Kluczowe problemy społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich województwa podlaskiego w kontekście rozwoju przedsiębiorczości

Autor

  • Celina Grażyna Gabińska Uniwersytet w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.8

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, problemy społeczno-gospodarcze, rozwój przedsiębiorczości

Abstrakt

W Polsce na terenie wsi spiętrzają się liczne problemy rozwojowe, które na ogół są trudniejsze do rozwiązania niż w miastach. Wieś różnicuje się coraz bardziej, zarówno w ujęciu regionalnym, jaki społeczno-ekonomicznym. Następuje ciągła przemiana tych obszarów, zmienia się też ich funkcja. Zdominowanie przez rolnictwo ustępuje wzrostowi wielofunkcyjności terenów wiejskich. Skutkiem nowych funkcji pozarolniczych wsi jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, a w konsekwencji zmniejszenie bezrobocia, które jest jednym z ważniejszych problemów tych obszarów. Przed polską wsią i ludnością ją zamieszkującą stoi obecnie wiele wyzwań. Wynikają one głównie z konieczności dalszego dostosowania się rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego do wymagań wspólnego rynku i konkurencji na rynkach światowych. Aby sprostać tym wyzwaniom, mieszkańcy wsi muszą w większym niż dotąd stopniu wykazać się zdolnością do organizowania się wokół wspólnych celów i wspólnego rozwiązywania problemów. Wieś i obszary wiejskie stoją przed poważnymi wyzwaniami, a siły sprawcze tkwią w ich mieszkańcach. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych występujących na obszarach wiejskich województwa podlaskiego oraz zwrócenie uwagi na te z nich, które wymagają pilnej interwencji.

Biogram autora

Celina Grażyna Gabińska - Uniwersytet w Białymstoku

Celina Grażyna Gabińska, doktorantka na Uniwersytecie w Białymstoku (Wydział Ekonomii i Zarządzania).Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół rozwojuprzedsiębiorczości, kształcenia i rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwachna obszarach wiejskich. Specjalista ds pracowniczych i socjalnychSM „MLEKPOL” w Grajewie Oddział ZPM.

Bibliografia

Ardanowski, K. (2005). Czy można zmienić wieś bez jej mieszkańców?. W: Polska wieś w Unii Europejskiej. Wyd. „Wieś jutra”, 10.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. (2010). Białystok: PSR 2012. U.S.

Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Warszawa: Wyd. Sedno.

Diagnoza województwa podlaskiego na tle kraju. (2011). Białystok: Wyd. Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.

Duczkowska-Małysz, K. (2007). Obszary wiejskie – przestrzeń problemów czy przestrzeń cywilizacyjnej szansy Europy z uwzględnieniem zmian modelu rolnictwa europejskiego i wzrostu rangi wsi w Europie – VI Europejski Kongres Odnowy Wsi. Opole: Wyd. Urzędu Marszałkowskiego województwa opolskiego, 1-2.

Duczkowska-Małysz, K. (2009). Przyszłość polityki rozwoju obszarów wiejskich. Możliwe scenariusze. Dylematy i wyzwania. Warszawa: Wyd. MRR, 37-39.

Fedyszak-Radziejewska, B. (2010). Społeczności wiejskie pięć lat po akcesji do Unii Europejskiej – sukces spóźnionej transformacji. Warszawa: Wyd. Scholar.

GUS (2011). Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa.

GUS (2012). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa.

GUS (2012). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012. Warszawa.

GUS (2013). Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego, Warszawa.

Jaremczuk, K. (2004). Uwarunkowania przedsiębiorczości. Tarnobrzeg: Wyd. PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego.

Jaremczuk, K. (2006). Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno- -społeczne. Tarnobrzeg: Wyd. PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego.

Juchnicka, M., Skarżyński, M. (2011). Aktywizacja zawodowa po 50 roku życia. Białystok: Wyd. WSE.

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Poczta, W. (2010). Przemiany w rolnictwie. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.

Rachwał, T., Zioło, Z. (red.). (2005). Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, Kraków: Wyd. Naukowe UP.

Rachwał, T., Zioło, Z. (red.). (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, Kraków: Wyd. Naukowe UP.

Skane, S. (2008). Illusions of Entrepreneurship: The Costly Myths that Entrepreneurs, Investors and Policy Makers Live by. New Haven: Yale University Press.

Strategia Rozwoju Kraju 2006, 2007–2015. Warszawa: Wyd. MRR.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku. Warszawa.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Białystok: Wyd. PUW Białystok.

Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2012 r. (2013). Białystok: Wyd. WUP.

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. (2012). Warszawa: Wyd. IGiPZ PAN.

Wach, K. (2005). Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej.

Wiatrak, A.P. (2005). Zmiany w strukturze ludności i gospodarstw rolniczych. Bydgoszcz: Wyd. KNRiB.

Wilkin, J. (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.

Zegar, J. (2009). Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego. Warszawa: Wyd. IERiGŻ – PiB.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-15

Jak cytować

Gabińska, C. G. (2015). Kluczowe problemy społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich województwa podlaskiego w kontekście rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 111–127. https://doi.org/10.24917/20833296.11.8