Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG

Autor

  • Agnieszka Świętek Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Dydaktyki Geografii
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Sławomir Kurek Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  • Wioletta Kilar Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Wiktor Osuch Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Dydaktyki Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.14.29

Słowa kluczowe:

bezrobocie młodych, edukacja w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje przedsiębiorcze, NEET, RLG

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest sytuacja młodzieży NEET (niepracującej i nieuczestniczącej w formalnej edukacji, ang. not in employment, education or training) w Polsce na tle Europy. W artykule autorzy przedstawiają zróżnicowanie udziału młodzieży NEET w krajach europejskich, zwracając szczególną uwagę na młodzież bezrobotną oraz przedwcześnie porzucającą edukację. Diagnozują sytuację młodzieży NEET w Polsce za pomocą ekspercko-statystycznego modelu monitorowania sytuacji na rynku pracy oraz wskaźnika syntetycznego sytuacji młodzieży na rynku pracy i na tej podstawie wskazują możliwości poprawy sytuacji młodzieży NEET. Szczególne możliwości w tym zakresie przypisują rozwojowi kompetencji przedsiębiorczych tej młodzieży, wskazując jako celowe wykorzystanie programów edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych, w szczególności osiągnięć projektu RLG (ang. „Reaching the Lost Generation”). Program ten może być wykorzystany m.in. w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości, zarówno jako element programu kształcenia opartego na aktualnie obowiązującej podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych, jak i w przyszłości w programach opartych na nowej podstawie programowej dla szkół średnich.

Biogramy autorów

Agnieszka Świętek - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Dydaktyki Geografii

Agnieszka Świętek, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii. Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, absolwentka studiów z zakresu geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w specjalności przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna. Adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki edukacji z zakresu geografii i przedsiębiorczości, a w szczególności procesu zakładania własnej działalności gospodarczej, wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy oraz poziomu życia Romów w Polsce.

Tomasz Rachwał - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Tomasz Rachwał, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Dyrektor Instytutu, kierownik Zakładu. Pełni m.in. funkcje: pełnomocnika rektora UP ds. przedsiębiorczości, wiceprzewodniczącego Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, zastępcy redaktora naczelnego czasopism: „Przedsiębiorczość – Edukacja”, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” oraz członka redakcji „Entrepreneurial Business and Economics Review”, „Geographia Polonica” oraz „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica”. Jest autorem lub współautorem podręczników szkolnych i akademickich z zakresu geografii ekonomicznej i przedsiębiorczości. Jego zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na problematyce przemian struktur przestrzennych przemysłu, funkcjonowania różnych branż działalności gospodarczej, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz roli przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych, a także edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

Sławomir Kurek - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Sławomir Kurek, dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Geograf społeczno- -ekonomiczny. Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Pełni m.in. funkcję prodziekana Wydziału Geograficzno-Biologicznego, kierownika Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej, kierownika studiów doktoranckich z geografii oraz redaktora naczelnego czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica”. Jego zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na problematyce przemian struktur społeczno-demograficznych Polski i Europy, procesów suburbanizacji w obszarach metropolitalnych oraz edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

Wioletta Kilar - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Wioletta Kilar, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Geograf ekonomiczny, adiunkt w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wicedyrektor ds. dydaktycznych i studenckich Instytutu Geografii. Jej zainteresowania badawcze ukierunkowane są przede wszystkim na procesy kształtowania się i funkcjonowania ponadnarodowych korporacji, globalizacji, przemian struktur przestrzennych przemysłu oraz problematykę nauczania przedsiębiorczości i geografii w szkole.

Wiktor Osuch - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Dydaktyki Geografii

Wiktor Osuch, dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii. Urodzony w Krakowie, absolwent kierunku geografia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, doktor habilitowany nauk społecznych. Prodziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Dydaktyki Geografii, Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z dydaktyki geografii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, komunikacji interpersonalnej. Jego zainteresowania naukowe w obrębie dydaktyki geografii i przedsiębiorczości obejmują: kształcenie nauczycieli, praktyki nauczania w szkole, profesjonalne kompetencje nauczycieli geografii, kompetencje kluczowe, metody kształcenia, programy nauczania i podręczniki.

Bibliografia

Balcerowicz-Szkutnik, M., Wąsowicz, J. (2017). Pokolenie NEETs na rynku pracy – aktualne problemy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 312, 7–17.

Borowiec, M., Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji, Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 321–332.

Główny Urząd Statystyczny. (2018a). Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 r. Warszawa: GUS.

Główny Urząd Statystyczny. (2018b). Popyt na pracę w 2017 r. Warszawa: GUS.

Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia (2007). Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Luxembourg.

Krause, E. (2016). Zjawisko NEET, czyli o młodzieży trzy razy nic. Problemy Profesjologii, 2, 67–81.

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. (2014). Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy. Warszawa.

Osuch, W. (2011). Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 333–346.

Piróg, D. (2014). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 364–376.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Otwartość na innowacje jako przejaw przedsiębiorczości ludzi młodych na przykładzie studentów uczelni krakowskich, Horyzonty Wychowania, 13(26), 267–286.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (2017). Bilans kapitału ludzkiego. Warszawa.

Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw u uczniów na lekcjach przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 137–144.

Rachwał, T. (2017). Entrepreneurship in School in the Conditions of the Education System Reform in Poland – a Voice in the Discussion on the Directions of Change. Przedsiębiorczość – Edukacja, 13, 330–339.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977).

Rybicka, K. (2014). Sytuacja młodzieży na polskim rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 37(2), 105–116.

Saczyńska-Sokół, S., Łojko, M. (2016). Sytuacja młodzieży NEET na rynku pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 108, 97–106.

Szcześniak, M., G., (2011). Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, Psychologia Społeczna, 3(18), 241–251.

Świętek, A. (2012). Oczekiwania a realia wejścia ludzi młodych na rynek pracy jako wyzwanie dla edukacji z przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 137- 154.

Świętek, A. (2014) Czy ekonomia w praktyce będzie przydatna w praktyce? Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 378–391.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246–257.

Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11–31.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. (2014). Model monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy. Białystok.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-28

Jak cytować

Świętek, A., Rachwał, T., Kurek, S., Kilar, W., & Osuch, W. (2018). Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG. Przedsiębiorczość - Edukacja, 14, 425–444. https://doi.org/10.24917/20833296.14.29

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>