O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w szczególności dotyczącą jej znaczenia w rozwoju różnej skali układów przestrzennych (lokalnych, regionalnych, krajowych – szczególnie państw Europy Środkowej i Wschodniej, europejskich i światowych) oraz roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne działy gospodarki. Zapraszamy także autorów podejmujących badania z zakresu uwarunkowań rozwoju działalności gospodarczej. Rozważania dotyczące zarysowanej problematyki staramy się adaptować do celów dydaktycznych w zakresie doskonalenia treści i metod nauczania przedsiębiorczości w powiązaniu z treściami pokrewnych przedmiotów. Dlatego szczególnie zachęcamy do składania tekstów odnoszących się do problematyki kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka i  edukacji w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach – od przedszkola, przez szkoły podstawowe i średnie, do szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego. Jesteśmy także otwarci na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego zainteresowanego zagadnieniami przedsiębiorczości oraz jej miejsca w systemie oświaty.
W czasopiśmie prezentowane są również prace typu case study odnoszące się do funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw, specjalnych stref ekonomicznych, centrów gospodarczych oraz roli wybranych działów przemysłu i usług w rozwoju rożnej skali układów przestrzennych Polski i świata, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz tzw. rynków wschodzących (emerging markets).

Zapraszamy do składania artykułów!

Proces recenzji

Do publikacji będą kwalifikowane jedynie artykuły oryginalne (nie drukowane w innym czasopiśmie lub jako rozdział w monografii), prezentujące najnowsze wyniki badań i nie będące kompilacją opracowań już istniejących. Pierwszym etapem procedury recenzowania jest opinia Redaktora Naczelnego (lub wskazanego przez niego członka Rady Redakcyjnej), który podejmuje wstępną decyzję o dopuszczeniu artykułu do dalszej procedury recenzji lub odrzuceniu, o czym informują niezwłocznie autora. W przypadkach niejednoznacznych ich decyzja jest konsultowana ze specjalizującym się w danej problematyce członkiem Rady Redakcyjnej. Następnie, do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki autora. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Recenzje są opracowywane w systemie „double-blind review process”, w którym recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji bez zastrzeżeń, dopuszczenia pod warunkiem wprowadzenia określonych zmian lub jego odrzucenia.

Artykuł kwalifikuje się do publikacji bez zmian tylko w przypadku, gdy co najmniej 7 z 13 kryteriów było ocenionych pozytywnie oraz żadne z kryteriów nie zostało ocenione negatywnie. Artykuł nie kwalifikuje się do publikacji obligatoryjnie w przypadku, gdy co najmniej 7 kryteriów było ocenionych negatywnie. W pozostałych przypadkach recenzent kwalifikuje artykuł do korekty.

Oprócz wniosków recenzentów, autor może otrzymać dodatkowe uwagi i sugestie zmian od Redaktora Naczelnego (lub wskazanego przez niego członka Rady Redakcyjnej), redaktora tematycznego tomu lub redaktora statystycznego w przypadku zastosowania w pracy metod statystycznych. Prace złożone do druku podlegają również redakcji językowej.

Obowiązki recenzentów i autorów są przedstawione w zakładce: Zasady etyczne publikowania oraz polityka przeciwdziałania nadużyciom.

Formularz opinii i recenzji wewnętrznej (wymaga zalogowania): doc, pdf

Formularz recenzji (wymaga zalogowania): doc, pdf

Formularz ponownej recenzji (wymaga zalogowania): doc, pdf

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo publikowane jest na zasadach otwartego dostępu  (open access), by można było swobodnie korzystać z jego zasobów, przy zachowaniu poszanowania praw autorskich twórców, zatem czytelnicy zobowiązani są do stosowania powszechnych zasad powoływania się na źródło i cytacji.

Autorzy udzielają wydawnictwu licencji na publikację artykułu, zgodnie z polskimi przepisami prawa autorskiego. Umowa o przeniesieniu praw autorskich musi zostać podpisana przez autorów przed publikacją artykułu. Artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.

