Perły Małopolski – impreza biegowa jako okoliczność do rozwoju przedsiębiorczości w obrębie i sąsiedztwie obszarów chronionych

Autor

  • Witold Warcholik Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.25

Słowa kluczowe:

biegi górskie, Małopolska, park narodowy, Perły Małopolski, przedsiębiorczość

Abstrakt

W pracy zweryfikowano hipotezę, iż obecność imprez biegowych jest okolicznością sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości na terenie i w sąsiedztwie parków narodowych, w obrębie których wytyczono trasy zawodów sportowych. W tekście wykorzystano dokumentacje 10 edycji Pereł Małopolskii wnioski z czynnego udziału autora w tej cyklicznej imprezie biegowej, organizowanej od 2013 r. w Pienińskim Parku Narodowym, Ojcowskim Parku Narodowym, Babiogórskim ParkuNarodowym, Tatrzańskim Parku Narodowym i Gorczańskim Parku Narodowym. Perły Małopolski to nie tylko wydarzenie sportowe, lecz także nowatorski produkt na rynku usług turystycznych. W imprezie biorą udział zarówno wewnętrzni odbiorcy, czyli gospodarze i mieszkańcy jednostek,przez które przebiega trasa biegu, jak i zewnętrzni uczestnicy: biegacze, ich rodziny, turyści, przedsiębiorcy. Cykl ten stał się więc ważnym czynnikiem kształtowania pozytywnego wizerunku danego miejsca. W opracowaniu wykazano duże rezerwy w możliwościach włączania się w opisaną inicjatywę podmiotów lokalnych, znajdujące potwierdzenie w szerszej grupie opracowań nad klimatem dla rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w Małopolsce. Cykl Perły Małopolski jest przykładem relacji organizator - lokalny gospodarz, w której władze lokalne, przedsiębiorcy i zarządzający obszarem chronionym stopniowo otwierają się na innowacyjne formy użytkowania i gospodarowania, postrzegając je jako szanse a nie zagrożenie.

Biogram autora

Witold Warcholik - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Witold Warcholik, dr nauk o Ziemi, inżynier geodezji, pracownik Zakładu Turystyki i Badań RegionalnychInstytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.Autor publikacji z zakresu turystyki, geomorfologii, kartografii i GIS. Miłośnik Krakowa,licencjonowany przewodnik miejski, pilot wycieczek, a w czasie wolnymbiegacz, entuzjasta turystyki górskiej i fotografii.

Bibliografia

Altkorn, J. (2001). Marketing w turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bąk, E. (2010). Rola sportu w strategii rozwoju miasta Poznania, czyli dlaczego Poznań stawiana sport. W: B. Sojkin (red.), Sport w Poznaniu i Wielkopolsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono¬micznego.

Bednarczyk, M. i in. (2004). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Błaszczak, A. (2013). Miłośnicy biegania dają zarobić. Pozyskano z: http://ekonomia.rp.pl/ [2013, 7 maja].

Bosiacki, S., Śniadek, J. (2011). Sport jako instrument promocji miasta na przykładzie Poznania. W: B. Sojkin, Z. Waśkowski (red.), Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej. Poznań: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Brol, R. (1996). Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego W: M. Obrębalski (red.), Gospo¬darka lokalna w teorii i praktyce. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.

Brzozowski, T. (2009). Społeczeństwo informacyjne a gospodarowanie czasem wolnym. Etyczne konse¬kwencje desakralizacji życia społecznego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 69-82.

Cudowska-Sojko, A. (2011). Rola turystyki w rozwoju regionu – aspekt teoretyczny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79.

Dryglas, D., Wach K. (2007). Klimat dla rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w Małopolsce w świe¬tle badań empirycznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 46-51.

Dzieńdziura, K. (2008). Kapitał społeczny a rozwój potencjału turystycznego regionu. W: K. Dzień¬dziura, P. Zmyślony (red.). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie. Sulechów: PWSZ.

Dzięgiel, A., Lubowiecki-Vikuk, A. (2013). Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sporto¬wych. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 12(2), 119-135.

Gołembski, G. (2005). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goman, M. (2012). Jak biegają Polacy – raport Runner’s World. Runner’s World, 8(36), 42-49.

Hadzik, A. (2010). Wybrane aspekty uczestnictwa w turystyce sportowej w kraju i regionie. W: S. Bo¬siacki (red.). Gospodarka turystyczna w XXI w. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Poznań: AWF.

