Zastosowanie smart specialisation przy wykorzystaniu benchmarkingu na przykładzie województwa podkarpackiego i małopolskiego

Autor

  • Michał Kościółek Politechnika Rzeszowska
  • Jacek Strojny

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.9

Słowa kluczowe:

benchmarking, jednostki samorządu terytorialnego, rozwój, region, zarządzanie

Abstrakt

Zróżnicowanie w rozwoju społeczno-gospodarczym poszczególnych regionów to jedno z największych wyzwań wszystkich gospodarek. Zbadanie wielkości tych różnic oraz wskazanie możliwości ich zmniejszenia to jedno z najtrudniejszych zadań każdej gospodarki. Metodą pozwalająca na wskazanie podmiotów, z których należy czerpać wzorce, jest benchmarking. Została ona opisana w  artykule na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego wraz z odwołaniem do inteligentnej specjalizacji, która jest określana w dokumentach europejskich jako jedna z możliwości przeciw-działania fragmentaryzacji rynków. Celem tekstu jest ocena konkurencyjnej pozycji województw podkarpackiego i małopolskiego pod kątem innowacji oraz badań i rozwoju. W artykule wybrano wskaźniki związane ze sferą badawczo--rozwojową oraz działalnością innowacyjną. Miały one na celu wskazanie potencjału tych działań i pokazanie trendów na przyszłość. Analizy dokonano na przykładzie województw małopolskiego i podkarpackiego. Obszar ten charakteryzuje się odmiennością rozwojową, dlatego stanowi on ciekawy przykład do prowadzenia badań. Analiza wykazała, że w województwie małopolskim większe środki są przeznaczane na sferę badawczo-rozwojową oraz na działalność innowacyjną, co może przynieść korzyści w późniejszych okresach. Można do nich zaliczyć szybsze tempo rozwoju czy lepszą pozycję konkurencyjną jedno-stek samorządu na obszarze całego kraju.

Biogramy autorów

Michał Kościółek - Politechnika Rzeszowska

Michał Kościółek, mgr. Studia wyższe ukończył w 2012 r. na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Działalność naukową i dydaktyczną rozpoczął w 2013 r. na Politechnice Rzeszowskiej jako asystent w Katedrze Ekonomii, kierowanej przez dr hab. Stanisława Gędka, prof. PRz. Główne zainteresowaniabadawcze autora to przede wszystkim makroekonomia, funkcjonowanie rynkupracy oraz analiza rynków lokalnych i regionalnych.

Jacek Strojny

Jacek Strojny, ekonomista, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunktw Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Pełnomocnikdziekana ds. projektów rozwojowych i komercjalizacji badań. Specjalizuje sięw problematyce implementacji metod i technik zarządzania w przedsiębiorstwachi jednostkach administracji publicznej, zarówno na poziomie zarządzania strategicznego,jak i operacyjnego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczącychprzedsiębiorczości i innowacji, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zarządzania projektami. Koordynował projekty wdrożenia innowacyjnych systemów zarządzaniaw kilkudziesięciu przedsiębiorstwach i samorządach. Jest także autorem strategiirozwoju lokalnego na poziomie gminnym i powiatowym.

Bibliografia

Camp, R.C. (1989). Benchmarking: the Search for Industry Best Practices the Lead to Superior Performance. ASQC Quality Press.

Churski, P. (2005). Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nauki ekonomiczne. Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim. Wybrane zagadnienia, XIX, 3.

Fuley, T.R. (1987). Benchmarking: The Key to Developing Competitive Advantage In Mature Markets. Planning Review.

Gaczek, W., Matusiak, M. (2011). Innowacyjność gospodarek województw Polski Wschodniej – ocena, znaczenie, perspektywy.

Janusz, A. (2012). Inteligentna specjalizacja jako instrument wspierania rozwoju inicjatyw klastrowych. Łódź: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Komisja Europejska. (2010). Unia Innowacji. Bruksela.

Komisja Europejska. (2010). Strategia EUROPA 2020. Bruksela.

Komisja Europejska. (2012). Inteligentna specjalizacja – czynnik stymulujący przyszły rozwój gospodarczy Europy. Panorama, 44.

Martyniak, Z. (1996). Metody organizowania procesów pracy. Warszawa: PWE.

Miłek, D. (2013). Specjalizacje regionalne a Strategia Europa 2020.

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Mazowieckiego. (2013). Inteligentna specjalizacja Województwa Mazowieckiego. Warszawa.

Samorząd Województwa Podkarpackiego. (2013). Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Rzeszów.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-16

Jak cytować

Kościółek, M., & Strojny, J. (2015). Zastosowanie smart specialisation przy wykorzystaniu benchmarkingu na przykładzie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 128–139. https://doi.org/10.24917/20833296.11.9

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>