Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego

Autor

  • Ewa Kraska Uniwersytet Jana Kochanowskiego Wydział Zarządzania i Administracji Instytut Ekonomii i Administracji
  • Janusz Kot

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.19

Słowa kluczowe:

innowacyjność, klastry, środowisko naukowe, współpraca

Abstrakt

Głównym celem artykułu było wskazanie różnych aspektów podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstwzlokalizowanych w klastrach, z uwzględnieniem powiązań sieciowych z różnymi partnerami,rodzajów wdrożonych innowacji oraz ich źródeł, przy podkreśleniu współpracy z otoczeniemnaukowym. Na początku tekstu omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące pojęcia klastróww kontekście podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw. W części empirycznej przeprowadzonoanalizę i ocenę poziomu innowacyjności województwa świętokrzyskiego. Zaprezentowane zostałyrównież wyniki badań przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego.Podstawową metodą badawczą był wywiad bezpośredni, realizowany przy wykorzystaniu wyspecjalizowanychankieterów. Badania zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwach zlokalizowanychw klastrach województwa świętokrzyskiego. Ich wyniki wykazały, iż współpraca przedsiębiorstwz podmiotami zarówno ze sfery gospodarczej, jak i naukowej nabiera coraz większego znaczeniai znajduje coraz lepsze odzwierciedlenie w działaniach przedsiębiorstw zlokalizowanych w badanychklastrach. Jednym z głównych źródeł współpracy w analizowanych przedsiębiorstwach byławspółpraca przedsiębiorstw z innymi podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami naukowymi.

Biogramy autorów

Ewa Kraska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego Wydział Zarządzania i Administracji Instytut Ekonomii i Administracji

Ewa Kraska, mgr, doktorantka w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Asystent w Instytucie Ekonomiii Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania naukoweautorki są skupione na zagadnieniach związanych z tworzeniem i rozwojemklastrów (m.in. uwarunkowaniami powstawania klastrów, tworzeniem powiązań sieciowychw gospodarce), rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsiębiorczością i formamijej wspierania, instytucjami otoczenia biznesu.

Janusz Kot

Janusz Kot, dr hab., profesor, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i ModelowaniaKomputerowego, Katedra Zarządzania i Marketingu. Obszar zainteresowań badawczychautora to: zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, polityka rozwoju regionalnego,konkurencyjność i innowacyjność regionalna i lokalna, strategie rozwoju regionalnegoi lokalnego, zarządzanie strategiczne w jednostkach terytorialnych, gospodarkaregionalna i lokalna, struktury klastrowe i sieciowe w rozwoju regionalnym i lokalnym.

Bibliografia

Berliński, L. (2003). Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych: inżynieria strategii przedsiębiorstwa. Bydgoszcz: AJG Zakład Pracy Chronionej.

Drucker, P.F. (1998). On the Profession of Management. Boston: Harvard Business Scholl Press.

Etzkowitz, H. The Triple Helix: Industry. University, and Government in Innovation. Routledge.

Fagerberg, J., Mowery D.C., Nelson, R. (red.). (2005). The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press.

Fiedor, B. (1979). Teoria innowacji. Warszawa: PWN.

Florida, R. (1996). Toward the learning region. Futures, 27(5).

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2006). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Lublin: KUL.

Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw Wielkopolski. Gospodarka Narodowa, 5–6, 91-109.

Hargadon, A., Sutton, R.I. (2000). Building Innovation Factory. Harvard Business Review, 78 (3).

Hildreth, P., Kimble, C. (2004). Knowledge Networks: Innovation Through Communities of Practice. London: Idea Group Publishing.

Maillat, D. (2002). Globalizacja, terytorialne systemy produkcyjne i środowiska innowacyjne. Rector’s Lectures. Kraków: Akademia Ekonomiczna.

Matusiak, K.B., Stawasz, E., Jewtuchowicz A. (red.). (2001). Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.

Szulik, S. (red.). (2004). Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

European Trend Chart on Innovation. Thematic Report Cluster Policies, Covering Period up to March 2003, European Comission Enterpreise Directorate General.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-17

Jak cytować

Kraska, E., & Kot, J. (2015). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach województwa świętokrzyskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 261–273. https://doi.org/10.24917/20833296.11.19