Zasady etyczne publikowania oraz polityka przeciwdziałania nadużyciom

Nasze czasopismo publikuje recenzowane artykuły. Wykorzystujemy najlepsze standardy etyki publikacji i podejmujemy wszelkie możliwe środki przeciwko nadużyciom w publikacjach. Nasze oświadczenia w zakresie etyki oparte są na zaleceniach Elsevier oraz na wytycznych COPE (The Committee on Publication Ethics), dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism.

Decyzje o opublikowaniu

Redaktor jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, które z artykułów zgłoszonych do czasopisma powinny być publikowane. Redaktor może się kierować polityką redakcji czasopisma i stosować się do wymogów prawnych, jakie obowiązują w sprawach o zniesławienie, naruszenie praw autorskich i plagiatu. Redaktor może konsultować się z innymi redaktorami i recenzentami w podejmowaniu tej decyzji.

Zasada „fair play”

Redaktor zawsze ocenia manuskrypty co do ich zawartości merytorycznej, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo oraz poglądy polityczne autorów.

Poufność

Redakcja nie może ujawniać żadnych informacji o nadesłanej pracy do nikogo poza autorem korespondencyjnym, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, członkami rady redakcyjnej i innymi doradcami redakcyjnymi oraz wydawcą.

Jawność i konflikt interesów

Niepublikowane materiały ujawnione w nadesłanej pracy, nie mogą być używane przez redaktora do własnych badań bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Autora/Autorów

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.
– dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych Autora/Autorów/Recenzentów jest Uniwersytet  Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
(adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.uken.krakow.pl). Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@uken.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym

        2. Inspektor Ochrony Danych:

Autor/Autorzy/Recenzenci mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.

 • Cele przetwarzania danych osobowych:

Uczelnia przetwarza dane osobowe w celu przygotowania i realizacji umowy wydawniczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (UE), a w szczególności:

 • reakcji na informacje przesłane do Wydawnictwa z wykorzystaniem formularza kontaktowego/e-maila,
 • realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem dzieła Autora/Autorów,
 • opublikowania imienia, nazwiska, stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji Autora/Autorów,
 • udostępniania danych innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych,
 • wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, zamówienia, opublikowania dzieła Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji artykułu/recenzji przez Wydawnictwo.

       3.Odbiorcy danych osobowych:

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.

        4. Okres przechowywania danych osobowych Autora/Autorów:

Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia (UE), tj.  będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat licząc od daty podpisania umowy.

        5. Prawa osób, których dane dotyczą:

Autor/Autorzy mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym,
 • sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 • Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Autor/Autorzy, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Wkład do decyzji redakcyjnej

Procedura recenzji pomaga redaktorowi w podjęciu decyzji redakcyjnych i poprzez kontakt z autorem może również pomóc autorowi w ulepszeniu jego artykułu.

Terminowość

Każdy recenzent, który czuje się niekompetentny do recenzji badań zawartych w nadesłanej pracy lub wie, że nie będzie możliwe wykonanie recenzji w terminie, powinien niezwłocznie zawiadomić redaktora o rezygnacji z podjęcia recenzji.

Poufność

Wszelkie prace otrzymane do recenzji muszą być traktowane jako poufne dokumenty. Nie mogą być one udostępniane innym osobom, z wyjątkiem osób dopuszczonych przez redaktora.

Standardy obiektywności

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Personalna krytyka autora jest niestosowna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy wraz ze wspierającymi argumentami.

Potwierdzenie źródeł

Recenzenci powinni identyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały przytoczone przez autorów. Każde stwierdzenie, że jakakolwiek obserwacja, wywód czy teza były wcześniej opublikowane powinny zawierać odpowiednie cytowania. Recenzent powinien również zgłosić redaktorowi wszelkie istotne podobieństwa lub powielenia między recenzowanym artykułem i innymi publikowanymi pracami, o których mu wiadomo.

