Postawy przedsiębiorcze w zarządzaniu marketingowo-logistycznym mikroprzedsiębiorstwem – ujęcie regionalne

Autor

  • Danuta Janczewska Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.13

Słowa kluczowe:

mikroprzedsiębiorstwo, zarządzanie marketingowo-logistyczne

Abstrakt

Współczesne mikroprzedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach nasilonej konkurencji rynkowej poszukuje różnych sposobów zrealizowania przewagi oraz utrzymania się na rynku. Jednym z kierunków mogących się przyczynić do zrealizowania tego celu może być marketingowo-logistyczne zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Postawy przedsiębiorcze przejawiające się w zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania mikroprzedsiębiorstwem są stosunkowo mało zbadane. W literaturze przedmiotu prezentuje się modele zarządzania oparte na przykładach procesów zarządzania dużymi przedsiębiorstwami, które nie uwzględniają problematyki występującej w mikroprzedsiębiorstwach. Celem artykułu jest prezentacja klasyfikacji postaw przedsiębiorczych w aspekcie zarządzania procesami marketingowo-logistycznymi w mikroprzedsiębiorstwach. W tekście przedstawiono własne wyniki badań dotyczące postaw przedsiębiorczych w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwem, prowadzone w latach 2012-2013 wśród 28 przedsiębiorstw na terenie województwa łódzkiego. Celem badań było określenie czynników wpływających na kreowanie postaw przedsiębiorczych w mikro-przedsiębiorstwach. Sformułowano zatem dwie hipotezy: 1. W mikroprzedsiębiorstwie można zidentyfikować czynniki wpływające na kreowanie postaw przedsiębiorczych. 2. Wśród czynników stymulujących rozwój postaw przedsiębiorczych w mikroprzedsiębiorstwie znaczącą pozycję zajmują metody zarządzania marketingowo-logistycznego. Badania miały charakter eksplanacyjny. Dobór próby był celowy i obejmował przedsiębiorstwa, które potwierdziły stosowanie instrumentów marketingowych w zarządzaniu logistycznym. Bada-nia prowadzono metodą bezpośrednich wywiadów, rozmów z ekspertami oraz analiz dokumentów i  raportów. Poczynione obserwacje dotyczą wyłącznie grupy badanych mikroprzedsiębiorstw, co stanowi istotne ograniczenie w formułowaniu bardziej ogólnych wniosków oraz opisowych analiz statystycznych.

Biogram autora

Danuta Janczewska - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Danuta Janczewska, dr inż., adiunkt w Katedrze Marketingu i Logistyki na Wydziale Zarządzania SpołecznejAkademii Nauk w Łodzi. Zainteresowania naukowe autorki są związanez problematyką zarządzania w sektorze mikroprzedsiębiorstw, nowoczesnymi technikamii metodami zarządzania w sektorze. Badaczka napisała ponad 80 publikacjikrajowych i zagranicznych, a także uczestniczyła w licznych konferencjach krajowychi międzynarodowych na temat przedsiębiorczości oraz zarządzania w sektorzemikroprzedsiębiorstw. Do najważniejszych osiągnięć autorki należy udział w KBN,PW-004/ITE/01/2004–2008 pt. „Rozwój metod transformacji wiedzy i transferu technologii – Temat: Modele procesu transformacji wyników badań naukowychdo zastosowań praktycznych oraz systemu zarządzania nimi we współpracy z UniwersytetemWarszawskim, PARP oraz w Badaniach FORESIGHT Polska 2020jako ekspert zewnętrzny w Programie FORESIGHT – Polska 2020 – w ramachprogramu UE: 2007–2008. Badania własne metod zarządzania w mikroprzedsiębiorstwachprowadzi od 2004 r.

Bibliografia

Białoń, L. Janczewska, D. (2006). Menedżer marketingu w firmie przyszłości. W: L. Białoń (red.), The Quality of Specialist Education in Terms of Managing Methods. Warszawa: Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska.

