Podstawy budowy modelu dynamiki systemu zarządzania oraz jego symulacja w organizacji gospodarczej (na podstawie metodologii dynamiki systemów J.W. Forrestera)

Autor

  • Paweł Żukowski Wyższa Szkoła Biznesu, National-Louis University w Nowym Sączu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.8.24

Słowa kluczowe:

zarządzanie, Forrester, dynamika systemów

Abstrakt

In the work chapter, after discussing issues related to systems thinking, mental models, system dynamics and procedure of modeling, presents the socio-mathematical description of the dynamics of economic organization management system based on system dynamics methodology developed by Jay W. Forrester, as a creative concept used for researching system thinking. The purpose of this description is to illustrate the methodology and characteristics the construction this type of that models. This description is a simply way represent any economic organization (production), which show the organizational units (departments and production department), the flows of orders, the streams of information about materials and prefabricates, final products and their storage and sales. Built model of system dynamics allow management to analyze the causes of fluctuations In the processes of economic organization changes observed at the urgen changes to take new orders for final products.

The simulation made on the basic experimentally constructed model revealed certain properties characteristic of the dynamic behavior of economic organization (formation of the characteristic and interesting letter size) at its manufacturing operations in case of adoption of new orders for final products.

Bibliografia

Agor W., 1984, Intuitive Management: Integrating Left and Right Brain Management Skills, Prentic-Hall, Englewood Cliffs, New York.

Ansoff H.I., 1989, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.

Argyris C., 1982, Reasoning, Learning and Action: Individual and Organizational, Jossey-Bass, San Francisco.

Argyris C., 1985, Strategy, Change, and Defensive, Routines Pitman, Boston, Mass.

Checkland P., 1981, Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley, New York.

Forrester J.W., 1961, Industrial Dynamics, MIT Press, Cambridge, Mass.

Forrester J.W., 1968, Principles of Systems, MIT Pres, Cambridge, Mass.

Forrester J.W., 1971, Word Dynamics, MIT Pres, Cambridge, Mass.

Forrester J.W., 1978, Mirowaja dinamika, Nauka, Moskwa.

Forrester J.W., 1990, System Dynamics as a Foundation for Pre-College Education, Memorandum D-4133, 14 pages, System Dynamics Group, Sloan School, Massachusetts Institute of Technology.

Grudzewski W.M. (red.), 1985, Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu, PWE, Warszawa.

MacDonald F., 1992, Albert Einstein, Published by Exley Publications Ltd, 16 Chalk Hill.

Penc J., 2000, Kreatywne kierowanie, AW Placet, Warszawa.

Porter M.E., 1985, Competitive Advantage, MIT Press, New York.

Richardson G.P., 1991, Feedback Thought in Social Science and Systems Theory, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Roberts E.B., 1964, Dynamics of Researh and Development, Harpertand Row, New York.

Rue L.W., Holland Ph.G., 1986, Strategic Management: Concepts and Experiences, McGraw-Hill., New York.

Senge P.M., 2008, Piąta dyscyplina, Wolters Kluwer Polska, Kraków.

Śliwa K.R., 2001, O organizacjach inteligentnych, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa.

Tarajkowski J., 2008, Elementy dynamiki systemów, Wyd. AE, Poznań.

Thompson A.A., Stricland A.J., 1992, Strategy Formulation and Implementation, Richard D. Irwin, Cambridge, Mass.

Wagner H.M., 1975, Principles of Operations Research with Applications to Managerial, Prentice--Hall, Englewood Cliff, New Jersey.

Żukowski P., 1990, Postrojenije i issliedowanije dinamiczieskoj modieli uprawlenija miebielnym priedprijatijem (sistiemnyj podchod), Archangielsk: Lesnoj Żurnał, 2.

Żukowski P., Prusak Z., 1999, Design and analysis of the dynamic management model of a manufacturing company, In: The 15th international conference on production research: Manufacturing for a global market (Ed. M.T. Hillery & H.J. Lewis), University of Limerick, Limerick (Ireland).

Żukowski P., Winnicki K., Grabowiecka R., 2000, The Management model of an Agriculture company, In: Проблемы управления агропромышленным комплексом Роcсии (Problemy zarządzania agroprzemysłowym kompleksem Rosji), т. III – Теория и пракmика управления предприятиями АПК,Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства, Санкт-Петербург.

Żukowski P., 2006, Podstawy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Żukowski P., 2011, Projektowanie modelu dynamiki systemu zarządzania organizacją i jego symulacja (zagadnienia metodologiczne) [w:] Koncepcje, modele, metody i techniki zarządzania, H. Howaniec, A. Madyda, W. Waszkielewicz (red.), Wyd. ATH, Bielsko-Biała.

Pobrania

Opublikowane

2012-01-01

Jak cytować

Żukowski, P. (2012). Podstawy budowy modelu dynamiki systemu zarządzania oraz jego symulacja w organizacji gospodarczej (na podstawie metodologii dynamiki systemów J.W. Forrestera). Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 331–347. https://doi.org/10.24917/20833296.8.24