Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu w latach 2007–2013 na przykładzie województwa wielkopolskiego

Autor

  • Hanna Mizgajska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.14

Słowa kluczowe:

instytucje otoczenia biznesu, małe i średnie przedsiębiorstwa, usługi doradcze, wspieranie

Abstrakt

Celem artykułu jest rozpoznanie zmian stopnia korzystania z usług instytucji otoczenia biznesu przez małe i     średnie przedsiębiorstwa reprezentujące tradycyjne branże przemysłu w latach 2007-2013. Badania, w formie wywiadu ankietowego, przeprowadzono wśród 54 małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013. Ich wyniki porównano z podobnymi zrealizowanymi w okresie 2007-2009 w tym samym województwie. Materiał empiryczny opisano za pomocą metod statystyki opisowej. Podjęte badanie przeanalizowano na tle charakterystyki instytucji otoczenia w Polsce. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w latach 2011-2013 zmieniła się intensywność i kierunki współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, została zapoczątkowana współpraca z ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, zwiększył się stopień korzystania przedsiębiorców z oferowanych usług - za wyjątkiem poręczeń i  gwarancji kredytowych - oraz zmieniły się oczekiwania przedsiębiorców w kierunku wzrostu zainteresowania różnymi formami doradztwa biznesowego.

Biogram autora

Hanna Mizgajska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Hanna Mizgajska, dr hab. inż., prof. nadzw. PWSZ w Kaliszu. Jest autorką 110 publikacji głównie z zakresuekonomiki i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tymtrzech monografii. Szczególne miejsce w jej dorobku zajmuje 19 anglojęzycznychpublikacji w recenzowanych i objętych procedurą kwalifikacyjną materiałach z europejskichi światowych konferencji dotyczących small biznesu. Spośród nich 14 wiążesię z konferencjami organizowanymi przez European Foundation for ManagementDevelopment (EFMD), a 4 zawarte są w materiałach z konferencji organizowanychprzez International Council for Small Business (ICSB). Główne zainteresowaniabadawcze autorki to aktywność innowacyjna MŚP, wspieranie MŚP oraz przedsiębiorczośćkobiet.

Bibliografia

Bąkowski, A. (2012). Centra Transferu Technologii. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.

Burdecka, W. (2004). Instytucje otoczenia biznesu, Badania własne. Warszawa: PARP.

Ćwikła, A. (2014, 24 października). Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MSP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE. Pozyskano z: http://fir.zpsb.pl/sites/ fir.zpsb.pl/files/artykul/PDF/ fi_2012_01_acwikla.pdf

Gęca, B. (2012). Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MŚP na przykładzie województwa lubelskiego. Forms of Analysis in the Business Support for the SME Sector on the Example of Lublin Province. Zarządzanie i Finanse, 10 (1), cz. 2, 233-243.

Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji. Warszawa: Difin.

Jasiński, A.H. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski, Modele bariery, instrumenty wsparcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Koprowska-Skalska, E. (2012). Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.

Kotra, J. (2012). Inkubatory Przedsiębiorczości. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.

KSFP (2014, 15 października). Raport o stanie funduszy doręczeniowych w Polsce – stan na dzień 31.12.2013. Pozyskano z: http://ksfp.org.pl/publikacje/raporty/

Markiewicz, I. (2010). Instytucje otoczenia biznesu, Rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MŚP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Matejun, M. (2005). Ocena systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw przez przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu biznesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 958, Organizacja i Zarządzanie, 41, 49-60.

Matusiak, K.B. (2010). Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce. W: K.B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010. Warszawa: PARP.

Matusiak, K.B. (2011). Rola i miejsce instytucji wsparcia w realizacji polityki innowacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 654, Ekonomiczne Problemy Usług, 70, 203-224.

Mażewska, M. (2012). Preinkubatory i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.

Mażewska, M., Bąkowski, A. (2012). Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014, 12 października). Ekspertyza „Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020 przedsięwzięć w zakresie realizacji celów tematycznych: wzrost konkurencyjności sektora MŚP oraz wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w przedsiębiorstwach”. Pozyskano z: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/if/sw/Documents/Raport%20ryzyko%20gwarancji%20final_01_10_2014.pdf

Mizgajska, H. (2002). Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. W: Seria Prace habilitacyjne nr 4. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Mizgajska, H., Wściubiak, Ł. (2010). Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym zaawansowaniu technologicznym z otoczeniem biznesu. W: J. Stankiewicz (red.), Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 429‑442.

Mizgajska, H. (2013). Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – zmiany i uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo UEP.

Piątyszek-Pych, A., Wyrwa, J. (2012). Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie lubuskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 723, Ekonomiczne Problemy Usług, 96, 47-66.

Popielczak, E. (2012). Sieć Aniołów Biznesu. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.

Poznańska, K. (1998). Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.PZFP (2014, 15 października).

Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2013. Pozyskano z: http:// www.pzfp.pl/file_store/Raport%20za%202012.pdf Raport Ministerstwa Gospodarki (2014, 16 października).

Raport z badania oceny efektywności wykorzystania RPO i Jeremie w działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz rozwoju przedsiębiorczości. Pozyskano z: http://www.mg.gov.pl/files/upload/11411/Raport_MG_Ocena%20 wplywu%20RPO%20i%20Jeremie_FINAL.pdf

Stanisławski, R. (2011). Analiza uwarunkowań i ocena realizacji polityki innowacyjnej (instrumentów wsparcia) wobec MŚP w świetle badań własnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 654, Ekonomiczne Problemy Usług, 70, 291-363.

Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Zaremba, K. (2013). Bariery i stymulatory innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie lokatorów Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, praca magisterska obroniona na Wydziale Zarządzania UEP w Poznaniu, praca niepublikowana.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-17

Jak cytować

Mizgajska, H. (2015). Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu w latach 2007–2013 na przykładzie województwa wielkopolskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 189–202. https://doi.org/10.24917/20833296.11.14