Rola geoinformacji we współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami

Autor

  • Beata Stelmach-Fita Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Insytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.6

Słowa kluczowe:

geoinformacja, integracja danych, planowanie przestrzenne, polityka przestrzenna, zagospodarowanie przestrzenne, zarządzanie przestrzenią

Abstrakt

Autorka niniejszego artykułu zwraca uwagę na integracyjną rolę geoinformacji we wspieraniu polityki przestrzennej i kształtowaniu koncepcji inteligentnego miasta, opartego na partnerstwie. Inspiracją do jego napisania był film Inteligentne miasto Aarhus, zaprezentowany na konferencji w Gdańsku 25 września 2015 r. w ramach projektu „Ekologia Konstruktywnie”. Aby moc dobrze zarządzać przestrzenią z udziałem interesariuszy zainteresowanych trwałym rozwojem danego terytorium, potrzebna jest kompletna, dobrej jakości informacja o polityce przestrzennej. Przedmiotem badań prowadzonych przez autorkę w latach 2010-2012 były złożone zagadnienia związane z implementacją w Polsce Dyrektywy INSPIRE, dotyczące zagospodarowania przestrzennego (land use) oraz identyfikacja właściwych zbiorów danych, które powinny być udostępniane w ustanowionej w Europie infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP). W podsumowaniu wyników badań jakościowych autorka wykazuje aktualność postawionych tez, w tym najistotniejszej związanej z brakiem w Polsce definicji terminu „dokument planistyczny”, co stanowi jedną z głównych przyczyn opisywanych problemów. Ponadto zaprezentowała refleksję na marginesie analizy wyników zamówienia pierwszego w Polsce Opracowania projektu standardowych modeli danych planistycznych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych (2011) i zacytowała wypowiedzi z wywiadów specjalistów (2011-2012). Przedstawiła również aktualny stan prawny dotyczący omawianego zagadnienia oraz przywołała późniejsze opracowania autorstwa innych badaczy. Autorka wskazała także na najbardziej kontrowersyjne interpretacje stosowania przepisów oraz podała rekomendacje dalszych działań jako głos w toczącym się dyskursie

Biogram autora

Beata Stelmach-Fita - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Insytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Beata Stelmach-Fita, dr inż. architekt, adiunkt, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą porządkowania geoinformacji w Polsce oraz monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, upowszechniania technologii GIS w gospodarce przestrzennej. Jest autorką projektów architektonicznych i opracowań planistycznych. Posiada doświadczenie w pracy jednostek samorządu terytorialnego (w tym wdrażanie GIS dla potrzeb Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy) oraz administracji centralnej. Otrzymała rekomendację Izby Architektów RP do prac w komisjach zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym (2014 r.) oraz wyróżnienie za rozprawę doktorską, przyznane przez Radę Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2013). W latach 2010–2012 była stypendystką Centrów Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.

Bibliografia

Annoni, A. (2011). Inspire and the Digital Agenda for Europe, Spatial Information for Poland and Europe. Annals of Geomatics, IX(5),PTIP, Warszawa.

Borsa, M. (2015). Polityka przestrzenna w Polsce w latach 2004–2013. Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Domański, T., Markowski T. (red.) (2002). Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego Marketing terytorialny, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, T. CXII, Warszawa.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.03.2007 ustanawiająca Infrastrukturę Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej.

D2.8.III.4 Data Specification on Land Use – Draft Guidelines. (2015, 12 listopada). Pozyskano z: http:// inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_LU_v3.0.pdf

Engelke, D. (2008; 2015, 12 listopada). “FLAIR Project reference” in Land Use Management for Sustainable European Cities (LUMASEC) Baseline study. Pozyskano z: http://urbact.eu/fileadmin/ Projects/LUMASEC/outputs_media/LUMASEC_Baseline_Study.pdf

Ekologia konstruktywnie – projekt Collegium Mazovia, Siedlce i Ministerstwo Ochrony Środowiska. (2015, 12 listopada). Pozyskano z: www.ekologiakonstruktywnie.pl

Hanzl, M. (2012, 10 grudnia). Monitoring procesów zagospodarowania przestrzennego na poziomie gminnym z zastosowaniem technologii SIP. Pozyskano z: http://ptip.org.pl//download/files/RG2007z4- Hanzl3.pdf.

Informatiemodel Ruimtelijke Ordering 2012 IMRO2012. (2015, 12 listopada). Pozyskano z: http://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/IMRO/1.2/IMRO2012-v1.2.pdf

Jarczewski, W. (2007). Duch przedsiębiorczości w proinwestycyjnych działaniach władz lokalnych – Kraków. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 71–80.

Kotler, P., Asplund, C., Rein I., Haider, D., (1999). Marketing places Europe. London: Pearson Education.

Malczewski, P. (2015, 12 listopada). Autorska ocena projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych oraz „Profilu Metadanych Plan4All” wraz z autorską analizą w zakresie branżowego profilu metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym pod katem rożnic i skutkow dla tworzonej infrastruktury informacji przestrzennej wynikające z doświadczeń projektowych – Seminarium 1–2 grudzień 2011. Pozyskano z: https://www.igpim.pl/wp-content/ uploads/2013/01/Profil_metadanych_PM.pdf

Parzyński, Z., Chojka, A. (2013). Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML. Geodeta Sp. z o.o.

Płaziak M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego, Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 37–49.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2013 z dnia 21 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące operacyjności zbiorow i usług danych przestrzennych.

Rossa, M., Gogołek, W., Łukasiewicz, A. (2009). Geostandardy, metadane i dyrektywa INSPIRE: poradnik metodyczny Zintegrowanego Systemu Kartografii Geologicznej IKAR, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa

Schrank, M., Neuschmis, J., Petti, D., Wassenburger, W. (2012, 10 sierpnia). Interoperability, SDI and spatial planning, Plan4all Project Interoperability. Pozyskano z: www.Plan4all.eu/extractor / fileReader.php?file=plan4all-book-web.pdf

Stelmach-Fita, B. (2011). Udostępnienie treści planistycznych w celu zintegrowanego zarządzania przestrzenią miejską, Miasto zwarte. Miasto rozproszone. Materiały ogolnopolskiej konferencji Doktorantów Wydziału Architektury, Warszawa, 4–5.11.2011.

Stelmach-Fita, B. (2012). Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym w celu zintegrowanego zarządzania przestrzenią miejską: potrzeby i ograniczenia (rozprawa doktorska, obrona w 2013), Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Stelmach-Fita B. (2014). Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym: potrzeby i ograniczenia, Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju, Seria Monografie, Gospodarka Przestrzenna.

Strzelecki, Z. (2015). Rozdział I. Polityka regionalna w Polsce w latach 2004–2013. Wybrane zagadnienia regionalne i lokalne. Polityki publiczne w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze i informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z poźn. zm.).

Wells, L., Wint, A., (2000), Marketing a country: promotion as a tool for attracting foreign investment. Washington Duch FIAS.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Stelmach-Fita, B. (2016). Rola geoinformacji we współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 85–97. https://doi.org/10.24917/20833296.12.6