Jawność i konflikt interesów

Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane poprzez recenzowanie prac muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osobistej korzyści. Recenzenci nie powinni oceniać prac, z którymi mają konflikt interesów wynikający z konkurencji, współpracy lub innych związków lub relacji z każdym z autorów, firm i instytucji związanych z tymi pracami.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Standardy raportowania badań

Autorzy artykułów bazujących na oryginalnych badaniach powinni przedstawić dokładny opis wykonywanej pracy, jak i obiektywną dyskusję na temat jej znaczenia. Dane źródłowe powinny być dokładnie zaprezentowane w pracy. Praca powinna zawierać szczegółowe informacje i odwołania, dotyczące możliwości zezwolenia innym na jej wykorzystanie. Fałszywe lub świadomie nieprawdziwe oświadczenia stanowią nieetyczne zachowanie i nie są przez redakcję akceptowane.

Dostęp do danych i przechowywanie

Autorzy mogą być proszeni są o dostarczenie surowych danych wykorzystanych w pracy do oceny redakcyjnej i powinni w każdym przypadku być przygotowani do przechowywania tych danych w rozsądnym czasie po publikacji.

Oryginalność i cytowanie

Autorzy powinni upewnić się, że ich dzieła są całkowicie oryginalne, a jeśli używali pracy i / lub słów innych autorów, że odpowiednio powołali się na nie lub je zacytowali.

Wielokrotna, zbędna lub równoczesna publikacja

Autor generalnie nie powinien publikować prac opisujących zasadniczo te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji podstawowej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednego czasopisma jednocześnie stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest nie do przyjęcia.

Potwierdzenie źródeł

Należy zawsze podawać prawidłowe odniesienia do prac innych autorów. Autorzy powinni cytować publikacje, które mają duży wpływ na prowadzone badania.

Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, którzy wnieśli znaczący wkład do koncepcji, konstrukcji, wykonania, lub interpretacji publikowanych badań. Wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład powinni być wymienieni jako współautorzy. Pozostałe osoby, które uczestniczyły w niektórych istotnych aspektach projektu badawczego, powinny być wymienione na liście osób współpracujących lub wspierających badania.

Autor korespondencyjny powinien zapewnić, że wszyscy odpowiedni współautorzy są wymienieni w pracy, i że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu i zgodziły się na jego złożenie do publikacji.

Jawność i konflikty interesów

Wszyscy autorzy powinni ujawnić w swojej pracy jakiekolwiek finansowe lub inne istotne  konflikty interesów, które mogą być interpretowane w sposób mogący wpłynąć na wyniki lub interpretacje swoich dzieł (wzór oświadczenia: docpdf). Wszystkie źródła wsparcia finansowego dla projektu badawczego powinny być ujawnione w oświadczeniu (doc pdf).

Istotne błędy opublikowanych prac

Gdy autor odkrywa znaczący błąd lub nieścisłość w swojej własnej pracy po jej opublikowaniu, to jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie o tym redaktora czasopisma lub wydawcy i współpracować z redaktorem w celu wycofania lub skorygowania artykułu.

 

Informacje o działaniach zapobiegającym praktykom nierzetelności naukowej, w tym praktyk „ghostwriting" i „guest authorship"

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby czytelnicy mieli pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy i wkład w ich powstanie w przypadku prac współautorskich. Dlatego dużą wagę przywiązuje się do jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (pod względem merytorycznym, rzeczowym, finansowy etc.). Za nieetyczne postawy redakcja uznaje m.in. praktyki „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” (inaczej „honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem bądź współautorem publikacji. W związku z powyższym autorzy publikacji składanych do druku są zobowiązani do:

1. Ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt, tzw. „corresponding author”.  Wzór oświadczenia 1: docpdf

2. Zamieszczenia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure", Oświadczenia 2: docpdf

3. Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting" i „guest authorship" oraz innych przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).

 

 

Historia czasopisma

Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład (od 2019 r. Katedrę) Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a od 2023 r. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  przy współpracy z innymi instytucjami. Wybrane numery czasopisma były dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W kolejnych numerach czasopisma Przedsiębiorczość - Edukacja ukazują się artykuły, które są między innymi efektem prezentacji wyników prac badawczych i wymiany poglądów podczas - odbywających się od 2004 r. w Krakowie - konferencji naukowych poświęconych problematyce przedsiębiorczości i organizowanych od 2008 r. zjazdów nauczycieli przedsiębiorczości.