Święty Maksymilian Maria Kolbe jako menadżer i przedsiębiorca w kontekście przedsiębiorczości personalistycznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.172.5

Słowa kluczowe:

cechy przedsiębiorcze, przedsiębiorczość celowa, przedsiębiorczość personalistyczna, św. Maksymilian M. Kolbe, święci przedsiębiorcy

Abstrakt

Problematyka przedsiębiorczości sprzyja kształtowaniu postaw etycznych gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Bardzo istotne w tym procesie jest kształtowanie postaw etycznych i patriotycznych poprzez egzemplifikowanie treści teoretycznych działalnością i postawami wielkich Polaków, którzy swoim życiem udowodnili zgodność podejmowanych innowacyjnych przedsięwzięć z wyznawanymi wartościami i przyjętym nadrzędnym celem. Przedmiotem artykułu są cechy przedsiębiorcze i umiejętności organizacyjne oraz znaczenie nadrzędnego celu w realizacji przedsięwzięć społeczno-gospodarczych. Jego celem jest przedstawienie implikacji społeczno-gospodarczych wiary chrześcijańskiej i przedsiębiorczości celowej na wybranych przykładach, zwłaszcza św. Maksymiliana Marii Kolbego jako wzoru dla przedsiębiorców i menadżerów, na podstawie studiów literaturowych. Jego kult na świecie i w Polsce rozwija się głównie na podstawie podjętej przez niego heroicznej decyzji oddania życia za współwięźnia w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz, natomiast znikoma jest wiedza na temat jego niezwykłego życia i wielkich talentów przedsiębiorczych.
Przedstawiona problematyka może stać się inspiracją dla nauczycieli różnych szczebli kształcenia do podjęcia dyskusji lub pogłębionych prac badawczych na temat etycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, a przede wszystkim wyznaczania i realizowaniu celów życiowych oraz prowadzenia życia zintegrowanego.

Biogram autora

Monika Borowiec-Gabryś - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Monika Borowiec-Gabryś, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki gospodarki opartej na wiedzy, roli szkolnictwa wyższego i ośrodków naukowych w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego, procesów transformacji społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów globalizacji i integracji europejskiej, a także problematyki przedsiębiorczości.

Bibliografia

Adamczyk, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: Teoria i Praktyka PWN.

Alvey, J.E. (2000). An introduction to economics as a moral science. International Jurnal of Social Economics, 27(12).

ANNALES. Etyka w życiu gospodarczym. T. 16. (2013). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bay, D., McKeage, K., McKeage, J. (2010). An historical perspective on the interplay of Christian thought and business ethics. Business and Society, 49(4), 652–676.

Borowiec, M. (2006). Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 2, 185–192.

Borowiec, M. (2013). Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 9, 34–47.

Borowiec, M., Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 7, 321–332.

Borowiec-Gabryś, M., Kilar, W., Rachwał, T. (2018). Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości. W: S.M. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Cavanaugh, W.T. (2008). Pożarci. Gospodarka a powołanie chrześcijańskie. Warszawa: Fronda.

Chałas, K. (2018). Przyszłość należy do świadomych i aktywnych obywateli. Jakie kompetencje są im niezbędne? Jak skutecznie je kształtować? (perspektywa aksjologiczna). W: S.M. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Cornwall, J.R., Naughton, M.J. (2003). Who is the good entrepreneur? An exploration within the catholic social tradition. Journal of Business Ethics, 44(1/2), 61–75.

Cortright, S.A., Naughton, M.J. (2002). Rethinking the purpose of business. Interdisciplinary essays from Catholic social tradition. Notre Dame: Notre Dame University Press.

Cymanow-Sosin, K. (2020). Wyznaczniki dziennikarstwa preewangelizacyjnego – kompozycja standardów w oparciu o model 4P, Kultura – Media – Teologia, 41, 175–191.

Foks, M., (2017, 17 października). 5 niezwykłych świętych liderów i ich przepis na rozwój biznesu. Pozyskano z: https://pl.aleteia.org/2017/10/17/5-niezwyklych-swietych-liderow-i-ich-przepis-narozwoj-biznesu/

Galata, S. (2007). Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje. Warszawa: Difin.

Gnyszka, M. (2018, 18 sierpnia). Ojciec Maksymilian Kolbe – patron wszystkich przedsiębiorców. Pozyskano z: https://pl.aleteia.org/2018/08/18/ojciec-maksymilian-kolbe-patron-wszystkichprzedsiebiorcow/

Greenleaf, R.K. (1970). The servant as leader. Indianapolis. In: The Robert K. Greenleaf Center.

Grochmal, S. (2017). Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach ekonomii komunii. Ekologiczny wymiar pracy i zarządzania w biznesie. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 23(2), 319–325.

Gronbacher, Gregory M.A. (1999). Personalizm ekonomiczny. Lublin: Instytut Liberalno-Konserwatywny.

Haromszeki, Ł., Jarko, P. (2014). System wartości menadżerów i pracowników niższego szczebla w świetle badań porównawczych. Społeczeństwo i Ekonomia, 2(2), 34–50.

