Proces zarządzania zasobami wiedzy w działalności logistycznej przedsiębiorstw MŚP

Autor

  • Danuta Janczewska Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.14.13

Słowa kluczowe:

MŚP, organizacja ucząca się, system logistyczny, wiedza, zarządzanie wiedzą

Abstrakt

Proces zarządzania zasobami wiedzy w aspekcie działalności logistycznej przedsiębiorstw z  sektora MŚP jest prezentowany stosunkowo rzadko w  literaturze przedmiotu. Opisy zarządzania wiedzą w procesach logistycznych w przedsiębiorstwach opierają się w głównej mierze na modelach odnoszących się do dużych przedsiębiorstw. Modele zarządzania dużymi przedsiębiorstwami z kolei opierają się na rozbudowanej strukturze organizacyjnej oraz zdefiniowanych wzajemnie powiązanych procesach. Zasoby wiedzy w dużych przedsiębiorstwach składają się z wiedzy ukrytej oraz jawnej, przy czym występuje zjawisko konwersji jednej kategorii wiedzy w drugą. W literaturze przedmiotu brak jest analiz dotyczących istotnych różnic w  zarządzaniu zasobami wiedzy w  działalności logistycznej pomiędzy dużymi firmami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja badań własnych dotyczących procesu zarządzania wiedzą w działalności logistycznej w sektorze MŚP. W pracy sformułowano problemy badawcze, które zostały przeanalizowane na podstawie badań prowadzonych w latach 2015-2016 wśród 50 małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. W  artykule przedstawiono wyniki badania typu case study. Na podstawie wyników badań sformułowano założenia do modelu zarządzania wiedzą w działalności logistycznej w badanych przedsiębiorstwach.

Biogram autora

Danuta Janczewska - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Danuta Janczewska, dr inż., adiunkt w Katedrze E-Gospodarki, na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Zainteresowania naukowe związane z problematyką różnorodnych aspektów zarządzania w  sektorze mikroprzedsiębiorstw, nowoczesnymi technikami i  metodami zarządzania w  sektorze. Posiada ponad 130 publikacji krajowych i  zagranicznych, uczestniczyła w konferencjach krajowych i międzynarodowych na temat przedsiębiorczości i zarządzania w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Badania własne nad metodami zarządzania wiedzą w  przedsiębiorstwach MŚP, w tym w mikroprzedsiębiorstwach, prowadzi od roku 2004.

Bibliografia

Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Błaszczuk, A. (2004). Korzyści z zarządzania wiedzą. W: A. Brdulak, J.J. Brdulak, M. Guzik, A. Pawluczuk, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.

Chow, H.K.H., Choy, K.L., Lee, K.L., Chan, F.T.S., Felix T.S. (2005). Design of a knowledge- based logistics strategy system. Expert System with Applications 29(2005), 272–279.

Christopher, M. (2000). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: Wydawnictwo Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego.

Drucker, P.F. (1999). Pokapitalistyczne społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dwiliński, L. (2006). Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Gierszewska, G. (2011). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Gołembska, E. (2010). Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Kordel, P. i in. (2010). Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. Warszawa: PARP.

Janczewska, D. (2011). Uwarunkowania procesów logistycznych w sektorze mikro przedsiębiorstw. W: Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie, t. XI, nr 13, 131–149.

Kozioł, M. (2013). Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 22(1), 47, 45–57.

Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company. Oxford: Oxford University Press.

Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.

Rozwój kadr Tubądzin Management Group Sp. z o.o. Pozyskano z: http://www.tubadzin.pl/projekty-efs Strojny, M. (2000). Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji. Przegląd Organizacji, 2, 21–25.

Toffler, A., Toffler, H. (1999). Budowanie nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań: Zysk i S-ka.

Senge, P. (2012). Piąta dyscyplina. Warszawa: PWN.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-24

Jak cytować

Janczewska, D. (2018). Proces zarządzania zasobami wiedzy w działalności logistycznej przedsiębiorstw MŚP. Przedsiębiorczość - Edukacja, 14, 177–187. https://doi.org/10.24917/20833296.14.13

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>