Rozwój sharing economy w Polsce na przykładzie usług carsharingowych firmy Panek CarSharing S.A.

Autor

  • Marta Kawa Uniwersytet Rzeszowski
  • Aleksandra Nesterowicz Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.181.8

Słowa kluczowe:

carsharing, ekonomia współdzielenia, model biznesowy, zasoby

Abstrakt

Sharing economy (gospodarka współdzielenia) jest to system, którego ideą jest dzielenie się i wykorzystywanie do tej pory nieużytych zasobów. Główną ideą tego modelu jest odblokowanie niewykorzystanych aktywów bądź produktów w dostateczny sposób, w efekcie czego gospodarka otrzymuje nowe źródła finansowe lub niefinansowe. Istota sharing economy sama w sobie nie jest nowym zjawiskiem na świecie, natomiast w Polsce jest dopiero poznawana i wdrażana w gospodarce (Kozioł, 2021, 30 maja). Gospodarkę współdzielenia najlepiej można pokazać za pomocą mapy jej cech, ponieważ nie istnieje definicja, która jest w stanie dokładnie przedstawić to zjawisko. Starając się dokładniej zrozumieć idee tego modelu, można stwierdzić, że sharing economy daje możliwość nowej opcji prowadzenia działalności gospodarczej, która opiera się na korzystaniu z technik cyfrowych do organizacji wymiany rynkowej. Samo zjawisko nie wpływa na odejście od założeń gospodarki rynkowej, lecz na wzbogacenie jej przez nowe możliwości pojawiania się stosunków towarowo-pieniężnych. Podjęte w tym artykule rozważania mają na celu przybliżyć istotę pojęcia, zalety i wady sharing economy oraz usługi carsharingu na przykładzie firmy Panek CarSharing S.A. Na podstawie obserwacji i analizy jej działalności można przyjąć tezę, iż sharig economy jest koncepcją mającą zmniejszyć konsumpcjonizm panujący na świecie i spopularyzować gospodarkę współdzielenia.

Biogramy autorów

Marta Kawa - Uniwersytet Rzeszowski

Marta Kawa, dr nauk ekonomicznych. Adiunkt dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kolegium Nauk Społecznych, Instytutu Ekonomii i Finansów w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości. Autorka licznych publikacji z zakresu ekonomii społecznej oraz spółdzielczości. Jej zainteresowania naukowe to ocena działalności przedsiębiorstw spółdzielczych i podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.

Aleksandra Nesterowicz - Uniwersytet Rzeszowski


Aleksandra Nesterowicz, studentka I roku finansów i rachunkowości na studiach II stopnia, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów.

Bibliografia

A European agenda for the collaborative economy, Communication from the Commission to the European Parlament, the Council, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, Brussels, 2.06.2016, COM(2016) 356 final.

Eckhardt, G.M., Bardhi, F. (2015). The Sharing Economy Isn’t About Sharing at All. Harvard Business Review. Retrieved from: https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-sharing-at-all

Dombi, T. (2021, 30 maja). Carsharing. Alternatywa dla posiadania samochodu. Pozyskano z: https://www.miastoitransport.il.pw.edu.pl/3.5konf2014.pdf

Godlewska, I., Szpilko, D. (2020). Carsharing – nowoczesna forma współdzielonego transportu w smart city. Akademia Zarządzania, 4(4), 130–147.

Górska-Warsewicz, H., Czeczotko, M. (2018). Przedsiębiorczość w nauce i praktyce. Zarządzanie Rynek – Usługi – Żywność. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Historia CarSharingu. (2021, 28 maja). Pozyskano z: https://panekcs.pl/aktualnosci/nauczeni-doswiadczeniem-historia-carsharingu

Instytut Keralla Research. (2019). Rynek carsharing w Polsce 2019. Pozyskano z: https://www.keralla.pl/res/files/SYGNALNE/CAR%20SHARING/Raport_car_sharing_2019_27_08.pdf

Kozioł, J. (2021, 30 maja). Sharing economy. Pozyskano z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Sharing_economy

Larisch, R. (2021, 30 maja). Car sharing. Pozyskano z: http://91.227.202.234/static/uploads/LARISCH_Romuald_-_Car_Sharing.pdf

Szołucha, M., Palutkinowicz, P., Kochman, O. (2017). Ekonomia dostępu a wyzwania stojące przed polską gospodarką. Warszawa.

The Classification of the Status in Employment (ICSE’ 93) ILO (1993), Fifteenth International Conference of Labour Statisticians, Report of the Conference. (1993). ICLS/15/D.6 (Rev. 1). International Labour Office, Geneva.

Ziobrowska, J. (2017; 2021, 30 maja). Sharing economy jako nowy trend konsumencki. Pozyskano z: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79622/download/

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Kawa, M., & Nesterowicz, A. . (2022). Rozwój sharing economy w Polsce na przykładzie usług carsharingowych firmy Panek CarSharing S.A. Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(1), 90–97. https://doi.org/10.24917/20833296.181.8