Hausner, J., Kudłacz, T., Szlachta, J. (1997). Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski. Synteza wyników badań. Studia KPZK PAN, 106.

Huczek, M. (2009). Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Eduka¬cja, 5, 88-98.

Klasik, A. (2006). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Katowice: Wyd. AE, 279.

Klasik, A., Kuźnik, F. (1998). Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: S. Dolata (red.). Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy. Opole: Uniwersy¬tet Opolski.

Klisiński, J. (2005). Turystyka sportowa jako dyscyplina akademicka i składowa zarządzania sportem. W: H. Mruk (red.). Marketingowo o sporcie. Poznań: Sport & Business Foundation.

Kogut-Jaworska, M. (2011). Wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju sportu i rekreacji w samorzą¬dach lokalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79.

Kornak, A., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wro¬cław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Kowalczyk, A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: PWN.

Kowalski, J. (2011). Marka i komunikacja marketingowa w wydarzeniach sportowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79, 169-176.

Kozak, M.W. (2010). Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów?. Studia Regionalne i Lokalne, 4.

Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowi¬ce: Wyd. AE, 115.

Krawczyk, Z. (2006). Współczesne trendy w rozwoju turystyki. W: J. Kosiewicz, K. Obodyński (red.), Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Kupiec, L. (2008). Turystyka czynnikiem rozwoju regionu. W: A.F. Bocian (red.), Podlasie – dwie deka¬dy transformacji. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Lenartowicz, M. (2001) Nowy obszar badań – turystyka sportowa. Kultura Fizyczna, 1–2.

Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (1992). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.

Lubowiecki-Vikuk, A., Paczyńska-Jędrycka, M. (2010). Współczesne tendencje w rozwoju form rekre¬acyjnych i turystycznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 13.

Majewska, J. (2006). Wyzwalanie ducha przedsiębiorczości w środowisku społecznym gminy dla roz¬woju lokalnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 91-100.

Matecki, P., Semrau, J. (2006). Sport jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. W: H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki (red.), Marketing dla sportu. Poznań: Wydawnictwo Sport & Business Foundation.

Medlik, S. (1995). Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa. Warszawa: PWN.

Meyer, B., Milewski D. (2009). Strategia rozwoju turystyki w regionie. Warszawa: Wydawnictwo Na¬ukowe PWN.

Mirek, J. (2011). Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79.

Parysek, J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: UAM.

Pawlak, Z., Smoleń, A. (2011). Sport kwalifikowany jako wyznacznik rozwoju lokalnego i regionalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79.

Rogala, A. (2011). Rola sportu w strategii rozwoju miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie¬go. Ekonomiczne Problemy Usług, 79.

Safin, K. (2003). Zarządzanie małą firmą. Wrocław: Wyd. AE.

Strzelecki, K. (2009). Miasto i gmina Miastko jako produkt turystyczny. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 254-265.

Szromnik, A. (2010). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. wyd. III poprawione, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Sztompka, P. (1998). Zaufanie: podstawa relacji społecznych. W: Krytyczna teoria organizacji. Warsza¬wa: WSPiZ im. L. Koźmińskiego, 10.

Śniadek, J. (2011). Sport i rekreacja w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorzą¬du terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79.

Warda, J., Kłosowski, W. (2001). Wdrażanie lokalnych projektów rozwojowych. Jak radzić sobie z kon¬fliktem. Rozwój Regionalny, 2–3.

Wojdakowski, P., Krawczyński B. (2008). Turystyka sportowa: motywy wyjazdów a rdzeń produktu, W: J. Klisiński (red.). Teoria i praktyka marketingu w sporcie i biznesie sportowym, Bytom: WSEiA.

Zalech, M. (2010). Polityka turystyczna na szczeblu lokalnym – zakres, zadania, działania, determinanty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 53.

Zioło, Z. (2009). Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębior¬czość - Edukacja, 5, 10-18.

Zmyślony, P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Poznań: Akademia Ekono¬miczna.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-17

Jak cytować

Warcholik, W. (2015). Perły Małopolski – impreza biegowa jako okoliczność do rozwoju przedsiębiorczości w obrębie i sąsiedztwie obszarów chronionych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 327–338. https://doi.org/10.24917/20833296.11.25