półrocznik naukowy

Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład (od 2019 r. Katedrę) Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) (od 2023 r. przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie) oraz Komisję Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wydanie niektórych tomów czasopisma było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo jest dostępne bez ograniczeń dla czytelników w systemie tzw. otwartego dostępu (Open Access).

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w szczególności dotyczącą jej znaczenia w rozwoju różnej skali układów przestrzennych (lokalnych, regionalnych, krajowych – szczególnie państw Europy Środkowej i Wschodniej, europejskich i światowych) oraz roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne działy gospodarki. Podejmowana jest także problematyka uwarunkowań rozwoju działalności gospodarczej. Rozważania dotyczące zarysowanej problematyki staramy się adaptować do celów dydaktycznych w zakresie doskonalenia treści i metod nauczania przedsiębiorczości w powiązaniu z treściami pokrewnych przedmiotów. Dlatego szczególne miejsce zajmuje problematyka kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka i edukacji w zakresie przedsiębiorczości na wszystkich poziomach – od przedszkola, przez szkoły podstawowe i średnie, do szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego. Czasopismo jest także otwarte na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego zainteresowanego zagadnieniami przedsiębiorczości oraz jej miejsca w systemie oświaty.

Zgodnie z obowiązującą punktacją, zamieszczoną w Komunikacie Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo znajduje się pod poz. 30148 (UI Czasopisma: 200377) z liczbą 40 punktów. Przypisane dyscypliny naukowe to: ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o zarządzaniu i jakości; pedagogika.

Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism

Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Ogłoszenia

Zapraszamy do składania artykułów do numeru 20(1)2024

2024-03-27

W imieniu zespołu redakcyjnego czasopisma Przedsiębiorczość-Edukacja, serdecznie zapraszamy do składania artykułów w kolejnym tomie 20(1), który ukaże się już w czerwcu 2024 roku.  Teksty do tego tomu przyjmujemy do 06 maja 2024 r. 

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w szczególności dotyczącą jej znaczenia w rozwoju różnej skali układów przestrzennych oraz roli przedsiębiorczości w funkcjonowaniu instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne działy gospodarki. W czasopiśmie prezentowane są również prace typu case study odnoszące się do funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw, specjalnych stref ekonomicznych, centrów gospodarczych oraz roli wybranych działów przemysłu i usług w rozwoju rożnej skali układów przestrzennych Polski i świata. W niniejszymi tomie przewidujemy również część poświęconą problematyce przedsiębiorczości w usługach turystycznych.

Przeczytaj więcej na temat Zapraszamy do składania artykułów do numeru 20(1)2024

Aktualny numer

Tom 19 Nr 2 (2023): Problematyka przedsiębiorczości lokalnej
					Pokaż  Tom 19 Nr 2 (2023): Problematyka przedsiębiorczości lokalnej

Przedsiębiorczość - Edukacja, 19(2)

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji 

Kraków 2023

 

 

 

 

Opublikowane: 2023-12-31

Artykuły

Wyświetl wszystkie wydania