Ocena systemu podatkowego w opinii przedsiębiorców z województwa podkarpackiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.172.1

Słowa kluczowe:

akcyza, CIT, PIT, system podatkowy, VAT

Abstrakt

Polska jest krajem o najbardziej zmiennym i nieprzewidywalnym prawie ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 16 lat, czyli od momentu wejścia Polski do struktur UE, uchwalanych jest średnio blisko 21 tys. stron ustaw i rozporządzeń rocznie. O ile liczba zmian przepisów ogółem od 2017 r. nieznacznie spada, o tyle w kwestiach podatkowych zauważalny jest trend rosnący. Rewolucja systemu podatkowego przyniosła nie tylko znaczne zaostrzenie przepisów, ale także wymogów sprawozdawczych, co utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. JPK, ceny transferowe, split payment, biała lista, STIR, MDR to niektóre z pojęć, z którymi przedsiębiorcy muszą się oswajać od niedawna. Celem niniejszego artykułu jest ocena systemu podatkowego w Polsce. Artykuł w sposób syntetyczny prezentuje również czynności legislacyjne organów skarbowych podejmowane w celu uszczelnienia luki podatkowej w Polsce. Podstawową metodę badawczą stanowi badanie ankietowe przeprowadzone wśród przedsiębiorców z województwa podkarpackiego oraz analiza literatury z omawianego zakresu. Przeprowadzone badania wskazują na brak stabilności oraz znaczne zmniejszenie transparentności przepisów podatkowych, a także na obciążenie przedsiębiorców wieloma dodatkowymi czynnościami mającymi za zadanie walkę administracji rządowej z szarą strefą w Polsce.

Biogramy autorów

Joanna Nakonieczny - Rzeszow University of Technology

Joanna Nakonieczny, dr nauk ekonomicznych, adiunkt badawczo-dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Zarządzania, Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości. Wieloletni specjalista ds. rachunkowości finansowej. Członek Rady Nadzorczej spółki kapitałowej. Główny obszar jej badań obejmuje zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowo-podatkowej, rachunkowości zarządczej i efektywności kapitału intelektualnego.

Renata Nesterowicz - Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów i Rachunkowości

Renata Nesterowicz, dr nauk ekonomicznych, adiunkt dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kolegium Nauk Społecznych, Instytutu Ekonomii i Finansów w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Autorka licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości. Jej zainteresowania naukowe to ocena wyników i dokonań małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Bibliografia

Biznes.gov.pl. (2021, 28 marca). Konstytucja Biznesu. Pozyskano z: https://www.biznes.gov.pl/pl/ulatwienia-dla-biznesu/konstytucja-biznesu

Bunn, D., Asen, E. (2020). International Tax Competitiveness Index 2020. Washington D.C.: Tax Foundation.

Bylicki, L. (2016). Polski system podatkowy – zagadnienia ogólne. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, 1(23), 289–309.

Czubakowska, K., Grodzińska, A. (2013). Ocena systemu podatkowego w opinii przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61(2), 21–33.

Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. (2021, 3 kwietnia). Pozyskano z: https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822&from=EN

Dzwonkowski, H. (2010). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Grant Thornton. (2021, 3 kwietnia). Barometr Prawa. Edycja 2019. Pozyskano z: https://barometrprawa.pl/wp-content/uploads/2019/02/GrantThornton_barometr_prawa_022019.pdf

Grant Thornton. (2021, 3 kwietnia). Barometr Prawa. Edycja 2020. Pozyskano z: https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2020/03/Barometr-prawa-RAPORT-2020-03-05-2020.pdf

Grant Thornton. (2021, 3 kwietnia). Barometr Prawa. Edycja 2021. Pozyskano z: https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2021/03/Barometr-prawa-2021-RAPORT-Grant-Thornton-04-03-2021-1.pdf

Komisja Europejska. (2016). Study on feasibility of alternative methods for improving and simplyfing the collection of VAT through the means of modern technologies and/or financial intermediaries. (2021, 22 lutego). Pozyskano z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e0d6a4f7-9ada11e6-868c-01aa75ed71a1

Komorowski, J. (2007). System podatkowy z perspektywy reformy finansów publicznych. W: J. Ostaszewski (red.), O nowy ład podatkowy w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 123–237.

Krajowa Administracja Skarbowa. (2020; 2021, 5 kwietnia). Informacja o działalności Krajowej Informacji Skarbowej w 2019 roku. Pozyskano z: https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/6735367/Informacja_o_dzialalnosci_KIS_w_2019.pdf

Krajowa Administracja Skarbowa. (2021; 2021, 5 kwietnia). Informacja o działalności Krajowej Informacji Skarbowej w 2020 roku. Pozyskano z: https://dane.gov.pl/pl/dataset/665/resource/28334,informacja-o-dziaalnosci-krajowej-informacji-skarbowej-w-2020-roku/table

Mastalski, R. (2000). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Making Tax Simpler: A Government Green Paper on Tax Administration. (2015; (2021, 3 sierpnia) Wellington: New Zealand Inland Revenue. Pozyskano z: https://taxpolicy.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tp/publications/2015/2015-dd-mts-1-tax-administration/2015-dd-mts-1-tax-administration-pdf.pdf?modified=20200910085628&modified=20200910085628

Mazurek-Chwiejczak, M. (2016). Efektywny ekonomicznie system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(82/1), 781–791. https://doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-65

Mikrut, A., Poznańska A. (2009). Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2(13/2), 225–238.

Nakonieczny, J. (2020). Sealing the Tax System in Poland. Conference Proceedings, 35th IBIMA Conference, 1–2 April 2020, Seville, Spain.

Ofiarski, Z. (2013). Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne. Warszawa: LexisNexis.

Pach, J. (2017). Dylematy systemu podatkowego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3), 229–243.

Pach, J. (2018). Formy i skutki niepłacenia oraz wyłudzania zwrotu podatku w Polsce na wybranych przykładach. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2), 175–189. https://doi.org/10.24917/20801653.322.12

Podatki.gov.pl. (2019; 2021, 11 sierpnia). Podatki w Polsce. Pozyskano z: https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/podatki-w-polsce/ (2021, 11 sierpnia)

Podatki.gov.pl. (2021, 9 sierpnia). Założenia Programu Współdziałania. Pozyskano z: https://www.podatki.gov.pl/program-wspoldzialania/zalozenia-programu-wspoldzialania/

Raczkowski, K. (2016). Determinanty efektywności fiskalnej systemu podatkowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Oeconomia, 50(1), 71–80. https://doi.org/0.17951/h.2016.50.1.71

Sejm RP. Uchwalone ustawy. (2021, 3 kwietnia). Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=USTAWYALL&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=27

Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN.

System stworzony od podstaw, czyli prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków. (2014). Warszawa: EY.

Szymankiewicz, M. (2019). Przymusowa podzielona płatność już za kilka dni. Rzeczpospolita, 246(11489), D1.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2018 poz. 800, z poźn. zm.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2018, poz. 2193.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2019, poz. 1018.

Wach, K. (2005). Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Walczak, B. (2003). Systemy podatkowe: teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego. Szczecin: PTE.

Żyżyński, J. (2009). Podatki równowagi społeczno-ekonomicznej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 14, 55–70

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Nakonieczny, J., & Nesterowicz, R. . (2021). Ocena systemu podatkowego w opinii przedsiębiorców z województwa podkarpackiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(2), 9–26. https://doi.org/10.24917/20833296.172.1