korzyści z uczestnictwa w zagranicznych praktykach zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego. Przedsiębiorczość Edukacja, 17(2), 137–150.

Markiewicz-Patkowska, J. Oleśniewicz, P. Lasota, S. Sołtysik, M. (2016). Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2.

Mazik-Gorzelańczyk, M. (2016). Kształcenie zawodowe w Polsce w perspektywie zmian i potrzeb gospodarki. Warszawa: Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce.

Pawelec, L. (2017). Kursy, szkolenia i warsztaty dla nauczyciela – wymóg czasów współczesnych. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio J, Paedagogia – Psychologia, 3, 205–216.

Safin, K. (2018). Analiza branży hotelarsko-gastronomicznej w województwie lubelskim. Raport końcowy z badań ilościowych i jakościowych. Lublin: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Starczewska, M. (2016). Projekty mobilności finansowane z funduszy unijnych jako przykład współczesnej formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 33, 125–134.

Worek, B., Jelonek, M., Kocór, M. (2017). Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli. Edukacja, 1(104), 85–107.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Iwacewicz-Orłowska, A. (2022). Szkolenia międzynarodowe jako metoda pogłębienia umiejętności praktycznych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży gastronomicznej – studium przypadku Polski, Litwy i Łotwy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2), 65–81. https://doi.org/10.24917/20833296.182.4