Edukacja logistyczna jako imperatyw kreowania nowoczesnych metod zarządzania w Industry 4.0

Autor

  • Katarzyna Kolasińska-Morawska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Międzynarodowego
  • Danuta Janczewska Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Instytut Zarządzania i Prawa, Katedra Gospodarki Elektronicznej i Logistyki
  • Marta Brzozowska Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.162.16

Słowa kluczowe:

edukacja logistyczna, Industry 4.0, nowe technologie

Abstrakt

Globalizacja, cyfryzacja, technologizacja i internetyzacja jako identyfikatory Industry 4.0 odcisnęły swoje piętno na wielu branżach, w tym również na branży logistycznej. Dziś, by skutecznie działać, trzeba posiadać wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem informacjami. Przedsiębiorcy poszukują pracowników z przygotowaniem do pracy świecie gospodarki 4.0. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia formalnej edukacji logistycznej w przygotowaniu przyszłych kadr wobec wyzwań Industry 4.0 na wybranym przykładzie. Podstawę informacyjną stanowią źródła wtórne i pierwotne. W artykule posłużono się metodą analizy studium przypadku w odniesieniu do upraktycznienia edukacji w zakresie logistyki na przykładzie Społecznej Akademii Nauk. W artykule podjęto dyskusję na znaczeniem skutecznego przygotowywania kadry logistycznej w oparciu o sformalizowane kształcenie na uczelniach wspierane współpracą z przedsiębiorcami nad formułowaniem programu, realizacją specjalistycznych szkoleń oraz partycypacją przedsiębiorców w realizacji procesu dydaktycznego.

Biogramy autorów

Katarzyna Kolasińska-Morawska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Katarzyna Kolasińska-Morawska, adiunkt w Instytucie Zarządzania, Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z nowoczesnymi systemami dystrybucji, zarządzaniem procesami komunikacji marketingowej oraz nowoczesnymi koncepcjami zarządzania w branży edukacyjnej i logistycznej.

Danuta Janczewska - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Instytut Zarządzania i Prawa, Katedra Gospodarki Elektronicznej i Logistyki

Danuta Janczewska, dr inż., adiunkt w Instytucie Zarządzania i Prawa, Katedra Gospodarki Elektronicznej i Logistyki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Autorka ponad 160 publikacji naukowych w czasopismach, współautorka monografii. Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki zarządzania, logistyki i innowacji z perspektywy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw MŚP.

Marta Brzozowska - Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu

Marta Brzozowska, dr inż., adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego. Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania, logistyki, Master of Science in Engineering and Manufacturing Management (Coventry University, Coventry, UK), Master of Science in Engineering and Manufacturing Management (Politechnika Łódzka). Jej zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie logistyką oraz zarządzanie jakością w logistyce.

Bibliografia

Bowersox, D., Closs, D., Cooper, M.B. (2012). Supply chain Logistics management. MCgraw-Hill Higher Education.

Bozarth, C., Handfield, R.B. (2007). Wprowadzenie do zarzadzania operacjami i łańcuchem dostaw. Gliwice: Helion.

Branch, A.E. (2009). Global supply chain management and international logistics. New York, London: Routledge, Tay-lor and Francis Group.

Christopher, M. (2016). Logistics and Supply Chain Management. Financial Times/ Prentice Hall.

Cygler, J., Aluschka, M., Marciszewska, E. (2013). Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Długosz, J. (2014). Nowoczesne technologie w logistyce. Warszawa: PWE.

Ellen Mc Arthur Foundation and Mc Kinsey & Company. (2014). Towards the circular economy, Accelerating the Scale up across global supply chains. Geneva: World Economic Forum.

Enslow, B. (2006). Best Practices in Global Trade Management Stress Speed and Flexibility. World Trade, 19(1), 36–40.

Erkiert, S. (2018). Ścieżki edukacji. Top Logistyk, 4(64), 40–43.

Gautier, G., Jean, S., Kesenci, D.U. (2006). Regionalisation et regionalisme CFPiL L’economie Mondial. Universite du Quebec a Montreal.

Gołębska, E., Majchrzak-Lepczyk, J., Bentyn, Z. (2015). Eurologistyka. Warszawa: PWN.

Grabara, J. (2004). Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych. Warszawa: WNT.

Gunia, G. (2019). Zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw w kontekście przemysłu 4.0. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 22, 7–12.

GUS. (2019). Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (wyniki wstępne). Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20182019-wyniki-wstepne,8,6.html

GUS. (2016). Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2016/2017 – stan w dniu 30.11.2016 r. Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20162017-dane-wstepne,8,4.html

Haliżak, E., Kuźniar, R. (2001). Stosunki międzynarodowe, geneza, struktura, dynamika. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Hanfield, R.B., Nichols, E.L. Jr. (1999). Introduction to Supply Chain Management. New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River.

Kolasińska-Morawska, K. (2014). E-learning as a teaching method for logistics. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV(5/1), 153–163.

Kolasińska-Morawska, K, Pytel, M. (2017). E-learning – technologia w edukacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVIII(4/I), 275–294.

Kołodko, G. (2002). Globalizacja – zacofanie – rozwój. Ekonomista, 6, 775–816.

Kurzweil, R. (2016). Nadchodzi osobliwość, kiedy człowiek przekroczy granice biologii. Warszawa: Kurhaus.

Mature leader of the CEE region. EY’s Attractiveness Survey. Poland. (2017). Pozyskano z: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_pl/topics/eat/pdf/03/ey-attractiveness-survey-poland-2017.pdf

Mc Kinsey & Company. (2018). Cyfrowi Polacy – przyspieszenie e-rewolucji. Pozyskano z: https://www.mckinsey.com/pl/~/media/McKinsey/ Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Polska/Raporty/Cyfrowi %20Polacy%20Przyspieszenie%20E%20rewolucji/Cyfrowi-Polacy-2018_raport-McKinsey.pdf

Miklaszewski, S., Molendowski, E. (2009). Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Warszawa: Difin.

Misala, J. (2005). Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa, teoria i mechanizmy funkcjonowania. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.

Niesler, A., Wydmuch, G. (2013). Wirtualna mobilność w europejskiej przestrzeni akademickiej. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Pagano, A.M., Liotine, M. (2019). Technology in Supply chain management and logistics. Current practise and future applications. Amsterdam: Elsevier.

Pfohl, H.Ch. (2016). Supply chain 4.0 – Configuration of cooperative networks in disruptive environments. Conference Materials of Logistics Congress Logistics. Poznań.

Shenkar, O. (2004). One more time: International Business in a Global Economy. Journal of International Business Studies, 35, 161–171.

Stiglitz, J.E. (2002). Globalization and its discontents. New York: W.W. Norton & Company.

Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka. Koniec utopii?. Warszawa: PWN.

Szymonik, A. (2014). Technologie informatyczne w logistyce. Warszawa: Placet.

Walsh, T. (2018). To żyje. Sztuczna inteligencja od logicznego fortepianu po zabójcze roboty. Warszawa: PWN.

Wojewódzki Urząd pracy w Krakowie. (2018). Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w Polsce. Pozyskano z: https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf

Wosińska, W. (2008). Oblicza globalizacji. Sopot: Smak Słowa.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-25

Jak cytować

Kolasińska-Morawska, K. ., Janczewska, D. ., & Brzozowska, M. . (2020). Edukacja logistyczna jako imperatyw kreowania nowoczesnych metod zarządzania w Industry 4.0. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(2), 202–213. https://doi.org/10.24917/20833296.162.16

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>