Jacko, J.F. (2007). Typy i funkcje autorytetu w czasach nieufności. W: G.P. Maj (red.), Komunikacja marketingowa w czasach nieufności. Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 19–31.

Kędzierski, L. (2016). Ekonomia komunii. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, XIII.

Klimek, A.A., (2020, 13 stycznia). Czy media są ważniejsze niż kościoły?. Pozyskano z: https://www.opiekun.kalisz.pl/czy-media-sa-wazniejsze-niz-koscioly/

Kosmana, I. (2019, 29 września). Co święty Maksymilian ma do powiedzenia współczesnemu biznesmenowi?. Pozyskano z: https://towarzystwabiznesowe.pl/co-swiety-maksymilian-ma-do-powiedzenia-wspolczesnemu-biznesmenowi/

Kowalik, S. (2006). Czy potrzeba nam autorytetów na świecie? (Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, czy potrzeba nam autorytetów na świecie?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXVIII(2).

Król, P., Leśniak, M. (2012). Kościół o powołaniu lidera biznesu. W: M. Leśniak, G. Piątek, P. Król (red.), Etyka i duchowość pracodawcy XXI wieku, 30-lecie encykliki Jana Pawła II Laborem exercens. Kraków: Wydawnictwo UNUM, 81–88.

Książek, M. (2018). Wyzwania medialne ruchu „Europa Christi”. Biuletyn SAWP KUL, XIII, 15(2), 177–186.

Leśniak, M. (2012). Odpowiedzialność w świecie biznesu na podstawie nauczania społecznego Kościoła. W: M. Leśniak, G. Piątek, P. Król (red.), Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Kraków: Wydawnictwo UNUM, 57–80.

Łażewska, D. (red.). (2013). Autorytet w wychowaniu i edukacji. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Mariański, J. (2000). Moralne wymiary wolnego rynku w świetle społecznego nauczania Kościoła. Ateneum Kapłańskie, 134(1).

Melé, D., Fontrodona, J. (2017). Christian Ethics and Spirituality in Leading Business Organizations: Editorial Introduction. Journal of Bussines Ethics, 145,:671–679. https://doi.org/10.1007/s10551016-3323-3

Napiórkowski, M., (2021, 16 lutego). Autorytety: czy obecnie ich potrzebujemy?. Pozyskano z: https://nno.pl/autorytety-czy-obecnie-ich-potrzebujemy/

Operacz, J. (2017, 07 lutego). Przedsiębiorca i menedżer, wzór dla ludzi biznesu. Św. Maksymilian, jakiego nie znacie. Pozyskano z: https://pl.aleteia.org/2017/02/07/przedsiebiorca-i-menedzer-wzor-dlaludzi-biznesu-sw-maksymilian-jakiego-nie-znacie/

Papieska Rada IUSTITIA ET PAX. (2012). Powołanie lidera biznesu. Refleksja. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON.

Parris, D.L., Peachey, J.W. (2013). A systematic literature review of servant leadership theory in organizational contexts. Journal of Business Ethics, 113, 377–393.

Piątek, G. (2021, 29 października). Wszyscy święci przedsiębiorcy. Pozyskano z: https://duszpasterstwotalent.pl/wszyscy-swieci-przedsiebiorcy/

Piontek, W. (2019). Kształtowanie przedsiębiorczości jako narządzie uwalniania potencjału gospodarczego społeczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego. W: T. Rachwał (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Przemówienia Ojca Maksymiliana M. Kolbego 1912–1941. (2020). Warszawa: Wydawnictwo Matris.

Przybylski, B. (2013). Autorytet w kryzysie czy brak zapotrzebowania na autorytety? Znaczenie autorytetu dla młodzieży zaangażowanej w życie polityczne Polski. Przegląd Pedagogiczny, 2, 62–70.

Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 1, 137–144.

Rogowski, R. (2002). Koncepcja personalizmu ekonomicznego Gregory Gronbacher’a. Roczniki EKPU, 1, 331–336.

Ryszka, Cz. (2021). Wiara i ofiara. Życie, dzieło i epoka św. Maksymiliana M. Kolbego. Kraków: Biały Kruk.

Szczepański, J.J. (1983). Święty. W: Święty naszych czasów. Beatyfikacja i kanonizacja Ojca Maksymiliana Kolbego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Terlikowski, P.T. (2017). Maksymilian M. Kolbe. Biografia świętego męczennika. Kraków: Esprit.

Weber, M. (2004). Racjonalność, władza, odczarowanie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Weber, M. (2011). Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. D. Lachowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zarządzanie z ludzką twarzą. Personalizm jako narzędzie rozwoju firm, organizacji i instytucji publicznych. (2018). Warszawa: Laboratorium „Więzi”.

Żukowska, J. (2018). Aksjologia i pomiar wartości w gospodarce cyfrowej. Ujęcie filozoficzno-antropologiczne, ekonomiczne i eschatologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Borowiec-Gabryś, M. (2021). Święty Maksymilian Maria Kolbe jako menadżer i przedsiębiorca w kontekście przedsiębiorczości personalistycznej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(2), 68–81. https://doi.org/10.24917/20833296.172.5