Przedsiębiorcze kobiety Wałbrzycha w latach 2013–2020

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.172.9

Słowa kluczowe:

COVID-19, działalność gospodarcza, kobiety, miasto Wałbrzych, przedsiębiorczość

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie przedsiębiorczych zachowań kobiet, które w latach 2013-2020 założyły w Wałbrzychu działalność gospodarczą, a także próba określenia, czy pandemia COVID-19, która rozpoczęła się w Polsce w marcu 2020 r., miała wpływ na przedsiębiorcze decyzje mieszkanek Wałbrzycha, ze szczególnym uwzględnieniem liczby i rodzajów założonych przez nie firm. Analiz dokonano na wybranych danych statystycznych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego - opartych w głównej mierze na bazie REGON i zestawieniu PKD, z wykorzystaniem raportów Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do analiz wykorzystano metodę desc research oraz dedukcję. Na podstawie uzyskanych wyników wskazano rodzaje działalności, które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród kobiet decydujących się na założenie własnej firmy, przy czym pandemia COVID-19 nie wpłynęła na zmianę rodzaju działalności, która we wszystkich latach objętych badaniem była niezmiennie rejestrowana najczęściej. Dzięki szczegółowej analizie danych uwidoczniono różnorodność wśród nowo powołanych kobiecych działalności gospodarczych.

Biogram autora

Agata Buczak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Agata Buczak, dr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów, Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej. Doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są: aktywność ekonomiczna kobiet, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne przedsiębiorczej działalności człowieka, bariery i czynniki hamujące zachowania przedsiębiorcze, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości kobiet. Obszar badań stanowią: działalność instytucji otoczenia biznesu, sytuacja kobiet na rynku pracy, płacy oraz dostępu do wsparcia działań przedsiębiorczych, współpraca biznesu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Autorka zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z rozwojem przedsiębiorczości kobiet i koniecznością wspierania ich dążeń oraz działań przedsiębiorczych.

Bibliografia

Biznes.gov.pl. (2021, 25 czerwca). Wyszukiwarka kodów PKD. https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

Buczak, A. (2019). Instytucje otoczenia biznesu a zakładanie działalności gospodarczej przez kobiety. Rozprawa doktorska. Jelenia Góra: UE we Wrocławiu.

EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (2010). Bruksela: UE.

Glinka, B., Gudkova, S. (red.). (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

GUS. (2021, 22 marca). Standardowe klasyfikacje i nomenklatury. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje

Gostkowska-Dźwig, S., Mrozik, M. (red.). (2013). Kreatywność i potencjał kobiet w zakresie przedsiębiorczej postawy – wybrane problemy. W: B. Skowron-Grabowska (red.), Rozwój przedsiębiorczości. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Lisowska, E., Kasprzak, R. (red.). (2008). Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety. Warszawa: SGH.

Moczydłowska, J. (2007). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Warszawa: Difin.

Morawiecka, E. (2012). Psychospołeczne uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet: bariery, ograniczenia, wyzwania. W: H. Kościelniak (red.), Przedsiębiorczość – szanse i wyzwania. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha. (2021, 25 czerwca). Wałbrzych w statystyce. Pozyskano z: https://um.walbrzych.pl/pl/page/walbrzych-w-statystyce-0

Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

PARP. (2011). Raport Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: PARP.

PARP. (2017). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

PARP. (2018). Raport z badania GEM 2017 – 2018. Warszawa: PARP oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

PARP. (2020). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska 2020. Warszawa: PARP oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Revenga, A., Sudhir, S. (red.). (2012) Empowering Women is Smart Economics March 2012/49(1). Finance & Development.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20. stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dz.U. 2004 nr 33, poz. 289.

Czerniak, A., Stefański, M. (2021, 5 maja). Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój. Polityka Inside. Pozyskano z: https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20091348

Synonim.NET (2021, 20 czerwca). Determinanta. Pozyskano z: https://synonim.net/synonim/determinanta

Szewczuk, W. (red.). (1985). Słownik psychologiczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Dz.U. z 2019 r., poz. 649.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Buczak, A. (2021). Przedsiębiorcze kobiety Wałbrzycha w latach 2013–2020. Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(2), 121–136. https://doi.org/10.24917/20833296.172.9