Białoń, L., Janczewska, D. (2008). Wiedzochłonność polskiego przemysłu – w świetle badań GUS. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 18/32, 111-116.

Brillman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.

Brussa, A., Tarnawa, A. (2010). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wyd. PARP.

Churchill, N., Levis, V. (1983). The Five Stages of Small Business Growth. W: Harvard Business Review, May-June.

Daszkiewicz, N. (red.). (2007). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju. Warszawa: Wyd. CeDeWu.

Drucker, P. (1992). Innowacja i Przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.

Drucker, P. (2009). Zarządzanie XXI w. Wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Gaweł, A. (2013). Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.

Gołembska, E. (1994). Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Poltext.

GUS (2012). Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2011 r. Warszawa: GUS.

Janczewska, D. (2010). Zarządzanie marketingowo-logistyczne jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa z grupy MŚP. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 1, X, 49-62.

Janczewska, D. (2013). Doskonalenie procesów logistycznych w mikroprzedsiębiorstwie. Zarządzanie i Finanse, 11(1), 4, 185-200.

Janczewska, D. (2013a). Logistyczne aspekty formułowania strategii rynkowej w mikroprzedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania. t. XIV, z. 3, 235-258.

Janczewska, D. (2014). Zarządzanie kapitałem intelektualnym jako zasobem mikroprzedsiębiorstwa.

W: M. Piekut (red.), Nauka gospodarce – gospodarka nauce. Warszawa: Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Juchniewicz, M. Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wyd. PARP.

Koładkiewicz, I., Lutostanski, Ł. (2004). Mali mistrzowie w działaniu. Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Kuchciak, I. (2012). Korzyści z wymiany informacji dla mikro i małych przedsiębiorstw podmiotu. W: J. Buko (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012. Szczecin: Wyd. Uniwersytet Szczeciński.

Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie. W: A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Masłyk-Musiał, E. (2003). Organizacje w ruchu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Matwiejczuk, R. (2006). Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Michna, A. (2005). Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa.

W: J. Bieliński (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej. Warszawa: Wyd. CeDeWu.

Nieć, M. (2013). Sytuacja mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. W: A. Tarnawa, P. Zadura- Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. Warszawa: PARP.

Niedzielski P., Matusiak, K.B. (red.). (2011). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy. W: SOOIPP - Annual 2010, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 653, Ekonomiczne Problemy Usług nr 69, t. 2, Szczecin.

Nogalski, B., Karpacz, J., Wójcik-Karpacz, A. (2004). Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Bydgoszcz: Wyd. Oficyna Wydawnicza AJG.

Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.

Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Raport GUS. (2012). Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w r. 2011. Warszawa: GUS.

Raport PARP. (2012). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011. Warszawa: PARP.

Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wyd. PWN.

Skowronek-Mielczarek, A. (2013). Rozwój przedsiębiorstwa i jego zasoby – wzajemne powiązania i relacje. W: A. Skowronek-Mielczarek (red.), Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wyd. CeDeWu.

Sułkowski, Ł. (2012). Wieloznaczność kultury organizacyjnej. W: Ł. Prysiński (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Kondycja sektora MŚP 2008 – Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Warszawa: Lewiatan.

Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE.

Targalski, J. (2001). Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wykład o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców. Pełna wiedza w jednej książce. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Targalski, J. (2003). Przedsiębiorczość i zarządzanie. Studium przypadków. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Zbierowski, P., Bratnicki, M., Kozłowski, R. (2009). Czynniki wpływające na kształtowanie przedsiębiorczości w kontekście badań Global Entrepreneurship Monitor, http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_ referaty/sesja_IIIb/27.pdf.

Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Wach, K. (2014). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości. W: K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-16

Jak cytować

Janczewska, D. (2015). Postawy przedsiębiorcze w zarządzaniu marketingowo-logistycznym mikroprzedsiębiorstwem – ujęcie regionalne. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 178–188. https://doi.org/10.24917/20833296.11.13

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>